Augusti Månad, i Nådens år 2010

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

Änglar och UFO, del 20

OM ORMENS SÄD

en tidigare artikel skrev jag om att änglar, under sin celesta planettillvaro, kan ha varit av båda könen, och att de, sedan de blivit upphöjda, inträdde i ett prepubertalt tillstånd, och att därför de fallna änglar som kom hit till jorden, också kan ha varit av båda könen. Och att deras manliga respektive kvinnliga särdrag sedan återtog sina former, i denna jordtillvaro, och de därefter blev kapabla att alstra och även föda barn, så som Bibeln säger och även t.ex de grekiska gudasagorna. Och vad Bibeln döljer, mycket troligt pga dess patriarkala ståndpunkt, återberättades fritt i de grekiska och andra folks myter, dvs att det även fanns "gudinnor" bland dessa angeliska varelser.

FRÅN DETTA vill jag dra en tanke till orden om "ormens säd" i 1 Mos. 3 och till dess möjliga innebörd för människosläktet idag.

Att det finns angeliskt dna från de fallna änglarna i dagens människosläkte, fortfarande, om än väldigt uttunnat, är något som är helt självklart, eftersom vi läser i både Bibeln och som sagt, andra folks forntidsmyter, även våra nordiska, om jättar efter syndafloden. Här i norden skall det ha funnits människor av jättesläkt, och format, så sent som på järnåldern, kring 500-talet, och kanske även senare på vikingatiden.* Detta var givetvis inte förstagenerationsjättar, utan avkomlingar, troligen bara från de kvinnliga släktlinjerna. Dvs någon äkta jättekvinna gifte sig någon gång med en vanlig man, och sedan föddes barn som blev halvjättar där jätte-dnat var ifrån mödernet. Dessa släkter har sedan fortlevt på isolerade platser, som t.ex sten- och bronsålderns Europa och Skandinavien. De manliga jättesläkterna har troligen släckts ut av Herrens änglar, då de inte har tillåtelse att fortplanta sig på jorden och troligen inte heller kan omfattas av frälsning. (Vi har efterdiluvianska sagominnen om detta också, där Tors strider mot jättarna är en förunderlig reminiscens av bibelhändelserna.)

* Det finns skrivna vittnesbörd om en jättesläkt i Norge, eller möjl Bohuslän, som skall ha levt ända in på 1300-talet.

Hur som helst, denna änglasäd, som alltså fortfarande finns kvar i viss grad, skulle alltså vara den "ormens säd", som Herren talade till Adam och Eva om, alltså människor som i olika grad har sitt dna uppblandat med dna från de fallna änglarna. Och dessa människor skulle då på ett särskilt sätt vara disponibla att inta och känna fientlighet, gentemot Gud, hans verk och hans barn. Man kan t.ex tänka på hur de sista nordiska jättarna, enligt våra förfäders berättelser, inte tyckte om att höra kyrkklockornas klang, då den kristna tron började nå våra länder. Eftersom detta stämmer väl med vad man bör förvänta utifrån Bibelns vittnesbörd, ligger det mycket troligt något i det. Det finns människor än idag som har svårt för att höra den klangen, och man vet aldrig vad det kan bero på. ;0)


ET SOM KAN VARA EXTRA INTRESSANT med denna tankegång, är om man tar uttrycket "ormens säd" ännu mer bokstavligt. För det är utifrån ovanstående fullt möjligt, att de änglar som följde Lucifer i fallet, var hans egna avkomlingar. De är ju biologiska varelser, som Mose lär oss, så det måste ha funnits släktlinjer där, redan i deras preangeliska tillvaro, och även om de senare inträdde i det prepubertala tillståndet, så fanns givetvis dessa släktförgreningar kvar och spelade in, då syndafallet i himlen skedde.


I antiken ansågs Zeus/Jupiter ha varit fader till alla gudarna. I Upp. 2:12-13 jämställer Jesus Zeus med Satan. (Pergamus var känt för sitt Zeusaltare.)

Det skulle alltså vara hans egen släkt han drog med sig, i fallet, Lucifer, och denna säd, "ormens säd", finns alltså här på jorden idag, i åtminstone den kvinnliga kromosomen (från någon hans döttrar), och är ännu verksam. Antagligen finns det väldigt få människor på jorden idag, som är fria ifrån detta dna, men det är tänkbart att det judiska folket är rena, precis som Noas släkt, före syndafloden, var ren. Israeliterna var de enda i forntiden som hade kunskap, och dessutom angelisk assistans, att hålla sig fria ifrån ormens säd. Och detta, vet vi, var ju nödvändigt för att Messias skulle kunna födas ur deras folk. Så därmed vet vi också att judarna bevarades, faktiskt, helt rena, åtminstone i Marias släktled, men troligen också i de flesta, ända fram till Jesu tid.¹

Och har judarna sedan varit trogna sina fäders stigar på den punkten, så är de ännu idag de enda människor som möjligen inte bär på ängla-dna.

När Noa gick ombord på arken, sände Gud också med honom ett antal rena par av varje djurart som behövde räddas för att jorden skulle kunna återbefolkas med ursprunglig flora och fauna. De forntida skrifterna visar att även djurlivet var befläckat, före syndafloden, av de fallna änglarnas dna. De artexemplar som sändes ombord på arken måste därför ha varit sådana som undgått denna beblandelse. Gud kände dem, och han sände dem, lät dem räddas, för att de skulle befolka den nya jorden.

Därför kan man också anta att de människor ur hednafolken som kommer att få vara med och befolka tusenårsriket, tillsammans med det då frälsta judafolket, kommer att vara av sådana mänskliga släktlinjer, som inte blivit uppblandade med ängladna. Det kan finnas släkter mitt i populationer, som undgått detta, kanhända genom okänt änglabeskydd, från varje folk.

Detta har inte med själarnas frälsning att göra, för med frälsningen är det så, att där ges en ny kropp. Har det funnits fallet ängladna hos någon där, så tas det givetvis inte med i uppståndelsekroppen. Med tusenårsrikets befolkning är det annorlunda. De går in i det riket med sina dödliga kroppar, och är bara frälsta till kroppen, ur ändetidens vedermöda. Deras själs frälsning får de ta ställning till sedan, i de nya förhållanden som då råder, där det givetvis kommer att vara mycket lättare att ta emot och förstå frälsningsbudskapet, då frestaren är fängslad och hans "säd" utrotad från jorden.
________

 

 

 

 

Några tillägg


¹ Davids farfars mor Rut var dock inte judinna. Men att hon av hela sitt hjärta slöt sig till det israeliska folket med sin man visar väl att hennes släkt måste ha varit fri ifrån ormens säd.

"Ty dit du går vill ock jag gå, och där du stannar vill ock jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör vill ock jag dö, och där vill jag bliva begraven..." (Rut 1:16-17)

AR DETTA, dvs "Ormens säd", bort det fria valet hos människan och hennes ansvar? Nej, det är säkert också möjligt att folk ifrån båda linjerna kan välja att gå emot sin släkts natur. Men det nedärvda inflytandet kan vara det som främst och oftast influerar personerna. Det skulle alltså vara svårare för en person med uppblandat blod att tro på Gud den Högste, men inte omöjligt.
...

Och det här var ju en väldigt klurig artikel, tycker du kanske. Ja, jag håller med. Det krävs nog att du har läst åtminstone den nämnda tidigare artikeln, och gärna fler i samma serie, för att förstå det här.


HUR SOM HELST, för att sammanfatta tanken: Tusenårsrikets befolkning måste givetvis vara genetiskt ren, på samma sätt som Noa och hans familj var ren, ifrån ormasäden, de fallna änglarnas dna, och ifrån djur-dna. Och fienden gör vad han kan, i det här läget, och givetvis ännu mer inför sista tiden då han gör entré, med sina härskaror, här nere på jorden, och igångsätter den operation han länge väntat på, hans plan att omintetgöra Guds plan, som vi läser om i det profetiska ordet, i sluttiden. Och vi kan liksom bakvägen förstå, att det för honom måste ligga en idé i att försöka fördärva vårt släktes rena, från Gud komna arvsmassa, nu liksom fordom, och att vi därför har att vänta samma slags beblandelse, som då, när skapelsen fördärvades, förvrängdes, och förbannades, i tiden före floden, och även efter floden. Och därmed kan vi också förstå, varför det judiska folket skulle leva avskilt ifrån andra folk, och bevara sin identitet, sitt ursprung, sin raka släktlinje ända tillbaka till Abraham, till Sem, till Noa, och till Adam.
___


DET BÖR VÄL också tilläggas, att ovanstående tankegångar om Ormens säd inget har att göra med den obskyra läran om att ormen, satan, skulle ha förfört Eva i lustgården och att Kain därför var djävulens son. Den läran följer en helt annan tankegång, och ande, och brukar mynna ut i rasism och andra förvillelser. Det skall dock inte hindra oss ifrån att utgrunda vad Herrens ord om ormens säd egentligen betydde, och vad det innebär och inneburit, för människans tid här på jorden. Och det har du här ovanför.
___

 

 

Day Of The Watchmen - Return Of The Nephilim

Som av en händelse aktualiserades följande profetiska syn på en blogg just nu då det var dags för denna månads budskap (som dock skrevs ca ett år tidigare). Synen, här från en annan webbplats, innehåller detaljer som överensstämmer med det jag skrivit i artikeln:

http://www.etpv.org/2006/dotwat.html
(om länken inte går, pröva denna: cache-version.)
___

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag