LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

 Tidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * Nr 9 *1997

"TY SÅSOM DET SKEDDE PÅ NOAS TID, SÅ SKALL DET SKE VID MÄNNISKO- SONENS TILL- KOMMELSE..."

STRONOMER OCH VETENSKAPSMÄN håller på med ett stort och kostsamt projekt för att söka efter liv i universum. Man söker av himlen med kraftiga radioteleskop för att eventuellt finna ”signaler” från andra intelligenta varelser i rymden.

MEN IDÉN ÄR TÄMLIGEN LÖJLIG och visar vilken brist på verklig vetenskap dessa forskare besitter. För vilka intelligenta varelser i universum skulle använda sig av något så ytterst långsamt som LJUSET för att kommunicera mellan stjärnorna?

De kunde lika gärna skicka sina meddelanden med flaskpost i så fall. För mätt med astronomiska mått är ljushastigheten i stort sett stillastående.
Avstånden är så enormt stora, att ljuset bara för att nå närmsta stjärna behöver FYRA ÅR på sig (om beräkningarna är riktiga), och vem vill vänta i 8 år eller mer på att få svar på sina brev?

Om de varelser man söker efter verkligen är så intelligenta som man tror, så har de för länge sedan övergett idén om att kunna kommunicera med ljushastigheten. De har i så fall utvecklat andra och snabbare metoder, vare sig av fysisk eller metafysisk art, och skulle betrakta kommunikation via ljus som vi nu betraktar forna tiders hästpost.
Vetenskapen i framtiden (om det blir någon) kommer att skratta åt dessa barnsliga försök och föreställningar om ljuskommunikation.


DET SAMMA skulle nog Albert Einstein ha gjort om han levt idag. Han skulle ha frågat dem om de möjligen hört om hans relativitetsteorier och insett vad de egentligen betyder för vår världsbild.
För när han med hjälp av sina teorier en gång för alla lyfte på slöjan, och dessutom fick de teorierna vetenskapligt bekräftade, varför fortsätter man då att tänka och mäta som om ljus, tid och gravitation vore absoluta och orubbliga begrepp?

Har de glömt att sådana ting och mått är helt och hållet beroende av var i universum man befinner sig, och med vilken hastighet man förflyttar sig? Och dessutom, vem man är? För ”en dag är för Herren (och hans änglar..?) såsom tusen år, och tusen år såsom en dag” (2 Petr. 3:8).

De mått vi använder för tid och tyngd och hastighet är ju enbart relevanta för jordiska förhållanden. Lämnar man jorden och ger sig ut i den interstellära rymden så upphör förmodligen dessa lagar att gälla på det sätt vi nu uppfattar dem.

Vad Einstein gjorde med sina teorier, det var att han liksom tog tag i en flik av själva stjärnhimlen och rev undan kulissen som dolde den högre verklighet som finns där bakom.
Han visade att det som Bibeln talar om också går att vetenskapligt konstatera och bevisa: nämligen att det finns en högre tillvaro, där våra naturlagar inte gäller och där universums själva grundvalar vilar, i händerna på en stor och mäktig skaparkraft – Gud.

Teologi är, eller borde vara, läran om denna högre verklighet, och den bör ta vid där vetenskapen slutar. Einstein har visat att tron sysslar med ting som verkligen finns, även om de finns bortom eller just på gränsen av vad som vetenskapligt kan nås.
Han fick ge mänskligheten en liten inblick, en liten glimt in i evighetens värld, en chans att också med våra fysiska sinnen fånga en skymt av det vi med vår evighetsande så länge anat och upplevt.


MEN PROJEKT SOM SETI ("Search for Extra-Terrestrial Intelligence") och andra går på i sina begränsade föreställningar som om inget hade hänt, som om Einstein och hans vetenskapliga ”uppenbarelse” aldrig blivit sänd till dem.

Och säkert är det samma hinder som ligger i vägen för dem i detta fall som i övrigt när det gäller att undfå sann insikt – nämligen syndaproblemet. För om det verkligen finns en högre verklighet, så leder logiken till att det också finns en intelligent och personlig skapare bakom allt, och därmed till att vi, hans skapade varelser, har ett personligt ansvar inför denne skapare och för hur vi lever våra liv.

Och det ställer dem inför vetenskapen om deras egen syndaskuld, vilken de i sin vetenskapliga karriärism förträngt all insikt om. Så gudalika och högt upphöjda som de betraktas, så ställda över den stora okunniga massan, så finns det naturligtvis inget sådant som synd och skuld i deras liv. (Se notisen längre ner på sidan för ett aktuellt och mycket vältimat uppdykande exempel på detta inom den medicinska världen.)

Därför är deras synfält begränsade, trots all deras kunskap och höga intellektuella kapacitet, därför att de själva valt att blunda för den högre och ur deras synvinkel omstörtande verkligheten.
Därför kan (eller vill) de inte dra de logiska slutsatserna av relativitetsteorierna, även om de förstår dem rent intellektuellt och t.o.m har utvecklat (eller kanske perverterat) dem vidare in i kvantfysikens mysterier.

För Albert Einstein var kvantfysikens idéer om slumpen omöjliga att acceptera, och säkert har de sitt ursprung just i förnekelsen av Skaparen, av honom som enligt Einstein ”inte kastar tärning med universum”.
Både Bibeln och den Helige Ande säger nämligen bestämt att någon slump inte existerar, utan att ”allt ligger blottat och uppenbart för hans (Guds) ögon...” (Hebr. 4:13).
Däremot är det möjligt att Gud kan ha byggt in ett visst mått av oberäknelighet i kosmos, dvs något som för oss människor ter sig oberäkneligt (Pred. 3:11).

Det enda som möjligen är oberäkneligt i Guds ordnade universum, också för honom, det är människohjärtat, hans mästerverk, hans näst intill jämlike, åt vilket han gav sin största och mest osjälviska gåva – den fria viljan (Jer. 17:9).

Därför kan vetenskapsmännen om de vill förneka honom som gett dem förmågan att forska och tänka, och därför kan de hitta på alternativa förklaringar och teorier om vad som egentligen är, och borde vara, uppenbart för dem (Rom.1:19-20).

Och därför kunde kung David säga: ”Jag är förståndigare än de gamle”, dvs förståndigare än dåtidens intelligentia, därför att hans kunskap, herdegossens från landet, kommit från en högre tillvaro, transformerad genom ett ödmjukt och förkrossat hjärta (Ps.119:100).

Och därför kom det sig att den glimt ur den högre verklighet som Gud gav åt den fysiska världen, kom via en man som tillhörde ett folk som i enlighet med dåtidens darwinistiska och vetenskapliga filosofier hade bestämts för utrotning från jordens yta.


EN ANNAN MAN ur samma folkspillra, två tusen år tidigare, gav oss en andlig inblick i och dessutom den enda fria passagen till denna högre verklighet, och den mannen var verkligheten själv, inkarnerad – JESUS från Nasaret, Kristus, Gudasonen.

* * *

”Visdom tala vi dock... men en visdom som icke tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktige, vilkas makt bliver till intet.
Nej, vi tala Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud, redan före tidsåldrarnas begynnelse, har bestämt att den skall bliva oss till härlighet,
och som ingen av denna tidsålders mäktige har känt; ty om de hade känt den, så hade de icke korsfäst härlighetens Herre.” (Paulus, 1 Kor. 2:6-8.)

_____

 

 ”Förstår du lagen för skyarnas jämvikt?” (Job. 37:16)

 

Vetenskapens Tragedi


Med det ovan konstaterade menas absolut inte att Albert Einstein skulle ha varit frälst och ett Guds barn. Han bekände sig ju inte som en kristen.

Men på något sätt tycks Gud ändå, genom ”den generella nåden”, för att låna ett teologiskt uttryck, ha använt honom, och Albert tycks också ha varit medveten om det. Det framgår av de historiska anteckningar som finns om honom.
Tänk så tragiskt om också denne man, med all sin insikt och ovanliga ödmjukhet inför Skaparen, ändå aldrig lärde känna honom som den Försonare vi så desperat behöver.
Utan Jesus är alla förlorade – såväl jude som grek, såväl vis som ovis, och då hjälper det inte ens om man trängt in i själva skapelsens mysterier, och fått skåda in bakom stjärnhimlens kulisser.

* * *

”Var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män? Har icke Gud gjort denna världens visdom till dårskap?
Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tro.
Ty judarna begära tecken, och grekerna åstunda visdom, vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap,
men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom.” (1 Kor. 1:20-24.)

_______


 

”Forskarfusk
tystas ner”


STOCKHOLM
Forskarfusk på de medicinska fakulteterna tystas ner och leder inte till några allvarliga konsekvenser för forskarna.
Det hävdar medicinprofessorn Lars Werkö.

av Tomas Skoglund, TT

– Min uppfattning är att forskarfusk är vanligare än man tror, säger professor Lars Werkö till TT.
Werkö har bl. a varit professor i medicin vid Göteborgs universitet under 20 år och arbetat som forskningschef och vice koncernchef på Astra. Tidningen Svenska Dagbladet har tagit upp ett fall av forskarfusk vid Karolinska institutet, men enligt Lars Werkö är det bara toppen på ett isberg. Han har själv utrett fall av forskarfusk och känner dessutom till flera andra. Åtminstone ett par fall vid varje av de sex medicinska fakulteter som finns i landet.
– Forskarfusk registreras inte utan utreds lokalt vid varje fakultet. Det är först nyligen, efter en lång tids debatt, som Medicinska forskningsrådet inrättat en fuskkommité, säger Werkö.
Han anser att forskningsfusket tystas ner, dels av kollegial hänsyn och dels för att slippa skandaler som fläckar fakultetens rykte. Om fusket utreds, blir den allvarligaste konsekvensen att forskaren blir av med sina anslag.
Den vanligaste formen av forskningsfusk är, enligt Werkö, att man förfalskar forskningsresultat och fynd som leder till intressanta teorier. Men han känner inte till några fall där fusk i sista hand skadat människor eller patienter.
Riksdagsledamoten Barbro Westerholm kommer inom kort att leda en forskningsetisk utredning som bland annat ska se över forskningsfusket.

(Notis i Göteborgs-Posten den 20 maj 1997.)
_______


Hur mycket kan man egentligen lita på de ”bevis” som denna världens visa framlägger som stöd för sina gudlösa teorier? ”Bakom Slöjan” är skriven i februari -97.


Håll dig informerad, gratisprenumerera på...

Tidskrift för Urkristen Tro och Väckelse
GÖTEBORGSVÄGEN 4, 444 31 STENUNGSUND, SVERIGE.
Tel. 0303-806 20.


Om du har kommentarer eller frågor om detta budskap, får du gärna skriva antingen i forumet eller skicka ett privat email.

BIBELSAMTAL: Tro & Vetenskap


LÄS FLER ARTIKLAR


INNEHÅLL * ARTIKLAR & VÄCKELSEBUDSKAP * DATABIBELN * NYHETER * BAKGRUND * BOKHYLLAN * BÖNEALTARET * BIBELFRÅGOR * NÄTPLOCK * ENGLISH PAGES * VÄKTAREN * ADRESSER * LÄNKAR * VAD ÄR LÄRJUNGASKAP?