Oktober Månad, i Nådens år 2009

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

Änglar och UFO, del 11

Ändrad hormonproduktion i himlen

MANLIGA OCH KVINNLIGA ÄNGLAR

FINNS DET TOALETTER I HIMLEN, OCH HUR ÄR DE I SÅ FALL KONSTRUERADE?
Frågan är måhända något perifer (och inte så lite opassande), dock finns det saker att fundera på här.


"Angels Rolling away the Stone from the Sepulchre" - William Blake, 1805.

ngående änglar som biologiska varelser: Om det är så att änglar verkligen är biologiska varelser, så borde det väl finnas änglar av båda könen? Men i Bibeln är änglarna alltid framställda som män. Var är deras kvinnor i så fall? Hemma vid spisen i himlen? Nej, så här är det:

När vi människor blir förhärligade, dvs när vi får våra nya kroppar vid uppståndelsen, så försvinner de manliga och kvinnliga särdragen i härlighetskroppen. I evighetstillståndet behövs inte fortplantningen eftersom man då lever för evigt. Hormonerna återgår då till neutralläge. Det blir som en repubertal förändring. Men det betyder ju inte att särdragen försvinner helt i den fysiska kroppen. Man kommer fortfarande att äta och dricka i himlen, och resten kan du tänka ut själv.

En härlighetskropp, dvs en himmelsk kropp, kan ju manifestera sig i två lägen, dels som den lysande metallglänsande kropp som ängeln i Daniel hade, och som även Jesus själv i sin härlighetsgestalt hade hos Johannes. Men vi läser också om änglar som såg ut precis som människor. Och vi läser om Jesus efter hans uppståndelse att han visade sig för lärjungarna i den kropp de kände igen som hans jordekropp. Härlighetsgestalten är alltså utan biologiska särdrag, medan "planet"-gestalten är sådan som den var före uppståndelsen, dock odödlig och utan förgängelsens fläck.

Så om en ängel som var kvinna i sitt tidigare planetariska liv, visar sig här i härlighetsgestalt, kan man nog knappast se skillnad, men skulle den s.a.s dra in vingarna och anta sin planetgestalt, skulle vi möjligen igenkänna den som en kvinnlig person.

Detta är inte skrivet för att försvara någon viss lära eller aktuell förvillelse. Med den må det vara hur som helst. Detta är skrivet utifrån vad Bibeln själv lär oss. Finns det änglar som kan få barn med människor, så säger sig resten självt - det måste finnas mer än ett kön hos dem, annars spelar de teater för oss.

Men varför låter, i så fall, Gud änglarna behålla sitt kön efter förhärligandet, om de sedan skall leva för evigt? Antagligen är det för att säkra fortlevnaden av de jordiska (planetariska) släktena i händelse av att det skulle behövas någon gång. För övrigt vore det väl underligt att komma till himlen och upptäcka att man måste använda kateter. Eller hur de nu tänker, de som tror på den motsatta idén.

___

 

 

Gudar - och gudinnor

MED OVANSTÅENDE i bagaget kan vi nu gå till den grekiska mytologin, och lite bättre förstå den. Varför vi behöver förstå den, är för att en sådan viktig person som Josefus, den judiske historieskrivaren, nämner att det som skedde i Genesis 6, där fallna änglar beblandade sig med människosläktet som födde jättar åt dem, är samma händelser som skildras i den grekiska mytologin. Josefus var ingen obetydlig person, han var judisk präst och väl insatt både i sitt folks religion och i dess historia, liksom i sin omvärlds historia. Det han skrev ned i sina böcker var ämnat för den romerska världen och för dess mest inflytelserika personer. (Han tillhörde alltså sin tids forskarelit.)


"Demeter och Persephone consecrating Triptolemus" - "Triptolemus ('threefold warrior'), in Greek mythology always connected with Demeter of the Eleusinian Mysteries." ... "Demeter chose to teach Triptolemus the art of agriculture and, from him, the rest of Greece learned to plant and reap crops. He flew across the land on a winged chariot while Demeter and Persephone cared for him, and helped him complete his mission of educating the whole of Greece in the art of agriculture." ... "Demeter, goddess of the earth and grain, was sister to Zeus (as well as Poseidon and Hades of the gods, and Hera and Hestia of the goddesses)."

Det som hade varit ett problem med den grekiska mytologin, om vi inte hade haft den ovanstående saken klar för oss, är att hos grekerna omtalas både gudar, och gudinnor. Så om gudar motsvarar fallna änglar, vad motsvarar då gudinnor? De fanns ju där, vid sidan av Zeus, Apollo, Neptunus, osv - Atena, Afrodite, m.fl gudinnor. De fanns också i den babyloniska mytologin, också den, naturligtvis motsvarande och återspeglande händelserna dels före dels strax efter syndafloden, då "Guds söner" gick in till människornas döttrar och fick barn med dem. Att det i Genesis endast omnämns förbindelser av ena slaget utesluter inte att det också kan ha skett av det andra slaget. De tidigaste delarna av Bibeln är förtegna med det "svagare könets" medverkan i händelseutvecklingen, eftersom det är den ordningen Gud har stadgat i skapelsen.


"Ceres (Persephone) gives Triptolemus her winged, serpent driven chariot, and her seeds."

Därför, så länge dessa Guds änglar var trogna sin kallelse och upphöjd­het, förblev de "Guds Söner", iklädda sin härlighets­gestalt levande för evigt och därmed icke behövande biologiska särdrag. Men i och med att de övergav sin himmelska boning, och trädde ned och beblandade sig med dödligt kött, återtog deras kroppar antagligen sina planetariska funktioner, och särdragen började framträda igen. Och då visade det sig att några av "sönerna" faktiskt var av kvinnligt kön, och dessa blev nu de gudinnor som den hedniska världen dyrkade, medan deras söner och döttrar blev den hedniska världens konungasläkter.
..."Reproduction of a bas relief depicting the Babylonian Mother-Goddess Isthar" - En kvinnlig kerub, sålunda.

VARFÖR är nu detta intressant? Jo, det hjälper oss att förstå mänsklighetens historia, och det fyller ut de vita fläckar och isolerade historiedetaljer vi annars står frågande inför. Vi kan nu förstå hur de hedniska religionerna uppstod, vad som var syftet med dem och hur det kan ha ett samband med vad som sker idag, och vad som kommer att ske, när ändens tid närmar sig - då ju enligt de profetior vi så väl känner men kanske inte till fullo förstått, detsamma skall ske igen, i det sista av de vilddjursriken där just dessa "gudar" och "gudinnor" inte bara dyrkades men också fanns närvarande och hade sina ättlingar på tronerna.


"This imprint from a cylinder seal found in Mesopotamia during the Akkad Period (circa 2334-2154 BC) shows Inanna (Ishtar) standing with one foot upon her emblematic roaring lion. The juxtaposition of the weapons with her wings indicates both human and divine aspects to her character. The eight pointed star is also emblematic of her association with Venus, 'the Morning and Evening Star'. Her headress features mulitple curved horns, consistent with the Sumerian practice of denoting divinity. The singled-horned miter of the female to her left denotes lower rank, as she raises one hand in a conventional sign of worship."

Det är något sådant vi skall få se, börja träda fram, i den sista tiden, annars vore talet om ändetidens rike som ett vilddjursrike meningslöst. Bibeln säger att det sista skall vara en fortsättning på de första, dock större och mera fruktansvärt. Så undersök de första, Babylon, Persien-Medien, Grekland, med deras gudaläror och kungasläkter, med Genesis 6 som bakgrund, och dagens alltmer frekventa ufofenomen som förgrund, och vi kan förstå de klara sambanden och inte längre leta i periferin efter tidstecknen.

När katolska kyrkan, med över en miljard medlemmar, går ut och erkänner att det kan finnas liv på andra planeter, och att det livet kan vara vänskapligt sinnat gentemot oss, samtidigt som flera regeringar plötsligt släpper ut mängder av tidigare hemligstämplat material om ufoobservationer - då kan man börja ana att något har skett bakom kulisserna och att det finns en avsikt att förändra mänsklighetens syn på vad som finns i himlarymderna.

Att inte ta in denna dimension i de förväntningar på den antikrist som enligt Guds ord skall komma, är att bortse ifrån vad som var den andliga substansen i de tidigare rikena, de som detta sista skall vara en arvtagare till. Traditionerna kring antikrist har tidigare inte sagt så mycket om detta, förståeligt eftersom de framställdes utifrån sin tids förhållanden. Nu lever vi i en senare tid och har andra, nya förhållanden att ta med i bilden. Och plötsligt kan det som tidigare sades få nytt ljus och förstås på ett klarare sätt.


Klicka på bilden för förstoring
"Och den femte ängeln stötte i sin basun. Då såg jag en stjärna vara fallen ifrån himmelen ned på jorden; och åt henne gavs nyckeln till avgrundens brunn. Och hon öppnade avgrundens brunn. Då steg en rök upp ur brunnen, lik röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen." (Upp. 9:2) "Till konung över sig hade de avgrundens ängel, vilkens namn på hebreiska är Abaddon och som på grekiska har namnet Apollyon." (Upp. 9:11) "Och när de hava till fullo framburit sitt vittnesbörd, skall vilddjuret, det som skall stiga upp ur avgrunden, giva sig i strid med dem och skall övervinna dem och döda dem." (Upp. 11:7) "Vilddjuret som du har sett, det har varit, och är icke mer; men det skall stiga upp ur avgrunden, och det går sedan i fördärvet." (Upp. 17:8 a)

"Fördärvets son", så kallas han. Son? Till vem då? Fördärvet. Apollyon betyder fördärvare, och Apollyon var en av de fallna änglar som kastades i avgrunden vid syndafloden (eller efter den andra invasionen). Fördärvet heter apoleia. Så kan antikrist vara Apollyons son? Son till en ängel?

Visst kan han det, så var ju de tidigare vilddjurshuvudena, under de tider då "gudarna" och "gudinnorna" var på jorden. Sambanden finns ju där för att vi skall se dem, ta dem på allvar. Det fanns en då också som hette Apollon, och han hade söner och döttrar.


"Apollo, in Greek and Roman mythology, the archer-god of medicine and healing, light, truth, archery and also a bringer of death-dealing plague. The statue is located by the main entrance of the Academy of Athens, Greece."

"Son av fördärvet", fördärvet som också är förknippat med avgrunden, Tartarus. Avgrunden, det bottenlösa hålet, Abyssos, i jordens djup. Rymden? Detta handlar om andliga varelser, högintelligenta. Genvägar, maskhål, bottenlösa hål, böjd rumtid, osv. Med långt djupare insikter i detta än Einstein. Furste över luftens härsmakt och himlarymder, men också över avgrundens djup - områden anvisade, inom vilka makter kan verka, och intersektera.

Kristus var mer än människa, han var, och är, Gudason. Motkristus, spegelkristus, kommer, gör anspråk på att vara densamme, kan således ej ha sämre "antavla". Han måste anses vara gudomlig, son av himlen såväl som av jorden. Inte bara jordisk alltså, men både jordisk och himmelsk. Vad är lösningen på det? Du har läst den ovantill. Dags att ta ufologin på allvar alltså, och inse att den inte försvinner, nu när portarna öppnats av världens mäktige. Dags att se sambanden, och förkunna dem, stå emot, avslöja, bli förberedd, preparerad.

Vi väntar en evakuering.
___


 


 

 

Om den grekiska gudavärlden:

http://www.theoi.com
http://www.theoi.com/Olympios/Apollon.html

Jämför den grekiska mytologin med Bibeln:

Jättarna - Gigantes
De fallna änglarna före syndafloden - Titanerna
Avgrunden, de fallna änglarnas häkte - Tartarus
Paradiset - De saligas öar, eller Den Vita ön i Okeanos
Abrahams sköte - De letheiska fälten och floderna

Tredje himlen (floden ovan himlen = Vintergatan) - Okeanos

"Okeanos is not an ocean or sea at all, but a cosmic river that surrounds the known world and borders on the underworld. Odysseus must cross Okeanos on his way to Hades. Some scolars think it perhaps refers to the Milky Way, for the sun and stars are said to "bathe in Okeanos" as the stars set at dawn and the sun sets in the evening. In general, as celestial phenomena appear and disappear, they are said to pass into and out of the great river that surrounds the world." - Från "Introduction to The Odyssey".
___

 

 

 

 

Två "änglasöner"

"Writing more than a century after the death of Augustus, Suetonius included among a series of wonders associated with his birth a story recounted by a certain Asclepias of Mendes in Upper Egypt that the birth of the future emperor resulted from the impregnation of his mother, while asleep, by a serpent in the temple of Apollo, and that her child was therefore called a son of Apollo."

"From the very beginning, Olympias, Alexander’s mother, would claim that Zeus was really her son’s father. She said that Zeus had come to her in the form of a snake ... and ... impregnated her while she slept under an oak tree sacred to the god."

De här två berättelserna kan jämställas med (de helt oberoende) vittnesbörden från vissa kvinnor i nutid som upplevt att de under sömnen förts bort av "rymdvarelser" och blivit gjorda med barn. Barnen har sedan tagits ifrån dem och befinner sig nu någonstans i himlarymderna. Vad väntar de på, och vad är de avsedda för?

___

 

 

 


"Apollo - god of fine arts and music" - bronze statue created for Augustus Octavian.

Apollo "became one of the chief Roman gods in the age of Augustus, who erected a temple to him on the Palatine."
"APOLLYON. The Greek name, meaning "Destroyer," given in Revelation 9:11 for "the angel of the bottomless pit" (in Hebrew called Abaddon), also identified as the king of the demonic "locusts" described in Revelation 9:3-10... In one manuscript, instead of Apollyon the text reads "Apollo," the Greek god of death and pestilence as well as of the sun, music, poetry, crops and herds, and medicine. Apollyon is no doubt the correct reading. But the name Apollo (Greek Apollon) was often linked in ancient Greek writings with the verb apollymi or apollyo, "destroy." From this time of Grotius, "Apollyon" has often been taken here to be a play on the name Apollo. The locust was an emblem of this god, who poisoned his victims, and the name "Apollyon" may be used allusively in Revelation to attack the pagan god and so indirectly the Roman emperor Domitian, who liked to be regarded as Apollo incarnate." - (Anchor Bible Dictionary)
"PARNOPIUS, i.e. the expeller of locusts, a surname of Apollo, under which he had a statue on the acropolis at Athens."
"The Greeks of Asia Minor regarded the golden locust as an emblem of Apollo the Sun."
- Så när Johannes nedskrev Uppenbarelseboken, som först lästes av de kristna i Mindre Asien, så var för dem kopplingen mellan Apollyon och Apollo uppenbar.
Mer om Apollo - "His arrows bring death and diseases..."
_______

 
 
 

Några av de regeringar som nu offentliggjort sina tidigare hemligstämplade rapporter om UFO:

Ryssland | Sverige | Frankrike | England | Danmark | Brasilien

Huge-rise-in-British-UFO-sightings 2007
______

 

 


 

 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag