Mars Månad, i Nådens år 2013

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 51

Intelligent Materia


Ängla
­skapelsen

kapelse­berät­telsen i 1 Mos. 1 tyder på, att den s.a.s senare delen av skapelsen skedde med material, eller materia, som redan existerade - och som var intelligent. Dvs först skapar Gud himlarna - och sedan kommer den obestämda tiden i begynnelsen - och sedan, när materian i universum redan finns till, så skapar han, eller Herrens Ängel snarare, jorden, och livet på jorden. Och kolla nu på hur han bär sig åt: Han BEFALLER jorden att frambringa levande varelser, och han befaller havet att frambringa ett vimmel av havsdjur. Såvitt jag vet kan varken jorden eller havet göra något sådant - såvida det inte redan finns, inbyggt i materien, en förmåga inte bara att höra och gensvara på Guds ord, utan också att AGERA, sätta sig i rörelse, därefter. Dvs Gud skapar inte djurlivet och växtlivet på jorden själv egentligen, utan han befaller materien att frambringa något den redan har "ritningen" i sig att göra.

Och detta, att materien är intelligent, är ju något vetenskapen nu börjat upptäcka, mer och mer.

Hur menar jag här nu?

Jo, vad som kommer inför mig, är legobitar, som en far köper eller tillverkar åt sina barn, för att de skall leka med dem och lära sig av. Sådan verkar skapelsen vara, sådant verkar dess syfte vara. Dvs Gud Fader skapade den från början, materien, sådan att änglar och senare i tiden människor skulle kunna lära sig bygga med den, inte bara bygga mekaniskt utan också bygga organiskt - och där tar jag en stor risk med att säga så, men vi får ju inte undfly sanningen bara för att den kan komma att missbrukas, utan då gäller det att styra den rätt, så att säga.

För vad är det som sker då de som har helandets gåvor säger åt kroppsdelar att bli friska? Jo, där är legobitarna i funktion. Eller när Jesus säger att vi t.o.m skall kunna säga åt berg och träd att kasta sig i havet. Han säger ju inte att vi skall be om det, utan vi skall befalla materien att lyda oss, så som det skedde i skapelseberättelsen.

Jag tror inte att Gud Fader själv har behov av att göra skapelsen sådan. Hade han bara syftat den för sig själv hade den säkert blivit mer "organisk", och mindre mekanisk. Alla dessa byggstenar, och DNA, och förmågan att pussla ihop alla delar med varandra, tyder väl på att skapelsen egentligen är ett stort lego, eller ett stort mekano.

Och det gäller även den himmelska världen, den del av skapelsen som inte är under förgängelsens makt. Allt i Bibeln tyder på att det är precis samma slags materia i himlen som på jorden, bara att den himmelska materian är bättre ordnad, och under Guds välsignelse (vilket kan vara samma sak).

"Intet skall härefter bliva dem omöjligt". Intet. Men eftersom människan inte var mogen för den kunskapen ännu fick Gud stoppa dem. Den kunskapen kommer bara att tillåtas dem som underordnat sig honom, och ingått i en levande symbios med honom, där man s.a.s är en del av själva skaparkraften och bara agerar i enlighet med dess intentioner. Skapelsekraft i händerna på en självisk människa (eller varelse) vore en katastrof.

Jag tror alltså att atomerna, i sig själva, är ett slags nanorobotar, som kan befallas sätta sig i rörelse och passa ihop sig med varandra, och att människans begynnande upptäckter av möjligheten att skapa dessa nanorobotar visar just det. Men att vi inte behöver några egentliga elektriska kommandon för att styra dem, utan om vi är i Gud, så är våra röster och våra ord det som styr dessa atomrobotar. De är skapade att svara på de våglängderna.

Så då kan jag få en kaffekopp att flyga genom rummet och komma tillbaka fylld med nypåfyllt kaffe? Ja, men bara om det är Guds vilja. Dvs materien gensvarar bara när signalen har rätt avsändare. Och avsändaren måste vara Gud Fader. Gud genom oss.
___

 

 

Änglaskapelsen

ag fortsätter på temat. Och har varit inne på det förut, dvs änglarnas skapelse, eller änglaskapelsen, men det kommer mer nu, och i annan synvinkel.

När Gud skapade jorden och livet därpå, så läser vi också att det var Gud Sonen som bredde ut dess himlar och lade dess grund. Då får vi fundera: Han gjorde det med sina fingrar och händer, står det. Har Gud händer? Ja, Gud Sonen har det, såsom Änglarnas Herre. I sin preexistens hade han en änglakropp, och det var inte bara en skenkropp, för han åt och drack med den, vandrade och blev varm och trött, som Abraham visat oss. Så om det var med denna änglakropp han skapade vår värld, då innebär det att vår värld är en änglaskapelse. Dvs den är skapad av änglar. För Jesus hade ju sitt änglahov med sig i skapelsen och lät dem utföra hans befallningar.

