LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * Augusti 2000

"ÄR ICKE MITT ORD SÅSOM EN ELD, SÄGER HERREN, OCH LIKT EN HAMMARE SOM KROSSAR SÖNDER KLIPPOR? (Jer. 23:29)"


HÄMNDEN ÄR HERRENS

Skall Jesu lärjungar hämnas? Skall vi ge igen? Med samma mynt? Nej, om detta finns det många och klara anvisningar i Guds ord. Och efter detta levde den urkristna församlingen.


Ni skall inte stå emot en oförrätt, lärde Jesus. Och om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra till. Paulus skrev: Hämnas inte er själva, utan lämna rum för vredesdomen. Och: Varför lider ni inte hellre orätt? Dvs än att ge igen för oförrätter. (Matt. 5:39, Rom. 12:19, 1 Kor. 6:7)

Har du blivit illa behandlad? Mobbad för din tro, utstött, blockerad, nonchalerad? Vill du ta hämnd? Eller tycker du att någon rättvisa borde det finnas? Då har Bibeln det enkla svaret: "Hämnens icke eder själva, mina älskade, utan lämnen rum för vredesdomen; ty det är skrivet: 'Min är hämnden, jag skall vedergälla det, säger Herren." (Rom. 12:19)

Är det så att du verkligen har blivit orättvist behandlad, så kan du vara lugn, om du bara håller dig lugn. Jesus kommer att ta sig an ditt fall och skipa rättvisa. Du behöver inte agera, demonstrera, attackera och bli frustrerad. Du kan lugnt prisa Gud för seger, för din Gud är en hämnare av allt ont, en Gud som dagligen vredgas, för sina barns skull.

Med dina aktioner och interpellationer förstör du bara din egen sak. Du ger inte rum för Herrens vredesdom, så att han kan agera för dig. Hade du bara lämnat din sak åt honom som är en rättvis domare, hade du fått se hans hämnd på dina fiender.

Varför strider du för din egen sak? Din sak är att strida för andra. Vi skall tas oss an de svaga, och hjälpa de hjälplösa. Vårt eget namn, rykte och rätt är det inte vår sak att värna om, det gör vår Fader i himlen.


DET LEVDE FÖR NÅGRA DECENNIER SEDAN en profet vid namn Anders Berntsson på västkusten i Sverige. Det sägs om honom, att han vid ett tillfälle blev utsatt för ett påhopp från två ungdomar. De trakasserade och knuffade honom i en trappa, en gammal man i 70-årsåldern.

Efteråt gick "farbror Anders" till Gud med saken. Skall de få göra så med mig, frågade han Jesus. Det var allt han sade till Gud.

Efter några dagar låg de båda ynglingarna och flöt som lik i en havsvik.


VI BEHÖVER INTE HÄMNAS VÅR SAK. Finns det anledning till det, så gör Herren det åt oss. Detta är ett löftesord som Guds folk borde ta till sig mycket mer. I stället för ett av de båda extremerna - antingen hämnas och ge igen, eller mjäkigt svälja allt och anpassa sig - borde vi förvänta oss Guds rättvisa dom över allt ont vi ser och utsätts för.

Det kräver givetvis att vi lever så i löftena och befallningarna, att vi vet vi har Herrens välbehag över oss.

Det sker ting i den andliga världen, som vi inte är medvetna om. Det finns ett rättssystem, som ständigt är verksamt för vår skull. Din tankevärld är föremål för uppmärksamhet från dessa rättsinstanser. Gud läser ditt hjärta som en uppslagen bok, och änglarna får del av det de har rätt till. Änglarna är Guds rättstjänare och agerar på hans uppdrag. De kan binda, och de kan lösa.

Jesus nämnde om detta i samband med konflikter mellan bröder. Har du begått en oförrätt mot din broder, och brodern har lämnat sin sak åt Herren, kommer rättstjänarna att dra dig inför Guds timliga domstol och du blir satt i andligt fängelse, till dess du betalt den yttersta skärven. Dvs du mister välsignelsen och friden, till dess du bett din broder om förlåtelse och förlikats med honom.

Men hade din broder i stället gett igen med samma mynt, eller gått till polisen eller satt igång en kampanj emot dig, hade han förstört sin egen sak. Då hade han satt Herrens löften ur spel, och ni hade båda kommit under domen.

Vi har lätt för att tro att eftersom vi inte skall hämnas, så är Gud emot hämnd. Men så är det ju inte alls, om vi läser Ordet ordentligt. I så fall fanns det ingen rättvisa. Gud är för hämnd, men hämnden är hans. Låt domaren döma, och ta inte fallet i egna händer. Vi önskar ingen något ont, om vi har det rätt ställt med Gud, men ibland vill vi ändå se att rättvisa skipas. Vi kan inte bara lägga en allvarlig försyndelse eller förbrytelse åt sidan, för då lär sig ingen något av den. Då uppmuntras det onda och det goda trycks ner.

Vi skall gå till Gud med saken, och överlämna den åt den himmelska rättsinstansen. Vi vill ju att den som gjort ont skall få en läxa, så att han lär sig att göra vad gott är. Vi vill inte skada honom, men vi vill att han skall få sig en reprimand från ovan, eller hur? Det har vi också rätt till, och det kanske t.o.m är vår skyldighet som Guds vittnen att se till att det sker.


HÄMNDEN ÄR LJUV, sägs det. Ja, när man får se Herrens hämnd, då kan den verkligen vara ljuv. Då ser man att Gud verkligen står på de svagas sida, och att han finns där för oss, när vi behöver honom.

Som allt annat i det andliga livet, så är detta något som verkas genom tron. Utan tro får du aldrig se Guds härlighet, utan är hänvisad till vad du i dig själv kan åstadkomma. Och med mänskligt nit kan man komma långt, men bara i horisontalled. Vertikalt kommer du ingenstans, hur mycket du än pustar och frustar. Men lämna rum för vredesdomen, så skall du få se Guds härlighet.

Då kanske du t.o.m kan ta till dig ordet från Gud till profeten Jesaja:


"Och nu skall intet vapen, som smides mot dig, hava någon lycka; var tunga, som upphäver sig för att gå till rätta med dig, skall du få domfälld. Detta är HERRENS tjänares arvedel, den rätt de skola undfå av mig, säger HERREN." (Jes. 54:17)


Pris ske Gud för det himmelska rättsväsendet!

_______

Skrivet 980521


 

Det tveeggade svärdet (Hebr. 4:12)

MERA BIBELORD:


"Du skall icke hämnas och icke hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa såsom dig själv. Jag är HERREN." (3 Mos. 19:18)

"Min är hämnden och vedergällningen, sparad till den tid då deras fot skall vackla. Ty nära är deras ofärds dag, och vad dem väntar kommer med hast." (5 Mos. 32:35)

"När jag har vässt mitt ljungande svärd och min hand tager till att skipa rätt, då skall jag utkräva hämnd av mina ovänner och vedergällning av dem som hata mig." (5 Mos. 32:41)

"HERREN skall döma mellan mig och dig, och HERREN skall hämnas mig på dig, men min hand skall icke röra dig." (1 Sam. 24:13)

"Skulle jag icke för sådant hemsöka dem? säger HERREN. Och skulle icke min själ hämnas på ett sådant folk som detta är?" (Jer. 5:9)

"Men HERREN Sebaot är en rättfärdig domare, som prövar njurar ooh hjärta. Så låt mig då få se din hämnd på dem, ty för dig har jag lagt fram min sak." (Jer. 11:20)

"HERRE, du vet det. Tänk på mig och låt dig vårda om mig, och skaffa mig hämnd på mina förföljare; tag mig icke bort, du som är långmodig. Betänk huru jag bär smälek för din skull." (Jer. 15:15)

"Ty HERREN Sebaot prövar med rättfärdighet, han ser njurar och hjärta. Så skall jag då få se din hämnd på dem, ty för dig har jag lagt fram min sak." (Jer. 20:12)

"Flyn ut ur Babel; må var och en söka rädda sitt liv, så att I icke förgås genom dess missgärning. Ty detta är för HERREN en hämndens tid, då han vill vedergälla det vad det har gjort." (Jer. 51:6)

"Ja, min vrede skall få uttömma sig, och jag skall släcka min förtörnelse på dem och hämnas på dem; och när jag så uttömmer min förtörnelse på dem, skola de förnimma att jag, HERREN, har talat i min nitälskan." (Hes. 5:13)

"Ty detta är en hämndens tid, då allt som är skrivet skall uppfyllas." (Luk. 21:22)

"Ty överheten är en Guds tjänare, dig till fromma. Men gör du vad ont är, då må du frukta; ty överheten bär icke svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont är." (Rom. 13:4)

"och att ingen i sitt förhållande till sin broder kränker honom eller gör honom något förfång, ty Herren är en hämnare över allt detta, såsom vi redan förut hava sagt och betygat för eder." (1 Tess. 4:6)

"Vi veta ju vem han är som sade: 'Min är hämnden; jag skall vedergälla det', och åter: 'Herren skall döma sitt folk." (Hebr. 10:30)


 

Frågor eller kommentarer? Skriv en rad här:

BIBELSAMTAL/Lärjungaskap

. . .

VILL DU BLI FRÄLST?


LÄS FLER ARTIKLAR...


VÄCKELSEBUDSKAP * INNEHÅLL * DATABIBELN * NYHETER * BAKGRUND * BOKHYLLAN * BÖNEALTARET * BIBELFRÅGOR * NÄTPLOCK * ENGLISH PAGES * VÄKTAREN * ADRESSER * LÄNKAR * VAD ÄR LÄRJUNGASKAP?