LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Tidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * Nr 6/1993 (uppd.)

"KÄMPA FÖR DEN TRO SOM EN GÅNG FÖR ALLA HAR BLIVIT MEDDELAD ÅT DE HELIGA" (Jud. v. 3)

DruvklaseKUNSKAP - att känna Gud

KUNSKAP ÄR ETT TILLSTÅND. Inte ett statiskt, men ett progressivt, framåtskridande tillstånd. Kunskap är att känna Gud, inte att ha känt Gud eller ha mött honom någon gång, eller möta honom någon gång ibland - utan att KÄNNA honom, leva i oavbruten, tillväxande gemenskap med honom.


S
om grenen i vinträdet. Utan att veta hur eller varför, bär den frukt så länge den är förbunden med vinträdets stam. All dess genetiska information vore död och till ingen nytta, om den inte förblev i vinträdet.
Den levande kunskapen är alltså ingenting vi äger, utan någonting som måste komma till oss, i ett kontinuerligt livsflöde. Den genetiska kod som visserligen finns i grenen och är till för att frambringa frukt, är overksam tills dess livssaften från stammen kommer och livar upp den.

Du kan veta allt om Guds verk och Guds rike, men ändå aldrig se någon verklig frukt, eftersom du inte lever i verklig förbindelse med Jesus Kristus.
Guds kunskap är inte lagrad och kan inte lagras i vårt minne. Där lagrar vi teologi, men det är en helt annan sak. Teologi är till välsignelse endast om den är underställd den Helige Andes ledning. Annars är den till förbannelse.
Kunskap är att känna Gud, att med sin ande stå i direkt förbindelse med förmedlaren och ägaren av all kunskap. Det är hans kunskap som lever och flödar in i oss, och han lever genom oss, verkar sitt verk genom oss, allt i enlighet med sin vilja.

Många söker sådan här kunskap utan att förstå att den är relaterad till ett moralkodex: GUDS RÄTTFÄRDIGHET. Det handlar om en relation med en levande varelse, och mot en levande varelse beter man sig inte hur som helst, om man vill bevara dess förtroende.
Det är detta som är teologernas och filosofernas dilemma. De försöker utforska och dissekera Gud, i stället för att ta emot honom i sitt hjärta och lära känna honom, personligen.

Guds rättfärdighet är som stora vatten och strömmar utan uppehåll från himlatronen, men bara till dem som är ödmjuka och har förkrossade hjärtan.

Vad är det Guds rättfärdighet kräver av oss? Ett fullkomligt moraliskt liv? JA, men inte vårt eget fullkomliga moraliska liv, utan Kristi fullkomliga moraliska liv. Vi har ingenting att ge Gud, men han har väldigt mycket att ge oss.
Detta liv får man bara del i genom att lägga ner all sin egen rättfärdighetssträvan, och helt överlåta sig till hans nåd. Det är på försoningens grund Anden faller och gemenskapen återupprättas - Jesu Kristi offerdöd för våra synders skull.
Detta Kristi liv i oss är inte overksamt, utan vi upptäcker att det verkligen frambringar frukt i våra liv. Inte bara teoretisk lärdom utan också ett andligt LIV, ett heligt förkroppsligande av Guds uppenbarade vilja genom hans ord.
Det handlar om liv. Den som lever, han känner, och den som känner, han vet. Han vet att han lever, och han vet att Gud lever, i honom.


ANDLIG KUNSKAP kommer bara dem till del som är frigjorda i sitt sinne, frigjorda från de olika skikt och dimridåer, som inte minst den religiösa förkunnelsen belamrar våra sinnen med.
Du kan fundera och resonera över och dividera andliga problem i det oändliga, och du kommer inte ett steg närmare lösningen, så länge dessa skikt ligger kvar och blockerar din tanke. Och så möter du en frigjord kristen, och han har svaret på ett ögonblick.
Han är fri i sitt sinne, Anden kan löpa fritt och förmedla kunskap och kännedom direkt från den himmelska världen, de befriande och förlösande orden, som bryter ned fästen och barrikader i din själ.
Medan du har slösat bort år på att gå och grunna över vad du skall göra, har den frigjorde brodern haft välsignade år i Herrens skola, och han besitter en förmåga att bemöta problemen på ett andligt sätt, i Jesu namn och kraft, så att lösningen alltid kommer och segern blir vunnen.

Medan teologer läser och studerar i 20, 30 år utan att någonsin få tag i kunskapen, kan den som bara varit frälst en dag veta mer om Guds rike än dem. Guds Ande undervisar och upplyser, penetrerar, analyserar och inspirerar din själ till en högre kunskap än någon mänsklig hjärna någonsin kunnat tänka ut.

Och ändå säger Guds ord: "Vår kunskap är ett styckverk". Här öppnar sig oändligheten. Om vi redan här kan uppleva "vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka" (1 Kor. 2:9), hur skall det då inte bli där, hos Gud?
Där skall vi känna till fullo, så som vi själva har blivit kända till fullo. Tanken på Guds oändlighet är så fascinerande och frigörande för sinnet, att det ligger en förnyelse i bara det.


 Den som lever, han känner, och den som känner, han vet.
Han vet att han lever, och han vet att Gud lever, i honom.


ATT KÄNNA JESUS, och att alltmer lära känna honom, det är vad vår tillvaro här går ut på. Inte som en passiv, flummig eremittillvaro, utan mitt i vardagslivet.
Vem är då han som har skapat oss, vår himmelske Frälsare? Han som av intet gjorde ett slutet rum av tid och materia, och placerade oss däri, för att vi skulle söka och finna honom?
Nu fostrar han oss, som en Fader fostrar sina barn, till att bli hans söner och döttrar, för att vi en gång skall härska och regera med honom, i en obegränsad tillvaro, där avstånd i rum och tid inte längre finns, och där vi känner allt till fullo.

Nog är det värt att ta vara på frälsningen. Nog är det värt att kämpa för detta målet, under en kort tid av lidande och fostran, för att sedan gå in i en evig härlighet.
Nog kan man kosta på sig att bli förödmjukad, hånad, baktalad, eller kanske "hårt" tillrättavisad av någon mer erfaren broder, när man vet att där framme ligger staden med pärleportarna och gatorna av guld och väntar på oss.
Snart är vi där, om vi håller ut.

_______

 

 

Han har gett oss seger, han har gett oss makt.
Frälsningsfröjd vi äger, så som han har sagt.
Många, många gånger har vi sett hans under
- men tack för ännu flera stunder,
utav härlighet och kraft.

 

  

 

ETT LITET BIBELSTUDIUM OM KUNSKAP
- Oj, vilka härliga skatter!


 

"HERREN Gud lät nämligen alla slags träd som voro ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken, och livets träd mitt i lustgården, så ock kunskapens träd på gott och ont." (1 Mos. 2:9)


"Och jag har uppfyllt honom med Guds Ande, med vishet och förstånd och kunskap och med allt slags slöjdskicklighet," (2 Mos. 31:3)


"Så säger han som hör Guds tal och har kunskap från den Högste, han som skådar syner från den Allsmäktige, i det han sjunker ned och får sina ögon öppnade:" (4 Mos. 24:16)


"Jag vill böja mitt öra till lärorikt tal, jag vill yppa vid harpan min förborgade kunskap." (Ps. 49:5)


"Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag tror på dina bud." (Ps. 119:66)


"En sådan kunskap är mig alltför underbar; den är mig för hög, jag kan icke begripa den." (Ps. 139:6)


"HERRENS fruktan är begynnelsen till kunskap; vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga." (Ords. 1:7)


"Huru länge, I fåkunnige, skolen I älska fåkunnighet? Huru länge skola bespottarna hava sin lust i bespottelse och dårarna hata kunskap?" (Ords. 1:22)


"Därför att de hatade kunskap och icke funno behag i HERRENS fruktan, ej heller ville följa mitt råd, utan föraktade all min tillrättavisning, därför skola de få äta sina gärningars frukt och varda mättade av sina egna anslag." (Ords. 1:29-31)


"Då skall du förstå HERRENS fruktan, och Guds kunskap skall du då finna." (Ords. 2:5)


"Ty HERREN är den som giver vishet; från hans mun kommer kunskap och förstånd." (Ords. 2:6)


"Ty visheten skall draga in i ditt hjärta och kunskapen kännas ljuvlig för din själ," (Ords. 2:10)


"Min son, akta på min vishet, böj ditt öra till mitt förstånd, så att du bevarar eftertänksamhet och låter dina läppar taga kunskap i akt." (Ords. 5:1-2)


"Rättfärdiga äro alla min muns ord; i dem finnes intet falskt eller vrångt. De äro alla sanna för den förståndige och rätta för dem som hava funnit kunskap." (Ords. 8:8-9)


"Så tagen emot min tuktan hellre än silver, och kunskap hellre än utvalt guld." (Ords. 8:10)


"De visa gömma på sin kunskap, men den oförnuftiges mun är en överhängande olycka." (Ords. 10:14)


"Den som älskar tuktan, han älskar kunskap, men oförnuftig är den som hatar tillrättavisning." (Ords. 12:1)


"En klok man döljer sin kunskap, men dårars hjärtan ropa ut sitt oförnuft." (Ords. 12:23)


"Bespottaren söker vishet och finner ingen, men för den förståndige är kunskap lätt." (Ords. 14:6)


"De fåkunniga hava fått oförnuft till sin arvedel, men de kloka bliva krönta med kunskap." (Ords. 14:18)


"De visas tunga meddelar god kunskap, men dårars mun flödar över av oförnuft." (Ords. 15:2)


"De visas läppar strö ut kunskap, men dårars hjärtan äro icke såsom sig bör." (Ords. 15:7)


"Den förståndiges hjärta söker kunskap, men dårars mun far med oförnuft." (Ords. 15:14)


"Den förståndiges hjärta förvärvar kunskap, och de visas öron söka kunskap." (Ords. 18:15)


"Min son, om du icke vill höra tuktan, så far du vilse från de ord som giva kunskap." (Ords. 19:27)


"Straffar man bespottaren, så bliver den fåkunnige vis: och undervisar man den vise, så inhämtar han kunskap." (Ords. 21:11)


"Vänd ditt hjärta till tuktan och dina öron till de ord som giva kunskap." (Ords. 23:12)


"Och på honom skall HERRENS Ande vila, vishets och förstånds Ande, råds och starkhets Ande, HERRENS kunskaps och fruktans Ande." (Jes. 11:2)


"Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, ty landet skall vara fullt av HERRENS kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet." (Jes. 11:9)


"Då skola de lättsinnigas hjärtan bliva förståndiga och vinna kunskap, och de stammandes tungor skola tala flytande och tydligt." (Jes. 32:4)


"Ja, trygga tider skola komma för dig! Vishet och kunskap bereda Sion frälsning i rikt mått, och HERRENS fruktan skall vara deras skatt." (Jes. 33:6)


"Du kände dig trygg i din ondska, du tänkte: 'Ingen ser mig.' Din vishet och din kunskap var det, som förförde dig, så att du så sade i ditt hjärta: 'Jag och ingen annan." (Jes. 47:10)


"Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bliva mättad; genom sin kunskap skall han göra många rättfärdiga, han, den rättfärdige, min tjänare, i det han bär deras missgärningar." (Jes. 53:11)


"Väl söka de mig dag ut och dag in och vilja hava kunskap om mina vägar. Såsom vore de ett folk, som övade rättfärdighet och icke övergåve sin Guds rätt, så fråga de mig om rättfärdighetens rätter och vilja, att Gud skall komma till dem:" (Jes. 58:2)


"Åt dessa fyra ynglingar gav nu Gud kunskap och insikt i allt slags skrift och visdom; och Daniel fick förstånd på alla slags syner och drömmar." (Dan. 1:17)


"Hören HERRENS ord, I Israels barn. Ty HERREN har sak med landets inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finnes i landet." (Hos. 4:1)


"Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför skall ock jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst. Och såsom du har förgätit din Guds lag, så skall ock jag förgäta dina barn." (Hos. 4:6)


"Ty jag har behag till kärlek och icke till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer." (Hos. 6:6)


"Ty jorden skall varda full av HERRENS härlighets kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet." (Hab. 2:14)


"Ty prästens läppar skola förvara kunskap, och undervisning skall man hämta ur hans mun; han är ju HERREN Sebaots sändebud." (Mal. 2:7)

 

"Ve eder, I lagkloke, som haven tagit bort nyckeln till kunskapen! Själva haven I icke kommit ditin, och för dem som ville komma dit haven I lagt hinder." (Luk. 11:52)


"Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting." (Rom. 1:28)


"O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar!" (Rom. 11:33)


"Jag är väl redan nu viss om att I, mina bröder, av eder själva ären fulla av godhet, uppfyllda med all kunskap, i stånd jämväl att förmana varandra." (Rom. 15:14)


"Jag tackar Gud alltid för eder skull, för den Guds nåd som har blivit eder given i Kristus Jesus, att I haven i honom blivit rikligen begåvade i alla stycken, i fråga om allt vad tal och kunskap heter." (1 Kor. 1:4-5)


"Vad åter angår kött från avgudaoffer, så känna vi nog det talet: 'Alla hava vi 'kunskap'. 'Kunskapen' uppblåser, men kärleken uppbygger." (1 Kor. 8:1)


"Om någon menar sig hava fått någon 'kunskap', så har han ännu icke fått kunskap på sådant sätt som han borde hava." (1 Kor. 8:2)


"Så gives genom Anden åt den ene att tala visdomens ord, åt en annan att efter samme Ande tala kunskapens ord," (1 Kor. 12:8)


"Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet." (1 Kor. 13:2)


"Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall taga slut, och kunskapen, den skall försvinna." (1 Kor. 13:8)


"Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk;" (1 Kor. 13:9)


"Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd." (1 Kor. 13:12)


"Ja, mina bröder, om jag komme till eder och talade tungomål, vad gagn gjorde jag eder därmed, såframt jag icke därjämte genom mitt tal meddelade eder antingen någon uppenbarelse eller någon kunskap eller någon profetia eller någon undervisning?" (1 Kor. 14:6)


"Men Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg och genom oss allestädes utbreder hans kunskaps vällukt!" (2 Kor. 2:14)


"Ty den Gud som sade: 'Ljus skall lysa fram ur mörkret', han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken." (2 Kor. 4:6)


"Ja, då I nu utmärken eder i alla stycken: i tro, i tal, i kunskap, i allsköns nit, i kärlek, den kärlek som av eder har blivit oss bevisad, så mån I se till, att I också utmärken eder i detta kärleksverk." (2 Kor. 8:7)


"Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi taga alla slags tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lydnad." (2 Kor. 10:5)


"Om jag än är oförfaren i talkonsten, så är jag det likväl icke i fråga om kunskap. Tvärtom, vi hava på allt sätt, i alla stycken, lagt vår kunskap i dagen inför eder." (2 Kor. 11:6)


"Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig," (Ef. 1:17)


"Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt," (Fil. 1:9)


"Ja, jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Ty det är för hans skull som jag har gått förlustig alltsammans och nu räknar det såsom avskräde, på det att jag må vinna Kristus" (Fil. 3:8)


"Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd." (Kol. 1:9)


"Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk." (Kol. 1:10)


"Ty jag önskar, att deras hjärtan skola få hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus;" (Kol. 2:2)


"Ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter fördolda." (Kol. 2:3)


"Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen." (1 Tim. 2:3-4)


"O Timoteus, bevara vad som har blivit dig betrott; och vänd dig bort ifrån de oandliga, tomma ord och gensägelser som komma från den falskeligen så kallade 'kunskapen", (1 Tim. 6:20)


"Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma till kunskap om sanningen," (2 Tim. 2:25)


"Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att verka för Guds utvaldas tro och för kunskapen om den sanning som hör gudsfruktan till," (Tit. 1:1)


"Ty om vi med berått mod synda, sedan vi hava undfått kunskapen om sanningen, så återstår icke mer något offer för våra synder," (Hebr. 10:26)


"Nåd och frid föröke sig hos eder, i kunskap om Gud och vår Herre Jesus Kristus." (2 Petr. 1:2)


"Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss, genom kunskapen om honom som har kallat oss medelst sin härlighet och underkraft." (2 Petr. 1:3)


"Vinnläggen eder just därför på allt sätt om att i eder tro bevisa dygd, i dygden kunskap, i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek. Ty om detta finnes hos eder och mer och mer förökas, så tillstädjer det eder icke att vara overksamma eller utan frukt i fråga om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus." (2 Petr. 1:5-8)


"Och då de genom kunskapen om Herren och Frälsaren, Jesus Kristus, hava undkommit världens besmittelser, men sedan åter låta sig insnärjas och övervinnas av dem, så har det sista för dem blivit värre än det första." (2 Petr. 2:20)


"Växen i stället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Honom tillhör äran, nu och till evighetens dag. Amen." (2 Petr. 3:18)


"I åter haven mottagit smörjelse från den Helige, och I haven alla kunskap." (1 Joh. 2:20)


"Men fastän I redan en gång haven fått kunskap om alltsammans, vill jag påminna eder därom, att Herren, sedan han hade frälst sitt folk ur Egyptens land, efteråt förgjorde dem som icke trodde." (Jud. 1:5)


 

Frågor & kommentarer:

BIBELSAMTAL/LÄRJUNGASKAP

. . .


VILL DU BLI EN NY SKAPELSE
- och få uppleva den himmelska kunskapen?

 


LÄS FLER ARTIKLAR


OBS: Denna artikel är satt med typsnittet Georgia. Om du inte har det installerat på din dator, så kan du hämta en gratisversion från Microsoft för Windows 95 och uppåt här. När filen är hemladdad dubbelklickar du bara på den, så installerar den sig själv.


 

VÄCKELSEBUDSKAP * INNEHÅLL * DATABIBELN * NYHETER * BAKGRUND * BOKHYLLAN * BÖNEALTARET * BIBELFRÅGOR * NÄTPLOCK * ENGLISH PAGES * VÄKTAREN * ADRESSER * LÄNKAR * VAD ÄR LÄRJUNGASKAP?