Så vad är det jag säger här? Jo, att om vi vill, så kan vi framställa, eller se, skapelsen, som ett verk av en högintelligent ras av varelser från rymden. Det vore inte lögn eller fel att säga så. Det vore t.o.m en bra framställning, i moderna termer, för att få folk att förstå att Bibeln inte är någon barnslig sagobok, utan att den överensstämmer med vad vi kan förstå om universum när vi tittar på stjärnhimlen. Dvs att det finns fler än oss därute.

Jag vet att det finns vissa av mina "kollegor" (inte för att jag har något samröre med dem, men de är inne på delvis samma saker) som skulle hoppa högt om de läste detta. Då spelar jag ju direkt i händerna på alien gospel, som hävdar detsamma!

Nja, det är lite mer komplicerat än så. Vi kan ju inte förenkla alltsammans bara för att undvika till synes beröringspunkter. Om det finns beröringspunkter så måste vi ju i stället bena ut dem och göra klart vad som ändå skiljer dem åt. Annars kommer folk att bli förvirrade en gång, när de som kollegerna vill mena bara är andar från någon annan dimension kommer i fysiska kroppar med fysiska farkoster och med enorm kunskap om stjärnhimlen och människans skapelse. Kan Guds folk då inte förklara hur dessa "andar"[/demoner] kan ha detta fysiska attribut, så kommer Guds folk att framstå som irrelevanta och bli vända ryggen. Kan vi däremot förklara att dessa, med sina attribut, är just dem som Bibeln talade om och som faktiskt HAR skapelsekunskap och vetskap om stjärnhimlen och är ifrån dess ursprung, men tillhör en grupp som gjort uppror, då kommer vi också, vi eller dem som är här då, att känna igen den rätta skadern, när den kommer till vår hjälp, för den finns givetvis också därute, och här, och är alls inte overksam när den andra gruppen verkar - då kommer vi att ha full koll, så långt det är möjligt för oss i denna tidsålder, och vara beredda att ta oss an de uppgifter som då föreläggs.

Kollegorna kommer däremot, om de fortsätter och insisterar, att inte kunna känna igen de våra, utan kommer att klassa också dessa som fiendeagenter, och riskera därmed att göra sig skyldiga till hädelse, avvisning, och bli utan dessas hjälp och bistånd.
...

Men detta var ändå en parentes. Det jag ville säga var att jorden är en änglaskapelse. Skapt av materia som redan fanns, och som var ämnad för dem att bygga och konstruera med. Såsom Guds Söner. Av vilka Jesus var den högste, men också en av dem, i sin roll, då, som deras Herre.

Det jag drar åt är alltså att jag vill ge änglarna en större roll i universum och skapelsen, än vad Bibeln säger? Nja, inte vad Bibeln säger men vad 1 Moseboken säger. Därför att om vi läser andra referenser till skapelsen och änglarnas verk i Bibeln, måste den bild vi summerar bli en annan. Och den måste bli sådan som det jag beskriver här. Eller försöker beskriva.

Titta t.ex på de här bibelställena i NT. De visar att apostlarna hade en djupare förståelse av änglarnas roll som osynliga medlare och mellanhänder mellan Gud och människan och skapelsen, än den som framvisas i 1 Moseboken 1-4.

"I som fingen lagen eder given genom änglars försorg, men icke haven hållit den." (Apg. 7:53)

"Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess att "säden" skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet; och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand." (Gal. 3:19)

"Därför böra vi så mycket mer akta på det som vi hava hört, så att vi icke gå förlorade. Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön," (Hebr. 2:2)

Det som åsyftas här är alltså nedstigandet på Sinai, när lagtavlorna gavs åt Moses. De flesta kristna har det inte klart för sig, men apostlarna visste mycket väl att det var änglar som steg ned på Sinai, och som verkade med Moses. Det var liksom inte Gud Fader i det höga som kom ned på berget, som de flesta kristna föreställer sig det, utan det var Herrens Ängel, med sitt gudahov, och deras tronvagnar, som kom ned. Detta framgår om vi läser hela Bibeln, med alla dess referenser till händelsen. Och då, återigen, framstår ju detta (särskilt som Mose och hans 70 också åt lunch med gästerna) som något av en science fictionberättelse. Ja, och varför inte? Det var så det gick till! Vad det sedan liknar spelar väl ingen roll. (Se t.ex & Apg. 7:38.)*

Men som sagt, sådant här vill inte kollegorna höra talas om (dvs de flesta av dem), utan om detta skett i vår tid och människor berättat om det, så hade kollegorna klassat detta som fiendens ufo och bluff och båg.
...

