Planetkonjunktion år 2000


ÄNDETIDS-
KALENDER


DATUM OCH HÄNDELSER SOM KAN BLI AVGÖRANDE FÖR DENNA TIDSÅLDERS OCH CIVILISATIONS SISTA DAGAR


"OCH TECKEN SKOLA SKE I SOLEN OCH MÅNEN OCH I STJÄRNORNA, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån,
då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva.
Och då skall man få se 'Människosonen komma i en sky', med stor makt och härlighet.
Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning." (Luk. 21:25-28)


Tidshändelserna och himlatecknen varslar om att vi lever i ändens tid. Är du redo att möta Jesus när han kommer för att rädda sitt folk? Sök försoning med Gud innan tidens timglas runnit ut.

* * *

TIMGLAS

Några av de händelser som inträffat under senare år:

4 maj 1999: Yassir Arafat hotade att utropa palestinsk stat på israelisk mark - hotet kvarstår

11 augusti 1999: Total solförmörkelse över Europa - Asien

November 1999: Solfläcksmaximum sammanfallande med Leonidernas meteorskurar - satelliter kunde slagits ut

31 december 1999: Millenniekaos befarades, men nyåret avlöpte ganska problemfritt...

7 januari 2000: Stor meteor över Sverige

21 januari 2000: Total månförmörkelse över Västeuropa/Amerika

Mars år 2000: Påven besökte Israel ("förödelsens styggelse" på helig mark...?)

5 maj 2000: Jupiter och Saturnus möttes på himlavalvet

7 maj 2002: Ny planeternas parad


Kommande händelser:

27 augusti 2003: Krigsguden Mars' planet närmare jorden än någonsin


Fortlöpande:

JORDBÄVNINGSSTATISTIK: 1999, 2000, 2001, 2002 - >


INFORMATIONEN under dessa rubriker kommer att uppdateras efter hand som händelserna närmar sig och passerar. Avsikten är inte att fastställa några tider för Jesu tillkommelse e. dyl, utan att skärpa uppmärksamheten och göra väntande brudesjälar alerta inför händelserna i tiden.
(Senaste uppdatering: 11/11-2002)PROFETEN AMOS, KAPITEL 8:9

OCH DET SKALL SKE på den dagen, säger Herren, HERREN, att jag skall låta solen gå ned i dess middagsglans
och låta jorden sjunka i mörker mitt på ljusa dagen.

 


 

 

4 MAJ 1999:

KRIGSLARM OCH RYKTEN OM KRIG

YASSIR ARAFAT HOTADE under 1999 att utropa en palestinsk stat på de landområden Gud för evig tid gett åt Israel. Utropandet har sedan dess skjutits upp ett antal gånger, men hotet står kvar.
Detta är naturligtvis ett förebud om vad som väntar i sista tiden. Särskilt hotet att göra östra (gamla) Jerusalem till denna palestinska stats huvudstad leder tankarna till Sakarjas bok, där profetian talar om att staden Jerusalem skall angripas och till stora delar ödeläggas strax före Jesu tillkommelse.

 

SAKARJAS BOK Kap 14

Herrens dag. Jerusalems tillkommande härlighet och helighet.

1. Se, en dag skall komma, en HERRENS dag, då man i dig skall utskifta byte.
2. Ty jag skall församla alla folk till strid mot Jerusalem; och staden skall intagas, och husen skola plundras och kvinnorna skändas. Och hälften av folket i staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden därav skall icke bliva utrotad ur staden;
3. ty HERREN skall draga ut och strida mot de folken, såsom han stridde förr på drabbningens dag.
4. Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna mitt itu, mot öster och väster, till en mycket stor dal, i det att ena hälften av berget viker undan mot norr, och andra hälften därav mot söder.
5. Och I skolen fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall räcka ända till Asel; I skolen fly, såsom I flydden för jordbävningen i Ussias, Juda konungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig.
6. och det skall ske på den dagen att ljuset skall bliva borta, ty himlaljusen skola förmörkas.
7. Och det bliver en dag som är ensam i sitt slag, och som är känd av HERREN, en dag då det varken är dag eller natt, en dag då det bliver ljust, när aftonen kommer.
8. Och det skall ske på den tiden att rinnande vatten skola utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet; både sommar och vinter skall det vara så.
9. Och HERREN skall då vara konung över hela jorden; ja, på den tiden skall HERREN vara en, och hans namn ett.
10. Hela landet från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem, skall då förvandlas till en slättmark; men själva staden skall trona på sin höjd, och sträcka sig från Benjaminsporten ända till den plats där den förra porten stod, till Hörnporten och Hananeltornet och till de kungliga vinpressarna;
11. och folket skall bo där i ro och icke mer givas till spillo, ty Jerusalem skall trona i trygghet.
12. Men denna hemsökelse skall HERREN låta drabba alla de folk som drogo ut för att strida mot Jerusalem: han skall låta deras kött ruttna, medan de ännu stå på sina fötter; deras ögon skola ruttna i sina hålor och deras tunga skall ruttna i deras mun.
13. Och det skall ske på den tiden att HERREN skall sända en stor förvirring bland dem; de skola bära hand på varandra, och den enes hand skall lyftas mot den andres.
14. Också Juda skall strida mot Jerusalem. Och skatter skola samlas tillhopa från alla folk runt omkring: guld, silver och kläder i stor myckenhet.
15. En likadan hemsökelse skall ock drabba hästar, mulåsnor, kameler, åsnor och alla andra djur som finnas där i lägren.
16. Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk som kommo mot Jerusalem skola år efter år draga ditupp, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.
17. Men om någon av jordens folkstammar icke drager upp till Jerusalem, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, då skall över den icke komma något regn.
18. Om Egyptens folkstam icke drager åstad och kommer ditupp, så skall ej heller över den komma regn. Detta bliver den hemsökelse som HERREN skall låta drabba de folk som icke draga upp för att fira lövhyddohögtiden.
19. Ja, så skall Egypten drabbas av sin synd, så skola ock alla andra folk drabbas av sin synd, om de icke draga upp för att fira lövhyddohögtiden.


