LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Tidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * Nr 3 1996

"SADE JAG DIG ICKE, ATT OM DU TRODDE, SKULLE DU FÅ SE GUDS HÄRLIGHET?"


ÄNGLARNAS URSPRUNG

Del 2 - En biblisk kosmologi


B
Illustration från en gammal traktat

IBELN LÄR OSS om två slags änglar - utvalda änglar, och fallna änglar (1 Tim. 5:21, Luk. 10:18, Matt. 25:41, Upp. 12:7-9). Men därmed måste det också finnas, eller åtminstone en gång ha funnits, änglar i ett tidigare stadium, innan de antingen "utvaldes" eller "föll".

De änglar vi möter i Bibeln har uppenbarligen levt ett tidigare liv, då de på ett liknande sätt som vi människor blev ställda inför ett val, mellan gott och ont, mellan rättfärdighet och orättfärdighet.
Bibeln beskriver dessutom ganska ingående en sådan ängels "förstadium", nämligen Lucifers själv, på det heliga gudaberget, där han av allt att döma levde som en fysisk varelse i ett paradisiskt tillstånd (Hes. 28:11-19).
Detta hans tidiga liv påminner mycket om Adams tidiga liv. Båda var skapade till fullkomliga och harmoniska varelser, i en fullkomlig och harmonisk värld. Båda ställdes inför ett val mellan gott och ont, mellan lydnad och olydnad. Båda "föll", och båda "dog", och båda förvisades ur den paradisiska tillvaron.
Adam gavs en möjlighet till ånger och upprättelse senare, genom det anteciperande offret av djuren genom vilket han fick skyla sin nakenhet, ett offer genom vilket han introaktivt fick del av Jesu försoning, som han också mottog.

Om Gud är fullkomligt rättvis, vilket han som den sanne Guden självklart är, så har också änglarna fått samma möjlighet (till fall och upprättelse) i någon tidigare tidsålder. Dvs de har erbjudits möjligheten inte bara till fall, utan också till upprättelse från fallet.
Lucifer har uppenbarligen förkastat den möjligheten, och idag är han en djävul, ja djävulen själv.

När människorna en gång blir delaktiga av uppståndelsen och blir lika änglarna, säger Jesus, är vi "Guds söner" (Luk. 20:36). Inte Guds söner och döttrar, utan Guds SÖNER. Vi "avkönas" alltså, och inträder i ett evighetstillstånd där fortplantningsförmågan upphör och skillnaderna mellan könen mister betydelse.
Vi blir "lika änglarna" säger Jesus. Hur bokstavligt skall detta tolkas? Har änglarna också varit av han- och honkön, fysiska varelser som vi, som en gång befolkat jordliknande planeter?
Har de helt enkelt varit en tidigare människoras skapad av Gud, eller fanns det kanske flera olika raser? Keruberna, av vilka Lucifer var en, har ju sex vingar och liknar inte direkt människor, medan andra änglar tycks se ut precis som människor.


DEN ÄNGEL i Guds ord vi lär känna mest inpå livet, är utan tvekan Gabriel, ärkeängeln. Detta är långt ifrån en känslosval, robotliknande, mekaniskt arbetande skapelse, vilket han skulle varit om han aldrig fått välja vem han ville tjäna, tillhöra och tillbedja.
Vi möter honom flera gånger, i både Gamla och Nya testamentet (Dan. 8:16, Dan. 9:21, Luk. 1:19, Luk. 1:26), och hela tiden framvisar han samma typiskt "mänskliga" känsloliv, fastän på ett högre plan. Han uttrycker medkänsla, visar drag av återhållen självömkan och stolthet, men samtidigt ödmjukhet och djup Gudsfruktan.
Han uppträder så som man föreställer sig att en mycket helgad kristen personlighet borde uppträda.

Kan han göra detta om han aldrig upplevt kontraster i sin själ? Kan en verkligt levande personlighet utvecklas hos en skapad varelse, om den inte upplevt både ljus och mörker, både fall och upprättelse?
T.o.m Jesus själv blev iklädd syndigt kötts gestalt och frestades i allt liksom vi, dock utan synd. Detta för att kunna försona vår synd i första hand, men också för att bli vår barmhärtige överstepräst (Hebr. 4:15).
Det är svårt att tänka sig att någon verkligt fri och självständig personlighet skulle kunna frambringas, utan att den först får genomgå och pröva på både mörker och ljus, så att den av fri vilja väljer att vända sig från mörkret och frälsas in i ljuset.
T.o.m djur kräver att man behandlar dem med känsla och respekt, för att de skall utvecklas till friska och intelligenta varelser. Kärlek kan inte skapas, inte ens av Gud, men den kan vinnas genom personliga offer.

Detta är i så fall ett för länge sedan passerat stadium i änglarnas liv, både de utvaldas och de fallnas. För djävulen och hans änglar finns det ingen återvändo, de är av egen förskyllan på väg rakt mot det brinnande Gehenna, liksom de människor som valt att gå samma väg som dem.
Det finns möjligen som ovan konstaterats "uränglar", som fortfarande befinner sig i sitt fysiska tillstånd och liksom vi just nu är i prövoskedet av sina liv.
...


DEN HIMMELSKA VÄRLDEN

Över huvud taget måste den himmelska världen vara mycket mer påtaglig än vad man vanligen föreställer sig. I Bibeln beskrivs Guds och änglarnas hemvist inte som en diffus molntillvaro, utan som en stad där det finns helgedomar, floder, växter, gator, osv.
En sådan stad kan knappast sväva omkring fritt i rymden, den bör rimligen vara byggd på någon fast grund (denna grund kallas det heliga gudaberget), vilket i sin tur måste vara mer än ett ensamt berg i rymden.
Berg finns på planeter, floder finns där det finns vatten och växter finns där syre finns. Varelser med vingar har väl ingen nytta av vingar annat än i en atmosfär där de kan flyga med dem.
Och varför skulle andevarelser se ut precis som människor, om det inte vore för att också de skapats för att leva och bo på planeter?
Öron, näsor, ögon, armar och ben är kroppsdelar som spelar roll på en plats där det finns luft, dofter, ljus och gravitation, osv.
Sådant har inte en fullständigt icke-materiell andevarelse behov utav. Och ändå beskrivs Guds änglar oftast som människoliknande varelser, inte bara när de kommer och besöker människor, utan också när de står inför Guds tron i himlen.


OCH OM NU änglar från himlen, som det faktiskt sägs i 1 Moseboken, har kunnat skaffa BARN ihop med jordiska kvinnor, så är väl saken fullständigt klar.
Änglar måste vara mycket nära "besläktade" med oss människor, de är helt enkelt människor från andra stjärnsystem!
Skapade till Guds avbild liksom vi, ställda under samma förhållanden som vi, men befinnande sig ett stycke före oss, i den andliga "utvecklingen".
(Dock har vi ett företräde framför dem, se den kommande artikeln "Fallet från Gudaberget").


YTTERLIGARE: Guds änglar arbetar idag med att betjäna/beskydda människor som befinner sig i sitt fysiska stadium. Detta är vad vi kommer att göra också, sedan vi "stigit upp" till dem. Vi skall regera på jorden, dvs inta samma funktion som änglarna nu har.
Regera i våra uppståndelsekroppar över de människor som då lever på jorden i sina fysiska kroppar.
Regera till dess att döden är utplånad och jorden till fullo återupprättad, i vår Herre Jesus Kristus.
Sedan skall planeten stråla som en juvel i världsrymden, vilket den redan gör, men då också av Guds härlighet.

Och vad händer sedan? En sak är i alla fall klar: Inte har Gud skapat miljarder och åter miljarder stjärnevärldar och galaxer, om det inte är tänkt att de skall befolkas av de varelser han "föder" och fostrar, genom sin Ande och sin kärlek.
Låt oss leva så, att vi inte går miste om allt detta obeskrivligt härliga, som Skaparen berett åt oss.
___

 

 

Timglasnebulosan

Tredje Himlen

P A R A D I S E T

DETTA ÄR de bibliska namnen på den plats där Gud och hans änglar bor:

Det heliga gudaberget (Hes. 28:14)
Gudaförsamlingens berg (Jes. 14:13)
Eden, Guds lustgård (Hes. 28:13)
Guds paradis (Upp. 2:7)
Paradiset (Luk. 23:43)
Tredje himlen (2 Kor. 12:2-4)
Sions berg (Hebr. 12:22)
Den levande Gudens stad (Hebr. 12:22)
Det himmelska Jerusalem (Hebr. 12:22)

Var någonstans ligger denna plats?

Över molnens höjder (Jes. 14:14)
Högt ovanför Guds stjärnor (Jes. 14:13)
Längst uppe i norr (Jes. 14:13)
På ett stort och högt berg (Upp. 21:10)
I helighet uppe i höjden (Jes. 57:15)
Hemma hos Herren (2 Kor. 5:8)

Vad finns det på denna plats?

Ett stort och högt berg (Upp. 21:10)
En stad (Upp. 21:10)
Helgedomar (Hes. 28:18)
En gata av guld (Upp. 21:21)
Murar av jaspis (Upp. 21:18)
Gnistrande stenar (Hes. 14:14)
En ström/flod (Upp. 22:1)
Träd (Upp. 22:2)
Härliga skapelser (Hes. 28:12)
Änglar i mångtusental (Hebr. 12:22)
En högtidsskara och församling av förstfödda söner (Hebr. 12:23)
Fullkomnade rättfärdigas andar (Hebr. 12:23)
Tjugofyra äldste (Upp. 4:4)
Guds och Lammets tron (Upp. 22:1)


MYCKET TALAR FÖR att detta beskriver en planet någonstans utanför vårt solsystem, kanhända också utanför Vintergategalaxen - beroende på hur uttrycket "tredje himlen" skall tolkas.
Det är en mycket tydlig angivelse Paulus använder om denna plats, nästan som en gatuadress. Han tycks veta vad han talar om. Frågan är bara vad han egentligen menar. Möjligen tänker han på den "topografi" himlarna hade, som kunde observeras med blotta ögat.
Molnhimlen blir då den första himlen, planethimlen (dvs vårt solsystem) den andra himlen, och stjärnhimlen (dvs Vintergategalaxen) den tredje himlen.
Några andra enskilda stjärnor än dem i Vintergatan är inte synliga för ögat. Endast tre närbelägna galaxer kan ses, men bara som suddiga fläckar.


OM DENNA tolkning är riktig, så var det alltså dit Paulus blev uppryckt, dvs till en stjärna utanför solsystemet, någonstans i den väldiga Vintergatan.
Då avser uttrycket "Guds stjärnor" solsystemets (då kända 5) planeter, som från jorden ser ut som ovanligt ljusstarka stjärnor, s.k vandringsstjärnor, som rör sig i sinsemellan olika banor, till skillnad från de mer avlägsna fixstjärnorna, som alla ser ut att röra sig tillsammans (pga avståndet och jordrotationen).
Dessa ting var inte obekanta för människorna i forntiden. Paulus påminde ju t.ex i 1 Kor. 15:41 sina vänner om att "den ena stjärnan är icke lik den andra i härlighet", något han alltså förutsatte att de kände till. Stjärnbilder som Orion med sitt bälte och Sjustjärnorna var också välbekanta, liksom Karlavagnen, m.fl.
Han kan alltså ha refererat till en "adress" alla kände till, när han talade om att han blivit uppryckt till tredje himlen - dvs till en plats bortom vandringsstjärnorna.
____

 

Orions stjärnbildNÄR JAG SER DIN HIMMEL, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett, vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom. (Ps. 8:4-5)

Vem kan trotsa honom ...som har gjort Karlavagnen och Orion, Sjustjärnorna och söderns Stjärngemak? (Job 9:4, 9)

Han spänner ut nordanrymden över det tomma och hänger upp jorden på intet. En rundel har han välvt såsom gräns för vattnen, där varest ljus ändas i mörker. (Job 26:7, 10)

Knyter du tillhopa Sjustjärnornas knippe? Och förmår du att lossa Orions band? Är det du som, när tid är, för himmelstecknen fram, och som leder Björninnan med hennes ungar? (Job 38:2)

_______


 

 

Frågor & kommentarer:

BIBELSAMTAL/TRONS VETENSKAP

. . .


VILL DU KOMMA TILL TREDJE HIMLEN
- Guds Paradis?

 


LÄS FLER ARTIKLAR


OBS: Denna artikel är satt med typsnittet Georgia. Om du inte har det installerat på din dator, så kan du hämta en gratisversion från Microsoft för Windows 95 och uppåt här. När filen är hemladdad dubbelklickar du bara på den, så installerar den sig själv.BIBELTEMPLET
VÄCKELSEBUDSKAP * INNEHÅLL * DATABIBELN * NYHETER * BAKGRUND * BOKHYLLAN * BÖNEALTARET * BIBELFRÅGOR * NÄTPLOCK * ENGLISH PAGES * VÄKTAREN * ADRESSER * LÄNKAR * VAD ÄR LÄRJUNGASKAP?