Tanken alltså att vissa av de ufos som ses på himlavalvet skulle kunna vara Guds änglar och deras vagnar, tycks vara ett anatema för dessa. Och då undrar man varför, och om det kan vara Augustinus som spökar här igen? För om man har den augustinska/manikeiska tankegången infiltad i sin kristna tanke, dvs att änglar är kroppslösa existenser som kan förflytta sig med fingerknäppningar och därför inte behöver något så simpelt som farkoster, då kan man givetvis inte se ufos som något annat än antingen fiendens verk, eller som en annan av grupperna och även många orelaterade kristna tänker, som bara hallucinationer, enskilda eller mass- dito.

Men då bör man alltså betänka att Bibelns vittnesbörd om himlavagnar tydligt visar att Guds änglar har sådana, och om man då bortförklarar allt sådant idag, hur får man det att gå ihop i så fall? Har de angeliska skarorna som hör Herren till plötsligt sluta flyga? Eller om du vill göra allegorier av allt det, då får du mycket att göra. Och då öppnar du för allegorisering av allt annat också, och Bibeln blir i princip betydelselös, den kan tolkas hur som helst.

* Vad kommer det sig då att Mose tonade ned änglarnas roll, medan apostlarna lyfte fram den igen, i alla fall delvis? Det finns en enkel förklaring till det, och det är polyteismen. På Mose tid fanns det anledning att motverka risker och tendenser till sådant, eftersom i princip all religion på den tiden var polyteistisk. På apostlarnas tid var Israels monoteism etablerad och självklar, och de kunde tala friare om änglarna som medlare och mellanhänder. Att kristenheten sedan fallit tillbaka i den mosaiska nedtoningen beror väl delvis på att de läst Bibeln för dåligt (under medeltiden var det tidtals förbjudet), och dels på influenser vi tidigare varit inne på.


tt annat exempel på detta är när ängla­rådet framskymtar i Daniels bok. Där finns Gud inte ens omnämnd i sammanhanget, när rådet kommer samman och beslutar en jordisk konungs öde. Trots att vi förstår att de gjorde detta i Gud. För en utomstående skulle det hela te sig som en helt självständig handling av himmelska människor, men för oss som känner Bibeln i dess helhet framgår det också vilken roll Gud Fader har i det hela. Vi kan säga att det var han som dömde konungen. Men faktum är att Daniels bok skriver att det var änglarna som gjorde det, de heliga väktarna.

För övrigt är saken i Daniel intressant, därför att den avslöjar något av spänningsfältet mellan polyteismen och monoteismen på hans tid. I den dröm Gud ger Nebukadnessar figurerar änglarna, de heliga väktarna, ensamma, medan när Daniel tolkar drömmen, för han in den Högste som initiator och rådslutare.

Vad detta säger oss, utifrån det jag skrivit ovan och annat liknande, är att, om saken i Daniel är representativ för änglarnas verksamhet, och det är den troligen, så är det så vi kan se på skapelsen också, och på laggivningen, m.m. Även Abrahams kallelse antyder detta, då han säger att det var gudarna som kallade honom ut ur Ur, och vidare Jakobs, hans sonsons, möte med gudarådet.

För att ta en liknelse. När en kristen idag ber Gud hela genom handpåläggning, så uppfattas det ofta av utomstående som om den kristne helat personen. Han ser förkunnaren lägga händerna på den sjuke och den sjuke blir helad. Och förkunnaren anses ha gjort undret. Medan förkunnaren själv ger Gud hela äran och förklarar att han bara var en kanal, ett redskap, åt Gud. Paulus och Barnabas upplevelse under en missionsresa är ett exempel. Hedningarna menade att gudarna stigit ned i människogestalt.*


För att säga det i moderna termer: Vi hade sett en grupp utomjordiska människor terraforma planeten Jorden.

Jag menar att änglarnas roll, och hur den ter sig, eller skulle te sig om vi kunde se den, och som den har tett sig av dem som sett den, är liknande den förkunnaren jag nämnde om ovan. Dvs för utomstående eller objektiva iakttagare, som t.ex Nebukadnessar, är bara änglarna, eller gudarna, synliga. För inomstående, och monoteistiskt tränade, är också Gud synlig, men inte för ögonen utan för vår inre syn. Vi förstår att Gud Fader finns där, hos dem, i dem, när undren sker.

Så om vi hade kunnat iaktta skapelsen, så hade vi inte sett Gud Fader, utan vi hade sett en grupp änglar, under ledning av en högre ängel, göra hela verket. Ja, vi hade sett en grupp människor, för så framställer Bibeln konsekvent änglarna, med stor makt, göra verket.

Vi hade sett änglaskapelsen.
___


* Ett annat belysande exempel på hur Bibeln beskriver någons arbete utan att direkt nämna att personen använder andra till att utföra arbetet, är 1 Kon. 6, där det heter att Salomo byggde och besmyckade Guds tempel, med guld, sniderier, broderier, m.m. Var det Salomo som utförde allt detta? Nej, det var hans tjänare, och ja, det var Salomo, genom hans tjänare (han beordrade sina tjänare att göra det). Alas, vi får läsa skapelseberättelsen på samma, eller liknande sätt.
_______

 

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag