JORDBÄVNINGAR
i världen med magnitud 5.0 och uppåt:

Halvklot

År 2003 - 2004:

Jan - 86

Feb - 72

Mar - 83

Apr - 66

Maj - 73

Jun - 72

Jul - 103

Aug - 105

Sep - 109

Okt - 94

Nov - 102

Dec - 99

Jan - 108

Feb - 60

Mar - 95

Apr - 92

Maj - 94

Jun - 59

Juli - 74

Aug - 72

Sep - 102

Okt - 97

Nov - 135

Dec - 163 - 1231 2013

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec
 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

86

72

83

66

73

72

103

105

109

94

102

99
 

108

60

95

92

94

59

74

72

102

97

135

163

2003 (totalt 1064): Ganska låg aktivitet i början av året. Sedan ser det ut att ha byggts på för att avslutas med en förödande katastrof i Iran i december.

2004 (totalt 1151): Under detta år kom de två högsta pikarna samtidigt, i november och december. Det fruktanvärda och tragiska som skedde i Asien, med flodvågorna som resultat, ser ut att ha varit ett klimax på något som pågått i ett par månaders tid. Siffrorna är de högsta hittills i dessa tabellerna.
En slutsats man kanske kan dra av statistiken så långt, är att det verkar komma många kraftiga jordbävningar kring årskiftena.


År 2001 - 2002:

Jan - 129

Feb - 101

Mar - 90

Apr - 80

Maj - 79

Jun - 119

Jul - 91

Aug - 102

Sep - 69

Okt - 106

Nov - 79

Dec - 56

Jan - 97

Feb - 68

Mar - 82

Apr - 65

Maj - 71

Jun - 64

Juli - 60

Aug - 85

Sep - 94

Okt - 114

Nov - 102

Dec - 88

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec
 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

129

101

90

80

79

119

91

102

69

106

79

56
 

97

68

82

65

71

64

60

85

94

114

102

88

2001 (totalt 1100) : Januari 2001 hade den högsta siffran hittills sedan denna sidas start. I januari inträffade också en fruktansvärd jordbävning i västra Indien. Under samma tid har man kunnat se planeterna Jupiter, Saturnus och Venus bilda en iögonenfallande formation på kvällshimlen.
Den kraftiga ökningen i juni berodde på att det registrerades över 30 skalv på havsbottnen nära Perus kust.

2002 (totalt 990): Piken under hösten hörde samman med skalv i Indonesien och utanför Taivans kust.


 

År 1999 - 2000:

Jan - 75

Feb - 80

Mar - 90

Apr - 65

Maj - 92

Jun - 64

Jul - 73

Aug - 88

Sep - 90

Okt - 84

Nov - 116

Dec - 117

56 - Jan

54 - Feb

46 - Mar

43 - Apr

43 - Maj

75 - Jun

72 - Juli

74 - Aug

53 - Sep

76 - Okt

72 - Nov

101 - Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec
 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

75

80

90

65

92

64

73

88

90

84

116

117
 

56

54

46

43

43

75

72

74

53

76

72

101


1999
(totalt 1034) : Observera den kraftiga ökningen av jordskalv strax före övergången till år 2000, samtidigt med solfläcksmaximum och meteorskurar.

2000 (totalt 765) : Som synes var det väldigt få jordskalv i början av detta år jämfört med i nov-dec förra året. Men så plötsligt i juni - juli - augusti ökade det igen, i samband med planetkonjunktionerna. Detta var just vad många hade förutsagt, så kanske har planeternas gravitation större inverkan på jorden än vad vetenskapen räknar med.

Oktober och november har också ganska höga tal, och titta på piken i december. Kanske har det samband med det solfläcksmaximum som pågår och de magnetstormar som sändes mot jorden under hösten. Fortfarande ligger planeterna Jupiter och Saturnus nära varandra på himlen.


För dagsfärska rapporter, gå till
Federal Institute for Geosciences and Natural Resources
Källa: Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover.EFTERSOM JESUS SÄGER att den sista tiden skall kännetecknas av "jordbävningar på den ena orten efter den andra", kan det inte vara helt fel att följa statistiken över jordbävningar i världen.

Låt oss se om höstens ökade aktivitet håller i sig under detta år, och om det visar sig något särskilt när vi närmar oss planetkonjunktionerna framåt april/maj/juni.

