Juli Månad, i Nådens år 2009

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

Änglar och UFO, del 8

Gud skapade inga änglar *"Lova Herren, ni starke hjältar som uträttar hans befallning."

ud är allsmäktig. Han behöver inga tjänare, inga redskap för att utföra sin vilja. Han kan göra vad han vill, när han vill, var han vill och med vem han vill. Ändå läser vi att hans änglar tjänar honom. Men uppenbarligen inte för att han behöver dem. Tjänare behöver bara den som är begränsad, som inte själv kan fylla alla sina behov. Som kungar, eller barn, eller andra begränsade varelser.

Så skapade han dem för vår skull, till att vara oss till tjänst? De är till vår tjänst, men var det därför de skapades? Nej, Gud skulle själv kunna hjälpa oss med allt vi behöver. Han är allsmäktig, varje atom i universum lyder hans vilja, och han känner varje fågel, varje varelse, och vet vår tid.

Detta visar att änglarna skapades för deras egen skull. Och att de hjälper oss måste då bero på att de själva valt det, och vill det, av någon anledning. Det är inte nödvändigt, för den Allsmäktige kan göra det själv, men han låter änglarna delta i missionsarbetet. Annars är bilden att han skapat dem för att vara hans personliga tjänare. Men det är förstås en helt befängd idé. Vi måste inse att änglarna har sin egen tillvaro, har ett eget värde, finns till för sig själva, och inte för oss eller för Gud - annat än att alla, både de och vi, givetvis kan ställa sig i hans tjänst och därmed förkroppsliga hans vilja och planer. Men det är något helt annat. Då har Gud delegerat makt, för att ge skapelser del i skapelseverket, eller fullbordandet därav. Så är det så för oss människor, så är det så för änglarna också. Gud satte oss att råda över jorden, gav oss den som domän. Och änglarna råder över stjärnorna, de är deras domäner.

NU TROR vi kanske att änglarna skapades sådana som de nu är, av Gud. Dvs som fullt färdiga änglar. Det tror inte jag. Vi människor är inte skapade som fullt färdiga härlighetsvarelser. Först kommer det jordiska, säger Paulus, angående detta, sedan det andliga. En ängel, ett himmelskt sändebud, är vad vi kan bli, sedan vi lämnat det jordiska. Att vara ett himmelskt sändebud är ett stadium man kan uppnå, inte något man föds med. De änglar som nu tjänar Gud, gör det av fri vilja, efter att de ställts inför valet att så göra. De utvaldes av Gud, och gavs härlighetskroppar, som jag ser det, precis som vi människor blir utvalda av Gud, genom vårt bejakande av frälsningen, och ges, vid uppståndelsen, härlighetskroppar.
...


IDARE: Härlighetskroppar behöver man inte för att odla fikonträd, så som man kommer att göra på jorden under tusenårsriket. De som befolkar den förnyade jorden kommer att vara vanliga, jordiska människor, dock med högre levnadsålder än den vi har nu. Den som dör ung där, dör vid hundra års ålder, säger Skriften. Det visar klart att de förhärligade kristna inte kommer att bo på jorden då. De kommer att vara i himlen, i det himmelska tillståndet, men stationerade här, i atmosfären, som väktare, på liknande sätt som de fallna änglarna nu har dessa positioner.

Bibeln säger att satan är "fursten över luftens härsmakt", ondskans andemakter i himlarymderna. Det tycks syfta på att dessa makter rör sig både i vår atmosfär, och i rymden där utanför. Vi vet att änglar äter och dricker, och att de använder flygande farkoster. Den manna som föll från himlen över Israels folk i öknen i fyrtio år, kallas "änglamat". Änglar åt med Abraham, och Jesus åt tillsammans med lärjungarna efter sin uppståndelse, och han kommer också att dricka vin tillsammans med dem vid invigningen av tusenårsriket.

De här sakerna sammantaget visar oss den förhärligade församlingens roll under tusenårsriket:

Vi kommer att vara stationerade här, i jordens atmosfär, i de himmelska farkosterna. Vi kommer att vara väktare över olika områden på jorden, och vi kommer också att kunna besöka jorden och visa oss för människorna, vid tillfällen då Gud ger tillåtelse. Vi kommer att kunna äta och dricka tillsammans med dem. Vi kommer också att kunna röra oss i de yttre rymderna, och antagligen ges uppdrag även bortom vår jord.

Det är troligt att de Guds änglar som nu är stationerade här, i någon region över jorden, där de strider mot ondskans makter i himlarymderna, då kommer att bli "hemförlovade", eftersom den förhärligade församlingen övertar de fallna änglarnas positioner.
___

 


* Gud har skapat änglarna, men han har inte skapat änglar.

___

 

 

 


En ängel visar Johannes den nya staden, på den nya jorden, i den nya himlen (Upp. 21:1 - 22:21)."

VÄNTAR STJÄRNORNA PÅ OSS?

Hur stor är den samlade frälsta skaran genom tiderna? Jag har nämnt tidigare att den kan vara till antalet såsom de fallna änglarna. Jorden skulle alltså skapats för att ersätta det som gick förlorat vid det första, himmelska syndafallet. Man kan undra om, i så fall, alla fallna änglar var avsedda att vara stationerade här på jorden. Om vi tillkom enbart för att ersätta dem, var det givetvis inte så. Då var änglarna skapade för att råda över sina egna domäner, och vilka är det? Stjärnorna. Så, om detta är riktigt, så är den frälsta skaran kallad att inte bara råda och härska, från det himmelska, över denna världen när den fötts på nytt, utan också över stjärnevärldar bortom denna.
...

Jag medger att det där var djupt. Vad jag vill komma till är alltså, att om vi är skapade till att ersätta de fallna änglarna, och om de fallna änglarna är fler än de som blev stationerade här över jorden, så innebär det att vi är kallade att härska och råda inte bara över jorden, utan också över andra stjärnevärldar.

Och de som är kallade till detta är då de som har ett oförklarligt intresse för rymden och stjärnor och astronomi. Andra, som mera har dragning åt fikonodling och plogarbete, har kanske en annan kallelse, som givetvis inte är mindre betydelsefull.

Men vi har "blivit delaktiga av en himmelsk kallelse" (Hebr. 10:1).
___

 


ANGELOLOGISK FYSIOLOGI

Enkelt faktum: Eftersom Jesus kommer till jorden i fysisk skepnad, kan vi också utgå ifrån att de fallna änglarna kommer att vara här i fysisk skepnad, i den sista tiden. Det var ju så det gick till i de tidigare domstiderna.

Bäva månde de kvarlämnade.
___

 

 

 


"Hand of God", astronomisk bild. Kristi hand sträckande sig efter törnekronan/kungakronan.
http://www.foxnews.com/story/0,2933,512767,00.html

ERREN har ställt sin tron i himmelen, och hans konungavälde omfattar allt.
Lova HERREN, ni hans änglar, ni starke hjältar, som uträttar hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning.
Lova HERREN, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare, som uträttar hans vilja.
Lova HERREN, ni alla hans verk, varhelst hans herradöme är. Min själ, lova HERREN.
- Ps. 103:19-22

Herren har ställt sin tron i himmelen (ställt, den är alltså ambulerande), och hans kungavälde omfattar allt. Allt, dvs hela universum. Nog antyder dessa versar väldigt starkt att psalmförfattaren, som är David, föreställde sig, och troligen också kände till genom uppenbarelse, egen färd eller annans vittnesbörd, att det fanns änglaskaror på andra platser i himlen, i Guds stora kungavälde. Skaror som också där uträttar hans befallningar, "varhelst hans herradöme är". För ett herradöme kräver givetvis undersåtar. Man kan inte inneha ett kungavälde över något som är övergivet och folktomt.
___

 

 


 

 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag