LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * Nr 3 1998

          "TY SÅSOM DET SKEDDE PÅ NOAS TID, SÅ SKALL DET SKE VID MÄNNISKOSONENS TILLKOMMELSE..."          

ISRAEL och VATIKANEN
sluter förbund?

UNDER DE SENASTE åren tycks nationen Israel ha haft ovanligt svårt att freda sig mot de vansinniga religiösa och politiska illdåd som riktats mot dem. Tidigare har man alltid förundrats över hur skyddat det judiska folket tycks ha varit, och hur deras fiender alltid djupt fått ångra att de gett sig på detta gamla förbundsfolk.

Men så tycks det inte vara längre. Det ena slaget efter det andra har drabbat folket och nationen i dess hjärta, och deras vanligen så framgångsrika vedergällningsaktioner har i stället slutat i rena fiaskon som bara kostat ännu fler israeler livet. Muslimerna triumferar och prisar sin Allah för seger.

Men vi vet ju att deras ”Allah” inte är någon annan än folkfördärvaren själv, och att Israel är inledningen till uppfyllelsen av Bibelns profetior om den yttersta tiden.

Vad är det som har hänt, eller håller på att hända i Israel? Jo, något har skett under de senaste åren, något som skulle kunna tolkas som det i Daniel 9 förebådade förbundet med Antikrist, eller i alla fall inledningen till det förbundets undertecknande.

Det handlar om de alltmer upptinande förbindelserna mellan Israel och Vatikanen! Något så väsenskilt som dessa två makter kan ju inte tänkas, och ändå ser vi dem idag närma sig varandra och sluta det ena fördraget efter det andra. (Se sid 2). Det är skam på torra land. Hur förvillat kan ett folk bli? Det finns ingen organisation på jorden och i historien som har mördat och förföljt så många judar, som den katolska skökokyrkan har gjort.

Och vare sig Hitler räknas in bland katolska kyrkans härförare eller ej (det finns fog för det, utan tvekan), så har säkerligen minst lika många judar mördats tidigare i historien av katoliker, som de som mördades under andra världskriget.

För folk som sluter förbund med Vatikanen har det alltid slutat illa. Och folk som har brutit med och tagit avstånd från katolicismen har alltid blivit välsignade.

Både Sverige och England blev stormakter i samband med reformationstiden, och senare har USA fått överta den rollen, som försvarare gentemot Antikrists mordlystna och madonnatillbedjande härskaror.

Idag verkar också USA ha börjat glömma sitt protestantiska förflutna, och landet står och väger någonstans mitt emellan. Men att Israel, själva offerlammet i detta historiska och profetiska drama, nu självmant faller i vilddjurets käftar, det är något oerhört, och man kan knappt tro att det verkligen är sant.

Det leder inte till någon välsignelse eller framgång för en nation att öppna sig för skökoreligionens och avguderiets urhem. Det leder till förfall, fullständig korruption och allt slags vidskepelse.

Har folk inga ögon att se med, och inga hjärnor att tänka med? Tänker de inte på att Vatikanen ligger i Italien, världens förmodligen mest korrupta nation? Inget ont om det italienska folket, Gud älskar dem, men deras religion som binder dem i vidskepelse och avguderi, den är fruktansvärd. Är inte Italien maffians hemland? Är det inte Italien som byter regering en gång om året, därför att den ena premiärministern efter den andra befinns skyldig till korruption och samröre med maffian?

Hela regeringar har fått avgå, för att de varit genomkorrupta, till sista man!

Och det katolska prästerskapet, dessa inbitna pedofiler som förgriper sig på barn överallt där kyrkan finns, kan inte folk lägga ihop två och två och inse varifrån all denna ondska och all denna smuts utsöndras?

Hur har det israeliska folket kunnat falla för denna förförelse? Vem har lurat in dem i denna djävulska fälla? Att den ekumeniska kristenheten har skuld i det råder det ingen tvekan om, stor skuld dessutom. De borde ha stått fasta som de protestanter de förväntas vara, och försvarat de gudomliga råmärken deras fäder en gång satte upp.

Och hur har Sverige, som en gång var protestantismens starkaste fäste och beskyddare, kunnat falla så djupt och så fullständigt tillbaka in under den en gång så hatade och avskydda ”heliga stolens” maktsfär?

Det är bara några decennier sedan som det var förbjudet för en katolik att vara riksdagsman i Sverige. Och det var inte på grund av flyktingfientlighet, tvärtom – det var för att skydda folket i det här landet och andra länder från den makt som drivit flest folk på flykten i historien - påveväldet.

Detta kände man väl till i tidigare generationer, och bland de åldrade finns det fortfarande en och annan som reagerar enligt den gamla tidens uppfattningar.

Men idag skäms svenskarna för att ha varit ett protestantiskt folk, och man står med mössan i hand utanför Vatikanens portar och ber om att få tillhöra den europeiska katolska gemenskapen, skökogemenskapen, och man låter dess avgudar välla in i landet.

Ingen kan påstå att Sverige någonsin har varit ett kristet land. Men ett anti-katolskt land har Sverige varit, och det mer än de flesta andra.

Det protestantiska ställningstagandet, mot påvekyrkan med dess skändliga avguderi, religiösa ockultism och vidskepelse, vände historiens gång och förde nordeuropa och sedan resten av stora delar av världen ut ur det katolska medeltidsmörkret, och banade väg för en andlig väckelse och missionsepok utan motstycke i världshistorien, som pågått oavbrutet från 1500-talet och framåt, och som fört med sig som biprodukter demokrati, yttrandefrihet, samvetsfrihet, välstånd, sociala rättvisor och mycket annat som fram tills idag har tagits för givet, men som nu börjat dala tillbaka ner i medeltidsmörkrets samvetslösa feodalsamhälle.

Men tack och lov så kommer förmodligen denna medeltidsdjupdykning att bli kortvarig, även om den kanske i intensitet mot slutet blir värre än den förra, om det nu kan vara möjligt.

När styggelsen står på helig mark, då är det dags att fly från Jerusalem, säger Jesus. Förödelsens styggelse – vem det är och vem han representerar är väl inget svårt att se, om man bara vill se det. Om man inte blundar för det och faller in i de gudlösas villfarelse.


Gudlöshet? – Ja, alla människor trodde på någon gud när Petrus uttalade det ordet. Han talar inte om ateism, han talar om avfall från den ende och sanne guden – dvs de skall ha ett sken av gudsfruktan, men inte vilja veta av dess kraft. Och Jesus är Guds kraft och det är honom de inte vill veta av, honom och hans ord och lära om efterföljelse och trohet, och hans folk av bibeltrogna och sant protestantiska kristna, som inte böjer sig invid baalsaltarna i tiden.

Israel, ser du ingenting? Har du blivit blindare än de blinda? Tänker du begå kollektivt självmord? Ingen känner väl bättre än ni till vad katolicismen gjort mot ert folk?

Men profetiorna talar sanning – det är så här illa det kommer att vara i det yttersta av den yttersta tiden, och den tiden måste vara mycket kort. Har den påståtts vara kort förut, så är den kortare än någonsin nu.

_______


* 1994 upprättar Vatikanen och Israel fullständiga diplomatiska förbindelser...
* 1997 får romersk-katolska kyrkan i Israel laglig ställning och internt självstyre. Man börjar tala om "försoning" sinsemellan...


* 2003 - UPPDATERING:
Sedan ovanstående budskap skrevs har det hänt en del positiva saker i Israel. Man har bland annat fått en ny ledare i Ariel Sharon, och man har också fått ett bättre förhållande till USA under presidenten George W. Bush. Samtidigt har förbindelserna med Vatikanen (och dess avläggare EU) åter igen blivit minst sagt "frostiga". Detta innebär givetvis inte att profetiorna om ändetidens händelser i Israel har upphävts, men de har måhända skjutits upp, och världen har givits en nådatid.
För den som är intresserad finns här ett
samtalsforum med en mängd inlägg och kommentarer till utvecklingen i Israel från tiden då Ariel Sharon tillträdde som premiärminister. När forumet öppnats, klicka på länken "Tidigare inlägg", och börja från inlägg nr 1.
 

EN NY PLANETERNAS PARAD - ÅR 2000?


FÖR CA
ETT DECENNIUM SEDAN var det ganska mycket oro inför en ”planeternas parad” som skulle uppstå när vårt solsystems alla planeter radade upp sig på ett led tvärs genom solsystemet. Vissa astronomer trodde det skulle medföra jordbävningar och förödande tidvattenvågor, när så mycket massa koncentrerades i en enda punkt i den riktning planetparaden pekade.

I maj år 2000 kommer en liknande händelse att inträffa. Alla planeter utom de tre yttersta kommer då att ligga och kretsa i en punkt mellan jorden och solen, eller i linje med jorden och solen.

Vem vet vad som kan hända då? Det kommer att bli ett märkligt tecken i skyn, och Jesus har sagt att Människosonens tecken skall visa sig i skyn, strax före Harmagedon och denna tidsålders ände.

Före Harmagedon, men – som vi tror och hoppas – efter uppryckelsen och den stora evakueringen av Jesu brudeskara, undan vedermöda och vredesdom. Vi är inte bestämda att drabbas av vredesdom, vi som tror av hjärtat. Vi har redan låtit vredesdomen gå över våra liv, och blivit friköpta ifrån den, genom Jesu blod.

Det blodet borgar för en fri passage genom himlarna och genom det kometregn som samtidigt är på väg mot jorden (Upp. 8).

Se till att det är det blodet du har på dina händer och över ditt liv, och inte någon annans blod. Vi som vet detta är också pliktiga att idag frambära gott budskap. Vi skall som änglarna dag och natt tjäna och prisa honom som sitter på tronen, och vi skall göra det med det som ger hans själ mättnad – att se människor omvända sig från denna världs och tidsålders ondska, till efterföljelse och lydnad för honom och hans ord.

Gud har inte glömt den stora skökans synder, men han har glömt våra. Han har kastat dem bakom sin rygg, därför att vi har bekänt och övergett dem och allt avgudaväsen, men skökokyrkans synder räcker ända till himlen, och för henne som institution finns ingen förlåtelse att få, lika lite som det fanns för djävulen och hans änglar – de var bestämda för vredesdomen före vår världs skapelse. Förödelse och straffdom är ”oryggligt besluten...” (Dan. 9:26-27)

”Utanför kyrkan finns ingen frälsning”, har påvarna i sitt högmod ropat och med våld sanktionerat, men sanningen är att inom kyrkan finns ingen frälsning. Gud har ju kallat sitt folk ut ifrån henne, för att de inte skall göra sig till ett med hennes ofantliga syndaskuld och få dela straffet med henne, i svavelsjön.

Det är vad det fina nykatolska Europa skall förvandlas till – en öppen och stinkande svavelsjö, där människomassorna skall uppslukas levande och gå under, och brinna kroppsligen innan deras förlorade själar stängs in i dödsriket i den långa väntan på slutdomen.

Vad Israel och världen behöver är inte urskuldande avlatsbrev, utan evangelium, det sanna och oförfalskade evangeliet om synd och nåd, om frälsning eller förtappelse, om korsets kraft och om honom som hängde på det korset för våra synders skull – om JESUS KRISTUS, den Jesus skrifterna talar om, som apostlarna beskrev i den helige Ande, samma Ande som idag vill beskriva honom i vår tids folkhav, som den Frälsare han är.


”Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.” (Upp. 1:7)
_______

Läs mer om planetparader och ändetidstecken...

 

 

PÅVEBESÖK I ISRAEL - ÅR 2000?

 

DET RYKTAS OM ATT påven tänker besöka Jerusalem år 2000, vilket borde få alla väckelsekristnas blod att frysa till is i ådrorna. För återigen: ”När förödelsens styggelse står på helig plats, då må ni fly bort till bergen...”

Vad är förödelsens styggelse? Uttrycket kommer från Daniels bok och syftar där främst på den grekiska vilddjursmakten med dess avgud Zeus/Jupiter.

Denna styggelse ställdes upp i Guds tempel under Antiokus Epifanes erövring 168 f.Kr, men när Jesus talar om tidens slut använder han uttrycket som förebild för en ändetidens Antiokus, som på ett liknande sätt skall komma till Jerusalem för att ställa upp sin styggelse.

Detta fick en uppfyllelse i och med stadens och templets förstöring år 70 under fältherren Titus, som senare blev romersk kejsare. Men Jesu förutsägelse syftar ju också på tiden strax före hans tillkommelse.

Alla förtrogna med historien vet att det var påvedömet som övertog den romerska kejsartronen efter romarrikets fall. I stället för den romerske cesarens överhöghet fick man den romerske påvens överhöghet. Detta var också förutsagt i Upp. 13, där det andra vilddjuret med lammhorn övertar och utövar det första vilddjurets hela myndighet, i dess åsyn.

Påven avgudas av miljoner, och han har suttit på Roms tron i 1500 år och uppehållit den romerska andan. Han kan mycket väl vara den förödelsens styggelse Jesus talade om, som skall komma till Jerusalem och ställa sig själv på helig plats, på tempelplatsen.

Det sägs att han har i sin besittning just den sjuarmade ljusstake, som tillsammans med tusentals judiska slavar fördes till Rom efter Titus’ ödeläggelse av Jerusalem... Israels regering har i dessa dagar bett påven att återlämna den!

Och medan Israel tvingas lämna ifrån sig bit efter bit av det land Gud gav dem, manipulerade och pressade av vår tids katolskt/ekumeniskt influerade världsmakter, förbereder styggelsen själv sin triumfatoriska återkomst till den belägrade staden!

Det drar ihop sig, till slutstrid, medan skarorna samlas i domens dal. Harmagedon är nog inte långt borta. Jesus kommer snart!

På Lärjungaskaps Internetsida finns mer information om Menoran, Israels sjuarmade ljusstake, och ovannämnda begäran från Israel om dess återlämnande, om planetkonstellationerna år 2000, vilka fler tycks börja få upp ögonen för nu, samt en hel del tidningsurklipp om förhållandet Israel/Vatikanen.

”Men efter de sextiotvå veckorna skall en som är smord förgöras, utan att någon efterföljer honom. Och staden och helgedomen skall en anryckande furstes folk förstöra; men själv skall denne få sin ände i störtfloden. Och intill änden skall strid vara; förödelse är oryggligt besluten.
Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, och för en halv vecka skola genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade; och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå, till dess att förstöring och oryggligt besluten straffdom utgjuter sig över förödaren.” (Dan. 9:26-27)
”Från den stund då man förbinder sig med honom skall han bedriva svek...” (11:23)
”Och härar, utsända av honom, skola komma och oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse...” (Dan. 11:31)


HÄR TALAS DET FÖRST OM JESUS, den smorde, och sedan om staden Jerusalem och dess tempel, som förstördes av romarna år 70. Den anryckande fursten är påvemakten, hans folk det romerska folket och dess härskare och härförare genom tiderna, och avslutningen sker med den kejsare/påve som vid tidens ände kastas i eldfloden.

Före detta har han med ”många”, kanske FN-EU-Israel-PLO-Vatikanen, slutit ett starkt förbund, ett fredsavtal i mellanöstern. Det pågår starka ansträngningar för att få till stånd just ett sådant till år 2000.

På styggelsens vinge skall förödaren komma. Han kommer buren av en falsk andevåg, den romerska ekumeniska enhetsrörelsen, som också influerar världspolitiken, suddar ut alla gränser, tillåter alla gudar – under förutsättning att, precis som i den romerska jupiterkulten, kejsaren själv får vara den främste bland gudar, i sitt pantheon...

Jesus, bevara ditt folk!
_______ 

Om du har kommentarer eller frågor om detta budskap, får du gärna skriva antingen i forumet eller skicka ett privat email.

BIBELSAMTAL:
Israel & Ändetiden

 

 

FLER ARTIKLAR...


 

NU
ÄR DEN VÄLBEHAGLIGA TIDEN