LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webbtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * Januari 2001

"SADE JAG DIG ICKE, ATT OM DU TRODDE, SKULLE DU FÅ SE GUDS HÄRLIGHET?"


UNDRET FORTSÄTTER

TRONS ORDNING * VETRÖRELSEN

T

Illustration från en gammal utgåva av Bunyans "Kristens Resa".

rons ordningsföljd är viktig att komma ihåg. Den får inte ändras. Vi skall tro först och känna sedan. Inte känna först och tro sedan. Tron är den förmedlande länken till upplevelsen av gemenskap med Gud.

Det finns de som säger att man skall tro och inget känna. Det är fel, alldeles fel. Vad är då tron till för nytta? Man kan inte leva i gemenskap med Härlighetens Herre utan att det känns oerhört ljuvligt i själen. Det har vi otaliga belägg för i Bibeln. Andeuppfyllelsen beskrivs som honung, som vin, som levande vatten, som Nardusolja.

Frälsningen är alltså ett pågående under. Inte bara ett under du upplevde när du blev frälst. Undret fortsätter, pris ske Gud - varje dag och varje stund!

Tron är inte Gudsrikets atmosfär. Tron är det medel genom vilket vi kommer in i Gudsrikets atmosfär. Och den atmosfären är tjock av Herrens fetma, om jag får säga så. Den har alltså en substans, och den substansen kan och skall man uppleva också rent fysiskt. Det pirrar och myser i bröstet. Ibland känns det i hela kroppen. Det kallas också Smörjelsen, och vad är det för mening med en sådan liknelse om man inte upplever det just som att vara smord med en dyrbar salva?

Ta emot detta i tron, förvänta det, och tro inte att en kristen kan klara sig utan det. Anden är panten på vår förlossning, så allvarligt är det. Den som inte har Herrens Ande, han hör honom inte till. Och har du Anden så vet du det. Lika påtagligt som du vet att du andas luft.
Variationer i kraften upplever vi alla, men tomhet hör inte till variationerna. Tomhet är katastrofläge, och då är det dags att rannsaka och vara villig till omvändelse, omvärdering och omstöpning. Och det i enlighet med Bibeln naturligtvis. Vad annars?

Gå i så fall med fullt förtroende till Jesus och tacka honom på förhand för korrigering. Invänta besked, impulser, tillrättalägganden. De kommer, om du litar på att de skall komma. Lyd sedan, och var inte rädd att pröva. Det som var fel faller bort av sig självt, men det som är rätt tar skruv. Plötsligt börjar livet sippra fram igen i ditt inre. Färgbilden kommer tillbaka, inspirationen, glädjen och lystern.

Så har jag upplevt det i alla fall, och jag är väl inte unik. Det stämmer ju med apostlarnas upplevelser och med pingstpionjärernas. Aha, så jag sätter mig i rum med dem då? Ja, med vilka annars? Kom med du också, undret fortsätter. Det finns mycket mera att få, av samma härlighet och kraft som de upplevde.
...

 

 TRONS ORDNING

Så här kan man också beskriva trons ordning: Vi tackar först och får sedan. Att få först och tacka sedan är ett passivt förhållningssätt, det är att misstro alla goda gåvors givare. Vi vet ju att han vill oss väl. Då kan vi med tillförsikt tacka honom på förhand, för allt det goda han vill ge oss.

"Därför säger jag eder: Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så." (Mark. 11:24)

Alltså, säg inte "Jesus, ge mig det och det", utan säg hellre "TACK Jesus, för att du ger mig det och det!"
Då gör Jesus det, i sin trofasthet, därför att han är full av nåd och vet att du vill förvalta hans gåvor på rätt sätt.

Det sista här är en grundförutsättning. Han ger givetvis inget åt dåliga förvaltare. Men tror du på Jesus av hela ditt hjärta och älskar honom mer än andra, då är du en god förvaltare. Då kan du be och tacka i tro, för Jesus vill inget hellre än ge av sin härlighet åt dig, så mycket som du kan ta emot.
...

 

 VET-RÖRELSEN

Tron är alltså medlet genom vilket vi kommer in i Gudsrikets atmosfär. Men när vi är där inne, då tror vi inte längre, då VET vi! Då har vi lämnat "trosrörelsen" och kommit in i VET-rörelsen. Halleluja! Är du med där, i VET-rörelsen? Vi VET att vi är frälsta, vi VET att Jesus lever, och att vi lever, i honom. Visst är det härligt?


Det står faktiskt mycket i Bibeln om "trons vetande", om den visshet vi får genom tron. Visshet, erfarenhet och upplevelse.

De religiösa som så "ödmjukt" påstår att vi inget kan veta, de är således inga troende, de är tvivlare. Lyssna inte på dem, lyssna till Guds ord i stället. Annars blir du felprogrammerad.


Tron är vägen till det sanna vetandet. Säg det igen. När du sätter tro till Herrens ord, så ger han dig vad som är mer än tro, han ger dig visshet. Faktum är att tro i biblisk mening ÄR visshet. Tro är övertygelse, och fast tillförsikt. Men tro och visshet är ändå inte helt identiska. En enhet kan ha flera delar, precis som treenigheten. Tron är PORTEN till vissheten. Tron ser inte vad som finns på andra sidan, men den litar på Gud och går in, och får se, känna och uppleva dess verklighet.
...

En liten genomgång av NT visar detta väldigt klart. Lägg märke till ordet VETA i följande versar (och dess förhållande till ordet tro när de nämns tillsammans).

 

 

 


NÅGRA ORD FRÅN BIBELN OM

DEN VISSHET SOM TRON PÅ JESUS GER"Men för att I skolen veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så stå upp' - sade han nu till den lame - 'och tag din säng och gå hem." (Matt. 9:6)

"Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren." (Matt. 24:33)

"Till och med det stoft som låder vid våra fötter ifrån eder stad skaka vi av oss åt eder. Men det mån I veta, att Guds rike är nära." (Luk. 10:11)

"Och den tjänare som hade fått veta sin herres vilja, men icke redde till eller gjorde efter hans vilja, han skall bliva straffad med många slag." (Luk. 12:47)

"Men när I fån se Jerusalem omringas av krigshärar, då skolen I veta att dess ödeläggelse är nära." (Luk. 21:20)

"I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom." (Joh. 1:10)

"Denne kom till Jesus om natten och sade till honom: 'Rabbi, vi veta att det är från Gud du har kommit såsom lärare; ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom." (Joh. 3:2)

"Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Vad vi veta, det tala vi, och vad vi hava sett, det vittna vi om, men vårt vittnesbörd tagen I icke emot." (Joh. 3:11)

"Och de sade till kvinnan: 'Nu är det icke mer för dina ords skull som vi tro, ty vi hava nu själva hört honom, och vi veta nu att han i sanning är världens Frälsare." (Joh. 4:42)

"Jag kallar eder nu icke längre tjänare, ty tjänaren får icke veta vad hans herre gör; vänner kallar jag eder, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag kungjort för eder." (Joh. 15:15)

"Och när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom:" (Joh. 16:8)

"Det är den lärjungen som vittnar om detta, och som har skrivit detta; och vi veta att hans vittnesbörd är sant." (Joh. 21:24)

"Då trädde Petrus fram, jämte de elva, och hov upp sin röst och talade till dem: 'I judiske män och I alla Jerusalems invånare, detta mån I veta, och lyssnen nu till mina ord:" (Apg. 2:14)

"Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias." (Apg. 2:36)

"Så mån I veta, I alla och hela Israels folk, att det är genom Jesu Kristi, nasaréens, namn, hans som I haven korsfäst, men som Gud har uppväckt från de döda - att det är genom det namnet som denne man står inför eder frisk och färdig." (Apg. 4:10)

"Så mån I nu veta, mina bröder, att genom honom syndernas förlåtelse förkunnas för eder," (Apg. 13:38)

"Det mån I därför veta: till hedningarna har denna Guds frälsning blivit sänd; de skola ock akta därpå." (Apg. 28:28)

"Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså." (Rom. 1:32)

"Och vi veta att Guds dom verkligen kommer över dem som handla så." (Rom. 2:2)

"Vi veta ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi icke mer tjäna synden." (Rom. 6:6)

"Vi veta ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas." (Rom. 8:22)

"Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut." (Rom. 8:28)

"Men vi hava icke fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi skola veta vad som har blivit oss skänkt av Gud." (1 Kor. 2:12)

"Ty vi veta att han som uppväckte Herren Jesus, han skall ock uppväcka oss med Jesus och ställa oss inför sig tillsammans med eder." (2 Kor. 4:14)

"Ty vi veta, att om vår kroppshydda, vår jordiska boning, nedbrytes, så hava vi en byggnad som kommer från Gud, en boning som icke är gjord med händer, en evig boning i himmelen." (2 Kor. 5:1)

"Så äro vi då alltid vid gott mod. Vi veta väl att vi äro borta ifrån Herren, så länge vi äro hemma i kroppen;" (2 Kor. 5:6)

"Men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, hava också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar. Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt." (Gal. 2:16)

"Så mån I nu veta att de som låta det bero på tro, de äro Abrahams barn." (Gal. 3:7)

"Den som icke vill veta av detta, han förkastar alltså icke en människa, utan Gud, honom som giver sin helige Ande till att bo i eder." (1 Tess. 4:8)

"Jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja, att du skall veta huru man bör förhålla sig i Guds hus, som ju är den levande Gudens församling, sanningens stödjepelare och grundfäste." (1 Tim. 3:15)

"Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma." (2 Tim. 3:1)

"De skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana." (2 Tim. 3:5)

"Därför blev jag förtörnad på det släktet och sade: 'Alltid fara de vilse med sina hjärtan.' Men de ville icke veta av mina vägar." (Hebr. 3:10)

"Vi veta ju vem han är som sade: 'Min är hämnden; jag skall vedergälla det', och åter: 'Herren skall döma sitt folk." (Hebr. 10:30)

"Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas." (2 Petr. 1:20)

"Och det mån I framför allt veta, att i de yttersta dagarna bespottare skola komma med bespottande ord, människor som vandra efter sina egna begärelser." (2 Petr. 3:3)

"Då I nu således, mina älskade, haven fått veta detta i förväg, så tagen eder till vara för att bliva indragna i de gudlösas villfarelse och därigenom förlora edert fäste." (2 Petr. 3:17)

"Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud." (1 Joh. 2:3)

"Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav veta vi att vi äro i honom." (1 Joh. 2:5)

"Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom sådan han är." (1 Joh. 3:2)

"Vi veta att vi hava övergått från döden till livet, ty vi älska bröderna. Den som icke älskar, han förbliver i döden." (1 Joh. 3:14)

"Därav skola vi veta att vi äro av sanningen; och så kunna vi inför honom övertyga vårt hjärta därom," (1 Joh. 3:19)

"Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom. Och att han förbliver i oss, det veta vi av Anden, som han har givit oss." (1 Joh. 3:24)

"Därav att han har givit oss av sin Ande veta vi att vi förbliva i honom, och att han förbliver i oss." (1 Joh. 4:13)

"Därför, när vi älska Gud och hålla hans bud, då veta vi att vi älska Guds barn." (1 Joh. 5:2)

"Detta har jag skrivit till eder, för att I skolen veta att I haven evigt liv, I som tron på Guds Sons namn." (1 Joh. 5:13)

"Och om vi veta att han hör oss, vadhelst vi bedja om, så veta vi ock att vi redan hava det som vi hava bett honom om i vår bön." (1 Joh. 5:15)

"Vi veta om var och en som är född av Gud att han icke syndar, ty den som har blivit född av Gud, han tager sig till vara, och den onde kommer icke vid honom." (1 Joh. 5:18)

"Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld." (1 Joh. 5:19)

"Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv." (1 Joh. 5:20)

"Vad angår hemligheten med de sju stjärnorna, som du har sett i min högra hand, och de sju gyllene ljusstakarna, så må du veta att de sju stjärnorna äro de sju församlingarnas änglar, och att de sju ljusstakarna äro de sju församlingarna." (Upp. 1:20)

"Tänk nu på huru du undfick ordet och hörde det, och tag vara därpå och gör bättring. Om du icke håller dig vaken, så skall jag komma såsom en tjuv, och du skall förvisso icke veta vilken stund jag kommer över dig." (Upp. 3:3)
___


 

Det kallar jag en urkristen vet-rörelse!
___


 

 VISSHETENS FRUKT

Vad skall man då ha all denna tro och visshet till? Den är till för att du skall utstråla Guds härlighet, så att människor som är öppna för det andliga kan upptäcka Jesus i dig.
Det kommer att höras på ditt tal och synas i ditt sätt. Vissa kommmer att bli väldigt arga på dig, till synes utan anledning, andra kommer att visa dig välvilja, till synes utan anledning. Ytterligare andra kommer inte att märka någonting, de är blinda och döva för all andlighet.

Härligheten skall utrusta dig, så att du kan tala Guds levande ord, eller som här på nätet, skriva Guds levande ord. Du kan förmedla tro, hälsa, visdom, och upplevelsen av Andens fyllde, som det heter på norsk.

När du lärt känna Jesus på det här sättet, då kommer han också att kunna leda dig på rätta vägar för sitt namns skull. Du kommer att uppleva hur hans Ande ger bekräftelse över rätta beslut, och varningssignaler över felaktiga beslut.

Det kan börja födas små predikningar i ditt inre, eller profetior, sånger, frälsningsinviter. Släpp då fram dem, så att de kan bli stora i Herrens kraft.

Jesus vill inte att vi skall sitta passiva och gräva ner våra pund. Han vill sätta oss i arbete, i sin vingård, så att hans evangelium når ut till jordens ändar före hans tillkommelse. Kraft och utrustning står han för, vi behöver bara säga ja till hans kallelse.

När du har trons visshet, då kan du också tillägna dig allt det du behöver i din uppgift som en Jesu lärjunge. Tro att du har det - så skall du få det.
___

 


 

Frågor & kommentarer:

BIBELSAMTAL/LÄRJUNGASKAP

. . .


VILL DU BLI EN NY SKAPELSE
- och få uppleva den himmelska vissheten?

 


LÄS FLER ARTIKLAR


OBS: Denna artikel är satt med typsnittet Georgia. Om du inte har det installerat på din dator, så kan du hämta en gratisversion från Microsoft för Windows 95 och uppåt här. När filen är hemladdad dubbelklickar du bara på den, så installerar den sig själv.


 

VÄCKELSEBUDSKAP * INNEHÅLL * DATABIBELN * NYHETER * BAKGRUND * BOKHYLLAN * BÖNEALTARET * BIBELFRÅGOR * NÄTPLOCK * ENGLISH PAGES * VÄKTAREN * ADRESSER * LÄNKAR * VAD ÄR LÄRJUNGASKAP?