* * *

HÄR I DENNA PROFETIA kan vi i profetens samtidsspråk och uttryck urskilja ändetidsscenariot. Striden står om staden Jerusalem, och vi ser PLO med FN:s beskydd alltmer vända sig mot det trängda Israel.

Orden om att också Juda skall angripa Jerusalem tyder dels på en stor grupp förrädare bland det israeliska folket, men också på att Juda är detsamma som "västbanken", dvs de områden som nu håller på att överlämnas till palestinierna.

Hemsökelsen som drabbar de anfallande påminner om de skador som förorsakades vid bombningarna av Hiroshima och Nagasaki. De strålskadade upplevde att köttet i deras kroppar ruttnade och föll av, medan de ännu levde.

Så om Arafat utropar en palestinsk stat med Jerusalem som huvudstad och får FN med sig i detta, då vet vi att tiden kan vara mycket kort därefter. Israel kommer ALDRIG att gå med på att lämna ifrån sig Jerusalem igen, och det kommer ovillkorligen att leda till krig om ett sådant utropande skulle ske.

 


 

 

NOVEMBER 1999:

YTTERLIGARE EN HOTANDE FARA ÅR 2000 - FRÅN RYMDEN

DET VAR DET ANDRA tekniska år 2000-problemet: Vädret i rymden. Medan datorer och Y2k-problemet skapade rubriker, oroade sig vissa forskare för att de naturliga fenomenen i rymden i slutet av seklet skulle kunna orsaka problem för skaror av satelliter i jordbana.

Den solfläcksaktivitet som når sitt maximum vart 11:e år, infaller mot slutet av 1999 - lagom för att sammanfalla med sista året av Leonidernas större meteorskurar, som då kommer att föra med sig 5000 meteorer i timmen.

Solens värmeförändringar kan utvidga den övre jordatmosfären, och öka dragningskraften på satelliter närmast jorden, och möjligen slå dem ur bana och orsaka att de brinner upp.

Vad kan göras? Med satelliter - ofta cylindriska till formen med flata, vinglika solpaneler - kan man minska risken att de blir träffade genom att vrida deras smalaste sida mot stormarna. Man kan också bryta strömmen tillfälligt för att undvika kortslutningar.

Även om den privata industrin är bekymrad, förutser den inga katastrofer. Men hos USA:s rymdkommando är man mindre förhoppningsfull.

(Översättning från en artikel av Stan Crook)
...

KOMMENTAR: Hur beroende är vi av satelliterna numera? Det är inte bara tv-sändningar som kan drabbas, utan telefontrafik, flygsäkerhet, båttrafik, militär övervakning, m.m.

Meteorstormen gick lugnt till, men solfläcksmaximumet är inte över ännu, utan pågår också under detta år.

 


 

 

7 JANUARI 2000

Ännu ett himlatecken...

STOR METEOR PASSERADE ÖVER SVERIGE


000107 17.09
Ljussken var meteor från Quadrantiderna
GÖTEBORG (TT)
Det starka ljusskenet över stora delar av Sverige vid 19-tiden i tisdags var en stor meteor, en så kallad bolid. Det hävdar i alla fall Riksorganisationen UFO-Sverige, som nu har identifierat det flygande objektet.

Boliden, från meteorsvärmen Quadrantiderna, gick in i atmosfären över Sverige i höjd med norra Södermanland och fortsatte mot Visingsö och sedan västerut. Den syntes längs en cirka 400 kilometer bred och 600 kilometer lång bana.

 


 

 

21 JANUARI 2000

Ännu ett himlatecken...

TOTAL MÅNFÖRMÖRKELSE


DEN FÖRSTA FULLMÅNEN under detta årtusende kommer att sammanfalla med/täckas av en total månförmörkelse. Tidigt på morgonen den 21 januari, kl. 4.01 svensk tid, kommer månen att börja träda in i jordens skugga. En timme senare inleds den totala förmörkelsen, kl. 5.05, och den pågår i 77 minuter, till kl. 6.22.
Detta himlafenomen kommer att vara synligt över Nord- och Sydamerika och Västeuropa.

"Solen skall vändas i mörker och månen i blod, förrän Herrens dag kommer, den stora och härliga.
Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst." (Apg. 2:20-21)

Detta bibelställe tycks tala om en tid då både total solförmörkelse och total månförmörkelse inträffar, strax före den stora vedermödan och Jesu återkomst. I höstas hade vi en total solförmörkelse, och nu får vi en total månförmörkelse. Månen ser alltid mörkt blodröd ut när den täcks av jordskuggan.

Jag undrar om så många himlatecken visat sig nästan samtidigt någon gång tidigare i historien? Det MÅSTE vara något stort på gång nu!

 


 

 

5 MAJ 2000

Jupiter och Saturnus möts på himlavalvet

BETLEHEMSSTJÄRNAN VISAR SIG IGEN...?


"OCH NÄR DE SÅGO STJÄRNAN, UPPFYLLDES DE AV MYCKET STOR GLÄDJE..." (Matt. 2:10)

Redan nu kan man se planeterna Jupiter och Saturnus börja närma sig varandra på himlavalvet. Bäst ser man detta vid 19-21-tiden, i väster innan fixstjärnorna börjat lysa. Jupiter är den starkast lysande punkten på kvällshimlen, och Saturnus syns en bit till vänster om Jupiter. Med en vanlig kikare kan man se Jupiters fyra största månar.

Dessa två planeter (solsystemets största) kommer under våren att närma sig varandra, tills i maj en s.k. konjunktion uppstår, dvs de smälter samman till en stark ljuspunkt på himlen. I månaden mars ansluter sig också planeten Mars till formationen och syns under hela april.
Den 5 maj sägs bli något alldeles speciellt, då nästan alla planeter radar upp sig. Vissa tror att den formationen kan utlösa jordbävningar på jorden. Denna planeternas parad kommer man dock inte att kunna se så mycket utav, eftersom planeterna då ligger för nära den nedgående solens ljus.

Det sägs att konjunktioner av detta slag inte inträffat sedan vad man tror var Betlehemsstjärnan lyste på himlen, för ca 2000 år sedan.

Så Guds planetariska urverk tickar på, och visst är det märkligt att detta tecken visar sig på himlen ganska exakt 2000 år efter Jesu födelse.
Jesus sade ju själv att Människosonens tecken skulle visa sig på himlen i samband med hans andra tillkommelse...
Hade han tittat efter i sin himlakalender, tro?

JESUS KOMMER SNART!

 


 

 

Maj 2002
- EN NY PLANETERNAS PARAD

I MAJ 2002 VAR DET DAGS FÖR EN NY PLANETERNAS PARAD, denna gång fullt synlig från stora delar av jorden. Man kunde klart och tydligt se de fem planeter som under antiken kallades "vandringsstjärnorna" (planet betyder vandrare), lägga sig nära varandra, i en gruppering på den tidiga kvällshimlen i nordost:

Jupiter först och överst, med åtminstone en av sina månar synliga i kikare. Sedan Mars, klart röd, därefter Venus, lika strålande som Jupiter (eller mer), och därunder Saturnus, också den rödaktig. Och längst ner, en bit åt höger, Merkurius strax över horisonten.

Det sägs att en sådan planetkonjunktion är vad en människa kan få uppleva under sin livstid, men två, och det under loppet av två år, det måste vara helt unikt. Och nu är det ju inte bara detta fenomen vi fått se, utan en hel rad av märkliga, strålande, kosmiska fenomen, under åren från 1999 och framåt. Det har också hänt en hel del under denna tid. Som planeterna har samlat sig, så har också världsmakterna samlat sig. EU växer, och bildar tillsammans med USA alltmer en enhet, en maktdominans som bara har sin like i det gamla romerska riket. Här finns också det forna östroms arvtagare Ryssland med. Så är också förutsagt, att detta kolossala rike, för en kort tid, skall återuppstå i ändens tid.

Vi har också sett en annan världsmakts frustrerade angrepp på detta framväxande rike, när de två tornen i världens finanscentrum ödelades av islams terrorister. Detta sker i en tid när USA fått en president som är en varmt troende kristen, och som samtidigt är den mest Israelvänliga president som funnits. Det kan inte vara ett sammanträffande att detta sker parallellt med alla de himlatecken som visar sig. Stora händelser förestår och är i antågande.

Under år 2002 har också åtminstone tre ganska stora asteroider passerat mycket nära jorden, något som man får se som en gastkramande varningssignal om hur bräcklig jorden är i det kosmiska havet. Skulle någon av dessa träffat jorden hade det orsakat värre skador och förintelse än många atombomber.

Tre asteroider på kort tid blir en skur. Nyligen har vetenskapen kommit fram till att sådana skurar, att likna vid hagelkärvar, har träffat jorden i det förflutna. När kommer nästa? I Uppenbarelseboken omnämns en sådan skur av asteroidnedslag, som då kommer att utplåna en tredjedel av jordens befolkning.

Den tid människor har på jorden är given för att vi skall söka och finna Gud, i och genom Jesus Kristus. Ingen har någon garanti om morgondagen.

 


 

PLANETEN MARS 2003 - HARMAGEDONS FÖREBUD?

http://www.space.com/spacewatch/mars_preview_021108.html

Planeten Mars


NÄSTA ÅR, I SLUTET AV AUGUSTI, kommer planeten Mars att ligga så nära jorden, att dess sken blir 85 gånger klarare än vanligt, och dess yta kommer att te sig sex gånger större än annars! Den röda skivan kommer att överträffa självaste Jupiter i klarhet.
Hade vi levt i antikens dagar skulle man tagit detta som ett stort tecken på att krig, kanhända världskrig, är förestående. Mars är krigsgudens planet, pga dess röda färg, och även om den fått namn av en hednisk kultur, så vet vi ju att grekerna lärde astronomin av egypter och babylonier, som i sin tur hade lärt den av Noa och hans barn. Stjärnor och planeter på himlavalvet är oss givna av Skaparen, till tecken, till förebud om avgörande händelser i jordens historia. Den röda färgen skulle då förebåda krig, och blod, oavsett vad planeten nu kallas.
Kanske är detta ett förebud om Harmagedon, den sista stora striden om Jerusalem, då alla världens arméer skall församla sig mot Israel, förvillade av satan, troende sig göra mänskligheten en humanitär tjänst.
Det romerska ordet Mars, lånat från kaldeiskan, betyder "uppror", vilket inte gör saken mindre intressant, då Harmagedon brukar kallas mänsklighetens sista uppror mot sin Skapare. Mars hölls också för att vara "fästenas" gud, vilket ger ytterligare en koppling till ändens tid, som den omtalas i Dan. 11:38, där den siste världshärskaren leder upproret mot himlens Gud under åkallan av just "fästenas gud"...

Det verkar finnas anledning att beskåda natthimlen ett tag framöver, läggande detta kommande tecken till de oerhört många som redan i samband med millennieskiftet visade sig, och som då var preludier och tecken om vad som troligen, snart skall ske.
...

Skall vi sänka oss något till jordiskt perspektiv kan man knappast se förstörelsen av de två tornen i USA och all den mobilisation som skett därefter mot islam, som annat än inledande händelser till stora kommande sammandrabbningar mellan världsriken i strid med varandra, liknande dem som skildras i bl.a Daniels bok.
Att detta sker samtidigt som USA får sin mest kristne president någonsin, samtidigt som USA och Israel har närmare förbindelser än någonsin, under Ariel Sharons ledning, måste vara mer än sammanträffanden. Här är stora ting i rörelse, i antågande, och det är inte bara Babels (Iraks) furste som skall falla, utan också det globala terrorhot som står i vägen för det större Babylon.

Här gäller det att ha vishet och se vad som är av Gud och inte av Gud, i detta framväxande världsvälde, som ju USA och EU, tillsammans med Israel, kommer att bli. Babylon är inte något entydigt ont. Babel betyder både himlaport och förvirring. Babel var en gång en Guds stad, grundad av Noas barn. Men Babel förföll, i avgudadyrkan och orättfärdighet, allt mer, tills dess det fick Guds dom.
Så är det också med det större Babylon, den västerländska civilisationen. Den kommer att segra, över världens hednamakter och riken, men den skall frätas sönder inifrån, av sitt eget högmod och korruption. I sin stolthet och maktfullkomlighet skall den till slut tro sig kunna mästra Israel själv, och lägga det under sig, i stället för att underordna sig det, som tillbörligt vore.
De här tingen ligger längre fram i tiden än vad församlingens horisont sträcker sig. Vedermödans slutstrid kommer att åses från himlaläktarna, av en räddad brudeskara. Men händelserna som leder dit har vi troligen redan börjat se, att döma av de många tecken och förberedande scenarbeten som äger rum.
___

 

 "Men tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt;

ty såsom en snara skall den komma över hela jordens alla inbyggare.

Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:34-38)


 

 

Gästbok/Samtalsforum

 

EMAIL

 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG

 

 

ANDRA ARTIKLAR