(Samtidigt som vi håller i minnet dem som drabbas och tackar Gud att vi får leva i ett åtminstone för närvarande jordbävningsfritt område). - Januari 2000

 


 

Några av Bibelns profetior angående ändetidens jordbävningar:

Halvklot
"Från HERREN Sebaot skall hemsökelsen komma, med tordön och jordbävning och stort dunder, med storm och oväder och med lågor av förtärande eld." (Jes. 29:6)


"Ja, i min nitälskan och min vredes eld betygar jag det: på den dagen skall det förvisso bliva en stor jordbävning i Israels land." (Hes. 38:19)


"Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna mitt itu, mot öster och väster, till en mycket stor dal, i det att ena hälften av berget viker undan mot norr, och andra hälften därav mot söder.
Och I skolen fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall räcka ända till Asel; I skolen fly, såsom I flydden för jordbävningen i Ussias, Juda konungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig." (Sak. 14:4-5)


"Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva jordbävningar på den ena orten efter den andra, och hungersnöd skall uppstå; detta är begynnelsen till 'födslovåndorna." (Mark. 13:8)


"Och det skall bliva stora jordbävningar, så ock hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner skola visa sig och stora tecken på himmelen." (Luk. 21:11)


"Och jag såg Lammet bryta det sjätte inseglet. Då blev det en stor jordbävning, och solen blev svart som en sorgdräkt, och månen blev hel och hållen såsom blod;" (Upp. 6:12)


"Och ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade elden ned på jorden. Då kommo tordön och dunder och ljungeldar och jordbävning." (Upp. 8:5)


"Och i samma stund blev det en stor jordbävning, och tiondedelen av staden störtade samman, och genom jordbävningen omkommo sju tusen människor; och de övriga blevo förskräckta och gåvo ära åt Gud i himmelen." (Upp. 11:13)


"Och Guds tempel i himmelen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Då kommo ljungeldar och dunder och tordön och jordbävning och starkt hagel." (Upp. 11:19)


"Och de församlade dem till den plats som på hebreiska heter Harmagedon.
Och den sjunde göt ut sin skål i luften. Då gick en stark röst ut från tronen i templet och sade "Det är gjort."
Och nu kommo ljungeldar och dunder och tordön, och det blev en stor jordbävning, en jordbävning så våldsam och så stor, att dess like icke hade förekommit, alltsedan människor blevo till på jorden.
Och den stora staden rämnade sönder i tre delar, och folkens städer störtade samman; och Gud kom ihåg det stora Babylon, så att han räckte det kalken med sin stränga vredes vin.
Och alla öar flydde, och inga berg funnos mer.
Och stora hagel, centnertunga, föllo ned från himmelen på människorna; och människorna hädade Gud för den plåga som haglen vållade, ty den plågan var mycket stor."
(Upp. 16:16-21) 

Glob

 

NÄR SKER DET?


ATT VÄRLDEN skulle kunna stå inför en geologisk "omdaning" är inget märkligt alls sett ur ett längre perspektiv. Det har skett förr, och detta kan både vetenskapsmän och bibeltroende vara överens om, även om man har olika uppfattningar om tidsmåtten.

I samband med syndafloden/istiden omdanades jordytan, och genom kontinentförskjutningar bildades de nuvarande höga bergskedjorna.

Tidigare hade den ursprungliga jordskorpan "Pangea" spruckit upp och bildat de olika kontinenterna.

Varje år flyttar sig t.ex Afrika några centimeter åt nordost, och någon gång måste gränsen vara nådd för vad som kan ske innan det blir ordentliga sammanstötningar, och stora landområden spricker upp och kastas om totalt.

Detta är förmodligen vad Bibeln förutsäger om Europa och speciellt Italien och Medelhavsområdet. Eftersom det är så att Afrika ligger och trycker på uppåt, mot Medelhavet och den sydeuropeiska kontinentplattan, så måste det förr eller senare leda till att geografin där möbleras om på ett drastiskt sätt.


"Och en väldig ängel tog upp en sten, lik en stor kvarnsten, och kastade den i havet och sade: 'Så skall Babylon, den stora staden, med fart störtas ned och aldrig mer bliva funnen."


Staden Rom (det stora Babylon) skall störtas ned i den djupa tyrrenska bassängen i Medelhavet och försvinna som en kvarnsten, öar och berg skall fly bort, Israel och Jerusalem skall skakas om, och eldstormar kommer att gå ut över medelhavsländerna och sydösteuropa (se Hes. 39).

T.o.m Medelhavet verkar vara förvunnet när tusenårsriket lång tid därefter ändats och det eviga riket inträder, enligt Upp. 21:1.

Dessa omdaningar är alltså att vänta, på samma sätt som man i Amerika väntar på att Kalifornien kommer att spricka loss från Nordamerika och antingen sjunka i havet, eller bilda en ö utanför kusten.

Enligt forskningen kan detta naturligtvis dröja "miljoner" år, men vi vet ju att deras årmiljoner enbart är uppdiktade siffror som skall passa ihop med evolutionsteorin. När tiden är mogen och mänsklighetens ödestimma slagen, så kommer händelserna att ske med hast, oväntat, som förr i historien.


Kontinentplattor

Kontinentplattornas nuvarande rörelseriktning ger en indikation om vad som är att vänta


ÅTER TILL ÄNDETIDSKALENDERN


GÄSTBOK

BIBELSAMTAL

EMAIL TILL BIBELTEMPLET

VILL DU BLI FRÄLST?