BIBELTEMPLET- LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webbtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * Juli 2005

          "SADE JAG DIG ICKE, ATT OM DU TRODDE, SKULLE DU FÅ SE GUDS HÄRLIGHET?"          

EN KÄRLEK SOM LEDDE TILL
UTDÖENDE

"Så skall du göra, för att de icke må lära eder att bedriva alla de styggelser som de själva hava bedrivit till sina gudars ära, och så komma eder att synda mot HERREN, eder Gud." - 5 Mos. 20:18


BILDEN: Baal, fruktbarhetsgud för vissa, skändlighetsgud för andra.

KANANÉERNA VAR ETT KÄRLEKSFULLT FOLK - lite för kärleksfulla t.o.m. De menade att all kärlek är vacker, vilket i förlängningen ledde dem in i förvillelsen att man kunde "älska" med allt och alla.
Deras kärlek visste inga gränser. De "älskade" man med man, kvinna med kvinna, människa med djur, de älskade med sina släktingar och familjemedlemmar, sina föräldrar och sina barn. De älskade t.o.m med astrala väsen. Och allt detta gjorde de till sina gudars ära. Prästerskapet välsignade deras kärlek, och templen öppnades för sammanvigningsakter av alla slag.

Kananéerna var så stolta över sin öppna och flödande kärlek, att de undervisade andra folk om den. De ville sprida sin högstående kultur utomlands. Andra folk ansågs hopplöst omoderna. Patriarkatet hade övergivits för länge sedan.


EN FRÄMMANDE GUDS FOLK dök upp vid gränserna. Folket var litet och obetydligt, men verkade ändå övermodigt kritiska till Kanaans fria samhälle. Deras uppsyn syntes barbarisk, djurisk. Männen bar skägg, hade vapen. Deras ledare var en man som skrivit en bok som hetsade mot Kanaans seder och bruk.

Kananéerna trodde så mycket på sin kärlek, att de i vissa landsändar nästan avskaffat sitt försvar. De menade att man kom längre med diplomati och fredssamtal och intimt umgänge, än med vapen och brak.
Men när de mötte dessa främlingar, märkte de att de hade svårt att kommunicera med dem. Det de civiliserade kananéerna kallade "kärlek" dömde främlingarna ut som "styggelser". Kanaans långtskridna samhällsutveckling sågs som avfall och förstadier till undergång. Kanaans gudar deklassifierades till avgudar, mänskliga påhitt. Främlingarna var helt enkelt intoleranta. De accepterade bara en gud. De hade inget hum om vidsynthet och respekt för andras trosuppfattningar.


KANANÉERNA VAR SÅ SÄKRA på att de hade rätt, på att deras kultur var den överlägsna, att de inte lyssnade till vare sig främlingarna eller de varningssignaler de själva kunde observera i sin befolkning. Man gick inte trygg på gatorna längre i landet. Små barn kunde bli utsatta för sexuellt övervåld. Tusentals spädbarn offrades på fruktbarhetsgudarnas altaren. Familjer upplöstes, ingen hade tid eller lust med varandra, alla ville bara vara med andra så fort de fått nog av varandra. Lustarna som släppts lösa hade tagit över befolkningen och kulturen, och tempel och officiella byggnader uppfylldes av obscena bilder. Allt gick ut på sex och nöjen. Samhället urholkades, och företagsamheten förbyttes i ett jagande efter lustupplevelser. Naturtillgångarna förslösades, och man visste men brydde sig inte om (eller förmådde inte bry sig om), att man levde på lånad tid och att naturen skulle slå tillbaka förr eller senare.


BILDEN OVAN: Den fenisiska Astarte dansar med djur - över nedtrampade spädbarnskallar. Kanhända en profetisk framställning av vår tid och alla tider där sodomin släpps lös?


DET BLEV FÖRR ÄN MAN TRODDE. Några generationer senare var Kanaans blomstrande kultur utplånad. De monumentala städerna låg i ruiner, vissa nedbrända, andra omstörtade av jordbävningar, andra förstörda i krig. Katastroferna hade kommit slag i slag, som styrda av en osynlig hand, eller en okänd gud.

Ett nytt folk drog in, barnen till främlingarna. Ett folk som tog varning av vad de sett och byggde ett samhälle där kananéernas kultur var förbjuden och där man följde naturlagarna, så som de lagts i hjärtat av Skaparen och där man tillbad Skaparen sådan som han är och inte sådan man tycker han skall vara. Det lade grunden till en kultur som består ännu idag, och vars gudsinflytande har spritt sig över hela världen och nu utgör den hälsosamma kraft som ännu bevarar vår civilisation från undergång.

Men över Kanaans kultur har sanden och askan lagt sig och bildat ogenomträngliga lager. Man har svårt att ens finna resterna därav, så fullständigt försvann det rika samhälle som dock finns omvittnat i de historiska källorna.


MEN BÄST VAR ATT DET FÖRSVANN, för kommande tiders människor. Ve den och dem som tog sig för att gräva fram den igen, och låta dess ondska på nytt gå ut i världen. Så sade man efteråt. Och ve den och dem som i vår tid väcker upp samma omåttliga kärlekslustar. Det kommer att gå för dem och för alla de drar med sig, som det gjorde för kananéerna. Och den Domare som ser allt kommer också att lagföra dem främst, som aktivt och medvetet gick i täten för ett sådant återuppväckande. Det finns grader av pina i de eviga fängelser som beretts åt dem som fördärvar jorden, och var och en skall få det straff som är utmätt efter hans gärningar.
Här finns inget undflyende, inte ens döden kan rädda dig undan ansvaret för det du sått här på jorden.
___

 

 

 

J E S U S

- Guds fullhet

 BIBELSAMTAL

 

VAD HINDRAR DIG?
IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG

 

FLER ARTIKLAR