LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webbtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * Juni 2001

"SADE JAG DIG ICKE, ATT OM DU TRODDE, SKULLE DU FÅ SE GUDS HÄRLIGHET?"


EN VÄG OCH EN FLOD


E
Forsen vid Mariagården, Stenungsån. Foto: LL

N AV DE "kallelser" jag tror denna webbsida har, är att visa att det går att stå för Guds ord utan att kompromissa. Många kristna har fått för sig att ingen kan göra det, och man blir nästan uppmanad att kompromissa för att behaga Gud. Mer fel kan det ju inte bli. Gud ger oss inte mer än vi kan bära, alltså är de ord han gett oss möjliga att leva i och följa.

Kraften därtill är inte vår, utan hans. Vi skall bara ta emot, och låta bli att hålla emot. När vi läser den Heliga Skrift under Andens ledning och ljus, så skriver Gud in dess ord i våra hjärtan. Bibeln är en levande skrift, den skriver in sitt budskap i läsaren, med ett stift av diamant, en outplånlig skrift som aldrig kan raderas.

När Ordet på detta sätt har skrivits in i våra hjärtan, så går det helt enkelt inte att kompromissa med det. Det som är i hjärtat är ju i hjärtat, och ifrån hjärtat utgår livet. Och vad hjärtat är fullt av talar munnen.
...

DÅ VAR VI DÄR IGEN. Hur kan det då komma sig att så många kristna ändå kompromissar och sviker, förnekar, förvränger, förvrider och förtiger Guds heliga, levande ord? Det kan man fråga sig. Har de upplevt frälsning? Har de läst Bibeln? Varför är de kristna? Vilka motiv hade de när de kom till Jesus?

I alla fall vill jag för min del vittna om att det går alldeles förträffligt att efterfölja det skrivna, levandegjorda Gudsordet. Jag skulle vilja säga att det är den enda framkomliga vägen, andra vägar leder ut i världen, men denna Vägen leder hemåt, framåt, uppåt, mot Guds himmel. Du får skåda undren i Guds lag, och för varje steg du tar, väntar nya uppenbarelser och insikter. Detta gör det kristna livet spännande, härligt och attraktivt. Världens nöjen bleknar, och Gudsrikets "nöjen" blir desto mer lockande.


MEN ÄR DET INTE väldigt jobbigt att leva så "spartanskt" och "lagbundet" och i så trånga utrymmen? Nej, vem säger att det är så? Att det framstår som spartanskt, lagbundet och trångt beror bara på att du lyssnar på fiendens röst. Om du hörde på Jesu röst i stället, så skulle du upptäcka att landet han lovat och gett oss flödar av mjölk och honung, och att vi där får uppleva trons frihet i ett vidsträckt landskap. Det som är trångt är bara porten till detta rike. Porten är trång, men landet därinne är vidsträckt. Vägen till och genom landet är visserligen smal, men den är levande, och banad av Frälsaren själv. Hans fotspår dryper av fetma, och han har dukat ett bord längs rutten där vi får sitta ner och äta oss mätta varje dag.

Jag vet att det är ingen lätt sak att börja hävda sådana här saker, om man är med i en församling där ljumhet och slentrian råder. Man kommer troligen att få de flesta emot sig, och man blir tvungen att utstå hån och många missförstånd för sin tros skull. Man kan t.o.m bli utsatt för försök från ledningen att kontrollera och tysta ner det liv som vill spira fram i hjärtat. Det levande vittnesbördet tystas ner, sanningen sopas under mattan, och status quo skall råda. Människor är bekväma av sig, en andlig förnyelse eller väckelse kan innebära att gamla inrotade traditioner måste brytas ned, att personer som fått positioner avslöjas som oförmögna att handha dem när väckelsens Ande tar över.

Det finns massor att säga om detta, men det är bättre att se framåt än bakåt. Kommer man ingen vart i en sådan miljö, så skall man bryta upp och lämna sammanhanget, och söka sig till syskon som vill leva i "strömmen". Man är mer eller mindre tvungen till det för sin andliga överlevnads skull. Om inte annat så för sin livskallelses skull. Du kommer aldrig in i det liv Jesus tänkt för dig, om du låter dig tystas eller kontrolleras av oandliga äldstebröder och "pastorer". Allt det goda Jesus hade planerat för dig och genom dig, det rinner ut i sanden, och ditt liv förspills.

Får du inte utlopp för ditt andliga liv och det Jesus ger dig där du är, så bryt upp och lämna Laodicea åt sitt öde. Låt de döda begrava de döda, och följ du Jesus utanför lägret. Han skall leda dig till de levandes land, och ge dig den tjänst där Andens gåvor är verksamma och fruktbärande, till välsignelse för många.

En enda levande frigjord kristen kan göra mer nytta för Guds rike än en hel avsomnad församling. Jesus finner nya vägar åt dig, kärleken har alltid en väg, som det heter. Livsflödet finner alltid en ny väg, även om det stoppas upp. En flod bryter sig fram i nya fåror, om de gamla blivit fördämda. Stanna inte i en förtorkad fåra, nej, kasta dig i strömmen och låt dig föras med ut i huvudfåran, där vattnet forsar fram med sedvanlig kraft.
...


JAG VAR UTE I NATUREN för ett tag sedan och gick till en å med ett litet vattenfall här i närheten. Där upplevde jag att Jesu Ande talade till mig. "Tänk att detta vatten aldrig tar slut", tänkte jag. "Vilken trogen Skapare vi har. Varje gång jag är här finner jag att vattnet kommer forsande som förra gången." Och det har det gjort ända sedan syndafloden, då dessa djupa fåror skapades. Det enda man kan se som har förändrats, är att fåran tagit en ny väg här och där. Något har dämt upp flödet, kanske lösa grenar, sand, lera, småsten, osv. Då har vattnet grävt ut en liten omväg, och så småningom brutit fram på nytt. Och den gamla åsträckan har sinat ut och torkat. De växter som tidigare levde där och kunde dricka oupphörligt av vattnet, har dött eller tynat. Men längs den nya fåran har nya växter rotat sig och dricker utan uppehåll av vattnet.

Bilden är så enkel och självklar. Tar Guds väckelseflod en ny väg, så får vi öppna oss och slå ner våra rottrådar längs dess nya strand, i stället för att stanna vid en uttorkad flodfåra.

För att bli vad Gud ämnat oss till måste vi leva i förnyelse varje dag, och kunna dricka fritt av livets vatten.
...


DETTA VAR NÅGRA TANKAR om hur jag ser på den här webbplatsens uppgift. Det är det levandet vattnet som skall ge oss kraften att gestalta Guds Ord och vilja kompromisslöst. Det har en oerhörd betydelse för nyfrälsta och alla frälsta, att få se att urkristendomen verkligen håller att tro på.

Hoppas du upptäcker att detta klara och friska vatten flödar här, och att du får nåd att ta emot, till liv, läkedom och förnyelse.
Ske så i Jesu namn.


 

 

TRONS VILA
del 2

D
ET HÄNDER OFTA ATT VERKLIGT HELGADE, bibeltrogna och Jesusälskande kristna hamnar utanför etablerade gemenskaper, pga att de inte passar in i de existerande sammanhang som erbjuds. Detta kanske kan upplevas som en ökenvandring, åtminstone är det så etablissemanget gärna vill se på dessa "hemlösa" individer.

Själv vill jag hellre vända på det, och se den etablerade kristenheten som ökenvandrarna, medan vi som fått nåden att frigöras från kyrkosystemen har gått över Jordan in i Landet, där mjölk och honung flyter.

Visserligen är vi utstötta ur världen med dess förbundna kyrklighet, och kan på det sättet sägas befinna oss i ett ökenliv, men detta liv är i Anden snarare en lustgård, där friskt och klart vatten finns att dricka och bada i, och där man svårligen känner någon längtan tillbaka till världens och religionens saltgölar. Vi har ju till ögonmärke de ting som icke synas, och framförallt skådar vi i Anden den Osynlige, och fröjdas över honom med outsäglig glädje.

Hur är nu allt det möjligt? Ja, det är ett under, ett pågående under.

Och tänk vilken vila vi har i detta, vi som upplevt Jesus som Herre och Gud. Vissa dundermän tycks betrakta Jesus som en lillebror, men för oss som smakat hemlandets frukter och blivit förvandlade av dem, är Jesus GUD, allsmäktig, EVIG FADER och evigt kär över allt annat.

Vart skulle vi gå om inte till Honom, den dyrbara stenen, som blivit också vår hörnsten och slutsten, i det vi sammanfogas till ett heligt tempel, där vi tillber i Ande och sanning, snarare än i träldom och tvång.

Skriften säger Vandra i Ande, så skall ni förvisso icke göra vad som hör köttet till. Detta att VANDRA i Anden tyder på en levande relation, en ständig konversation, i den älskade. Den upphör aldrig, därför att vi är ett med Frälsaren. När vi tänker, tänker vi på och med honom. När vi talar, talar vi inför hans åsyn, och när vi handlar, då handlar vi i hans Ande.

Vi gör som Jesus sade, vi går in och ut och finner grönbete, därför att betet tillhör oss och finns där för oss. Stress och stånk hör inte fåralivet till, men möjligen getlivet. Vi har en herde god, som leder sina får, föder sina lamm, och jagar de främmande på flykt.

En enda gärning utförd genom Guds Ande, är mer värd än tusen stönande religionsövningar utförda i köttet. De som har kommit in i Landet har funnit vila från sina verk, säger Hebréerbrevet. Vila från sina verk, men drivkraft i Herrens verk. Paulus skrev: "Om jag förkunnade evangelium av egen drift hade jag rätt till lön." Men nu gjorde han det under Andens drift, och då hade han inget att utkräva eller berömma sig av, han hade bara glädjen av att få vara ett ler i Mästarens hand. Är det inte nog, mer än nog?
...


DENNA TRONS VILA skall varje kristen fara efter att komma in i. Och kampen det handlar om är att avstå ifrån frestelsen att kämpa i egen kraft och i religiös nitälskan. Den kamp vi har att utkämpa är inte mot kött och blod, utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och vilken kraft annat än Andens kan besegra sådana motståndare? Det är vår TRO som förlöser denna kraft, vår tillit till Guds löften och hans suveräna förmåga att lösa problem och jämna väg för oss.

Trons vila uträttar mer än tusen bönetimmar i otro. Bön är av godo när den leder till bönesvar, naturligtvis, men ligg inte och böla och tro att du skall bli hörd för dina många ords skull. Elias bad EN bön, och det regnade inte på 6 månader. Åter bad han, och så öppnades himlen, så att regnet strömmade ner.

Tro tar man sig inte, den har man. Och har man den inte får man be Gud om att bli ordentligt frälst. Tro är övertygelse, förvissning, visshet, och kommer av att höra och ta emot Guds ord i sin helhet. Det Gud har sagt, det är han mäktig att hålla, och på det går vi. Men vi gör det under hans ledning, och inte som om vi kunde välja själva.


DET FINNS MÄNNISKOR som trott sig uträtta storverk för Gud, om vilka Jesus kommer att säga: "Jag känner dem icke." Hur kan detta vara möjligt, hur kan man bedra sig själv och andra på detta sätt, utan att ens själv vara medveten om det? Ja, människan är ju så funtad, att hon gärna inbillar sig saker. Personer som kommer med i kristna verksamheter utan att vara omvända och pånyttfödda, anpassar sig snart till omgivningen. Är det då en väckelseomgivning, så antar de skenet av att vara väckelsekristna. De kan t.o.m lära sig dra i de andliga "tåtarna", så att de utifrån bibelordet kan förlösa Guds kraft. Är bara Anden utgjuten i atmosfären, så kan de låta sig ledas av kraftfältet. Nästa dag kan de vara på ett helt annat ställe och ledas av det kraftfält som finns där, t.ex på en idrottsstadion. Då tillber de en mänsklig avgud, med samma hänförelse.

Deras hjärtan har aldrig blivit omskurna, de är inte förkrossade, deras egenvilja råder fortfarande, och sina gärningar gör de för att bli stora i människors ögon. De är kompromissvilliga när det gäller Guds ord, kan sälja ut i stort sett vilken sanning som helst, för att uppnå synbara "resultat". Resultat som snart vissnar bort och blir till torra knippen som samlas in åt Gehennas brasor.

Men Jesus känner sina får, och fåren känner honom. Vi lyssnar inte till de främmande rösterna, därför att dessa röster slår inte an någon ton i vårt inre. Tonen från himlen, som vi lärt känna i samvaron med vår Jesus, den skall vi alltid lyssna efter och ha som igenkänningstecken. Den och det oföränderliga Gudsordet, som svarar mot Andens verk och Andens vilja.

...

Ja säger Herren, ni är mina och jag har köpt er, gå därför inte in under något främmande ok. Stå fria, och jag skall leda er till livets vattenkällor.

_______


 

 

Frågor & kommentarer:

BIBELSAMTAL/LÄRJUNGASKAP

. . .


VILL DU UPPLEVA FÖRVANDLINGEN
- och komma in i trons vila?

 


LÄS FLER ARTIKLAR


OBS: Denna artikel är satt med typsnittet Georgia. Om du inte har det installerat på din dator, så kan du hämta en gratisversion från Microsoft för Windows 95 och uppåt här. När filen är hemladdad dubbelklickar du bara på den, så installerar den sig själv.BIBELTEMPLET
VÄCKELSEBUDSKAP * INNEHÅLL * DATABIBELN * NYHETER * BAKGRUND * BOKHYLLAN * BÖNEALTARET * BIBELFRÅGOR * NÄTPLOCK * ENGLISH PAGES * VÄKTAREN * ADRESSER * LÄNKAR * VAD ÄR LÄRJUNGASKAP?