Januari Månad, i Nådens år 2012

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 37

Enoks bok och Atrahasis


Cuneiform tablet with the Atrahasis Epic. Fr. British Museum.

ET FINNS NÅGRA INTRESSANTA PARALLELLER i några skrifter från forntiden, paralleller som antyder ett nära samband. En av skrifterna är den akkadiska1 versionen av syndaflods­berättelsen, skriven någon gång ca 1600-1800 fKr, i Babylon. I deras version, som helt klart är en folklig återberättelse, sägs den högste guden klaga över människornas oväsen, för att de stör hans sömn. Han bestämmer därför att mänskligheten skall utplånas. En annan lägre gud ömkar sig då över människosläktet och går att varna en man och hans familj, och visar dem hur de skall bygga en båt åt sig och åt djur, för att de skall överleva.2

Den här berättelsen känner vi igen ifrån 1 Moseboken i Bibeln. Men där finns också andra element vi inte känner igen. De kan tyckas barnsliga, som om de är tillfogelser av någon primitiv berättare som velat göra sig lustig, ja som om hans version är ett folklustspel med historiska inslag, snarare än en faktisk historieskildring.

Det må kanske vara så, men när vi läser Enoks bok finner vi som sagt de där parallellerna jag nämnde om. För den akkadiska versionen har sina motsvarigheter i Enoks bok, när vi läser om hur ängeln/änglarna upprörs i sina känslor över hur människobarnen lider av jättarnas terror3, och hur änglarna klagar till Herren över att han inget gör för dem4. Där känner vi tydligt igen akkadiskans detaljer om hur guden sover och väcks först sedan de lägre gudarna "stört" honom med mänsklighetens klagorop. Vi känner också igen hur den lägre guden kommer till en man för att varna honom om den förestående utplåningen, vilket har sin motsvarighet i att ängeln Uriel kommer till Noa och varnar för floden.5


E HÄR DETALJERNA finns som sagt inte i Bibeln, och man undrar då varifrån de kommit och hur de kan finnas i två så vitt i tiden skilda skrifter som Atrahasis och Enoks bok - om nu Enoks bok verkligen, som det hävdas av dem som inte tror på den, är skriven från ca 300 fKr. Är boken däremot skriven då den säger att den är skriven, dvs före syndafloden, så är ovanstående extradetaljer helt förklarliga, och vi förstår att antingen är den akkadiska versionen beroende av Enoks bok, eller så härstammar båda berättelserna ifrån tiden före syndafloden och har överförts av olika personer av dem som var i arken. Sambandet är i alla fall för tydligt för att kunna vara en slump, berättelserna är helt klart besläktade och som sagt, i det babyloniska fallet vet man att berättelsen är nedtecknad mellan 1600-1800 fKr, och återfanns på tre stentavlor och är i behåll i dag på British Museum.

Men det finns också en tredje skrift, som visar på precis samma parallell, om än med lite annorlunda ord och vinkel, Och det är aposteln Petrus version, i kort form, när han talar om hur Guds långmodighet före floden gav dem som levde då anstånd, innan domen kom. Här antyder alltså Petrus att han känner till mer om syndaflodstiden än vad han läst om i Bibeln (GT). Det är också tydligt på flera andra ställen i hans båda brev. Men i alla tre fallen finner vi alltså tal om en (utsträckt) fördröjning av domen. I akkadiskan "sover" guden och vaknar först när en lägre gud bär fram människornas klagan. I Enoks bok dröjer Gud, och sänder domen och räddningen först när en ängel framburit mänsklighetens klagan, och i Petrus brev har Gud långmodighet med mänskligheten innan han sänder domen. Petrus ser på dröjandet med andra ögon än de andra, men händelsen är densamma.

När man vet detta så framstår detaljerna i den akkadiska berättelsen inte längre som fullt så barnsliga och löjliga. Man kan förstå hur den versionen uppkommit och att den är en parallell till Enoks boks skildring, och detta visar också, även om det kanske inte helt bevisar det, att Enoks bok är en mycket gammal skrift6. För att hävda motsatsen måste man då kunna visa på att den akkadiska berättelsen varit i svang ända in i senantiken och att "författarna" till Enoks bok lånat detaljer därifrån (något som berättelsen inte tyder på i övrigt eftersom de ändå är så olika), men så vitt jag vet är den akkadiska berättelsen inte känd från några senare skrifter än ca 700 fKr, och det är iaf mycket längre tillbaka än 300-talet.
___

 

NOTER
_________

1
Akkadiskan, ett babyloniskt språk, var den tidens officiella världsspråk (som engelskan idag). (1 Mos. 11)
2
Atrahasis, Tablet 2. "Twelve hundred years had not gone by; the land had expanded and the people had multiplied. The land was bellowing like wild oxen, and the god was disturbed by their uproar. Enlil heard their noise and addressed the great gods: The noise of humankind is too loud for me, with all their uproar I cannot go to sleep."
Efter att först ha sänt sjukdomar, svält och torka över människorna för att tysta dem, beslutar sig Enlil för att utplåna dem genom en flod. Han kallar det gudomliga rådet för att få deras godkännande, men en av gudarna, Enki, opponerar sig:
"Enlil opened his mouth to speak and addressed the assembly of all the gods: Come now, let us all take an oath to bring a flood. Anu swore first, Enlil swore, his sons swore with him. . . . Enki opened his mouth and addressed the gods his brothers: Why will you bind me with an oath? Am I to lay hands on my own people?. . . . Am I to give birth to a flood? That is the task of Enlil. . . . The gods commanded total destruction; Enlil committed an evil act against the people."
Enki beger sig till Atrahasis för att varna honom och ge honom instruktioner för att undgå den kommande översvämningen:
Tablet 3. "Enki opened his mouth and addressed his servant: You say, What am I to seek? Heed then the message I will speak to you: Wall, listen now to me, reed wall, heed all my words: Demolish the house, build a boat; spurn property and save life. The boat that you are to build ... shall be roofed with sturdy covering like the Apsu; to prevent Shamash seeing inside it, have it roofed both over and under. The tackle must be very strong, and the pitch tough to impart strength. Soon I will rain down upon you an abundance of fowl, a profusion of fish. [Observe the appointed time that I tell you; enter the boat and close the door of the boat. Send up into it your grain, goods and chattels, your wife and family, your kinsfolk, and the master-craftsmen. Creatures of the plains, all the wild creatures that eat grass, I will send to you and they will wait at your door.] { Babylonian fragment } He opened the clock and filled it; he told him that the coming of the flood would be on the seventh night."
W.G. Lambert and A.R. Millard, Atra-Hasis: The Babylonian Story of the Flood (Oxford 1969)
Stephanie Dalley, Myths from Mesopotamia (Oxford 1991) http://books.google.se/books?id=7ERp_y_w1nIC
Benjamin R. Foster, Before the Muses (Maryland 1993)
3
"Och det vardt stor ogudaktighet och mycket horeri, och de syndade, och alla deras vägar blefvo fördärfvade. Semjasa undervisade alla besvärjare och örtskärare; Armaros lärde besvärjelsernas lösning; Barakal undervisade stjärntydarna; Kokabel upplyste om himmelens tecken och om stjärntydningen, och Asradel om månens lopp. Och när människorna förgingos, ropade de, och deras stämma trängde till himmelen." (Enok 8:2)
"Då blickade Mikael, Gabriel, Suriel och Uriel ned från himmelen och sågo det myckna blod, som utgöts på jorden, och all den orätt, som förövades på henne. Och de sade sinsemellan: Människornas klagan kommer den öde jorden att genljuda ända till himmelens port. Och för eder, I himmelens heliga, klaga nu människornas själar och säga: Skaffen oss rätt hos den Högste!" (Enok 9:1-3)
"Och nu, se hur de hädangångna själarna ropa och deras klagan når fram till himmelens port, och deras suckan stiger uppåt. Människorna förmå icke undfly den orättfärdighet, som föröfvas på jorden." (Enok 9:10)
4
"Och du vet allt, innan det sker, och du känner detta och deras angelägenheter, och likväl talar du icke till oss. Hvad skola vi nu fördenskull göra med dem?" (Enok 9:11)
5
"Då talade den Högste, Store och Helige och sände Uriel till Lameks son, sägande: Säg honom i mitt namn: Göm dig! Och uppenbara för honom den förestående änden. Ty hela jorden skall förgås, och en vattuflod är nära att komma öfver henne, och det som är på henne skall förgöras. Och upplys honom, på det att han må fly undan och hans säd varda behållen för hela jorden." (Enok 10:1-3)
6
To give credit, I discovered parts of the above at this website, but as you can see (above), I found a little bit more on the subject also:
http://nazarenespace.com/group/bookofenoch/forum/topics/ancient-clay-tablets-verify
___

 
 
 
 

Mer om Enoks boks ålder

ågot man kan tänka på när det gäller Enoks boks påstådda uppkomst efter de gammaltestamentliga skrifterna, är varför den i så fall inte citerar några av GTs skrifter.
...

En annan sak är att när det påstås att Liknelsernas bok (del 2 av Enoks bok) är skriven av kristna, så förbises att dessa kristna i så fall måste varit väldigt okunniga i kristen lära, eftersom Enok porträtteras besöka heliga i paradiset i vad som framställs som förkristen tid. Alla kristna visste ju att det var först efter försoningen som någon från jorden kunde vara i det himmelska paradiset. Och ändå verkar "skribenten" i övrigt vara väl insatt i teologiska tankegångar. För att kunna hävda Liknelsernas bok som kristen måste man alltså tillskriva författaren ett ganska stort mått dumhet. Och texten i övrigt visar väl knappast prov på det.

Det är även underligt att 1) Barnabas II och Tertullianus blev så lurade av dessa okända "kristna" författare, att de trodde helt och fullt att hela enoksboken var äkta, och 2) att ingen enda av de tidiga kristna, och inte ens Augustinus som ogillade boken och begravde den bildligt talat, hävdade eller visste något om detta "kristna" falsarium. Varför använde inte bokens motståndare, vare sig judar (från år 100) eller allt mer avfälliga kristna fram på 300-talet, det argumentet i så fall? Varför finns det inte en enda anteckning från rabbinerna om hur "de kristna nu skrivit en egen version av Enoks bok" - ett sådant tilltag hade givetvis väckt en väldig uppmärksamhet och skämt ut de kristna fullständigt. Alla inklusive judarna kände ju till boken, i dess helhet - den ingick i alla bibliotek* - och ingen reagerar på att den plötsligt blivit dubbelt så tjock? (Eller snarare nu bestod av en ny uppsättning rullar.)
___


* Boken, eller influenser från den, var spridda från Skandinavien i norr till Etiopien i söder, från Gallien i väster, till Assyrien i öster.
_______

 

 

DE FÖRSTA SKRIVARNA

ag hittade några fler exempel på paralleller mellan Enoks bok och gamla mellanösternskrifter.

"Now, I swear by the sun god Utu on this very day -- and my younger brothers shall be witness of it in foreign lands where the sons of Sumer are not known, where people do not have the use of paved roads, where they have no access to the written word -- that I, the firstborn son, am a fashioner of words, a composer of songs, a composer of words, and that they will recite my songs as heavenly writings, and that they will bow down before my words......"

King Shulgi (c. 2100 BC) on the future of Sumerian literature.

Ovanstående text påminner mycket om orden i slutet av Enoks bok7. Är det inte märkligt att Enoks bok, som påstås vara yngre än GT, har så mycket innehåll som verkar vara besläktat med litteratur som är äldre än GT?

Detta skulle ju snarare tyda på att Enoks bok är minst lika gammal som den, i det här fallet, sumeriska litteraturen.
___


HÄR ÄR MER, den sumeriska flodberättelsen. Den innehåller stoff som mer överensstämmer med Enoks bok, än med Bibeln, dvs det finns detaljer hos sumererna och Enok som inte finns med i Bibeln:

Segment C, 1-27.

"……seat in heaven. …… flood. …… mankind. So he made ……. Then Nintur ……. Holy Inana made a lament for its people.8 Enki took counsel with himself. An, Enlil, Enki and Ninhursaga made all the gods of heaven and earth take an oath by invoking An and Enlil.9 In those days Zi-ud-sura the king, the gudug priest, ……. He fashioned ……. The humble, committed, reverent ……. Day by day, standing constantly at ……. Something that was not a dream appeared, conversation ……, …… taking an oath by invoking heaven and earth. In the Ki-ur, the gods …… a wall. Zi-ud-sura, standing at its side, heard: "Side-wall standing at my left side, ……. Side-wall, I will speak words to you; take heed of my words, pay attention to my instructions. A flood will sweep over the …… in all the ……. A decision that the seed of mankind is to be destroyed has been made. The verdict, the word of the divine assembly, cannot be revoked.10 The order announced by An and Enlil cannot be overturned. Their kingship, their term has been cut off; their heart should be rested about this."

Från Electronic Text Corpus of Sumerian Literature

Åter igen: Men om Enok är yngre än GT, hur kan den då ha detaljer äldre än GT?
_______

 

NOTER
_________

7
"Skrifven av Henoch, skrifvaren, är hela denna lära om visheten - som förtjänar pris af alla människor och som är en domare öfver hela jorden - för alla mina barn, som skola bo på jorden och för de kommande släktena, hvilka skola utöfva rättskaffenhet och sprida frid." (Enok 92:1) "Men om de skrifva riktigt alla mina ord på sina språk och intet ändra och utelämna däraf, utan afskrifva rätt allt hvad jag från begynnelsen vittnat om dem, så skall jag yppa en annan hemlighet, som jag känner, nämligen att böckerna skola gifvas åt de visa och rättfärdiga till glädje och rättskaffenhet och mycken vishet. Åt dem varda böckerna gifna, och de skola tro därpå och fröjda sig däröfver, och de rättfärdiga, som därur lärt känna rättskaffenhetens vägar, skola mottaga sin lön." (Enok 104:11-13)
8
"Och när människorna förgingos, ropade de, och deras stämma trängde till himmelen." (Enok 8:2) "Då blickade Mikael, Gabriel, Suriel och Uriel ned från himmelen och sågo det myckna blod, som utgöts på jorden, och all den orätt, som förövades på henne. Och de sade sinsemellan: Människornas klagan kommer den öde jorden att genljuda ända till himmelens port. Och för eder, I himmelens heliga, klaga nu människornas själar och säga: Skaffen oss rätt hos den Högste!" (Enok 9:1-3) "Och nu, se hur de hädangångna själarna ropa och deras klagan når fram till himmelens port, och deras suckan stiger uppåt. Människorna förmå icke undfly den orättfärdighet, som föröfvas på jorden." (Enok 9:10) "Och du vet allt, innan det sker, och du känner detta och deras angelägenheter, och likväl talar du icke till oss. Hvad skola vi nu fördenskull göra med dem?" (Enok 9:11) Se också Enok 68:2-5 för prov på hur änglarna/de lägre gudarna pläderar inför varandra och inför den högste över människors och änglars domar.
9
"Då svarade de honom och sade: Vi vilja alla svärja en ed och förplikta oss ömsesidigt genom förbannelser att icke uppgiva denna plan, utan bringa den till utförande. Då svuro de alla och förbundo sig därtill sinsemellan genom förbannelser." (Enok 6:4-5)
10
"Jag hade uppskrifvit eder bön, men i min syn såg jag, att den icke i all evighet skall varda hörd och att domen öfver eder är uttalad och att ingenting skall beviljas eder." (Enok 14:4)

Tydliga bevis för en gemensam litteratur- eller berättartradition, från tider lååååångt före 300 fKr.
...


Studera själv:
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.1*#
_______

 

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag