Tidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * Nr 1 1998

   "TY SÅSOM DET SKEDDE PÅ NOAS TID, SÅ SKALL DET SKE VID MÄNNISKOSONENS TILLKOMMELSE..."  

VAD SKER I VÄRLDSRYMDEN?

- Vad är Flygande Tefat?

av Rein Seehuus


FÖLJANDE 30 år gamla men ännu aktuella artikel är översatt från Rein Seehuus' tidning ”Profetrösten” Nr 2, 1968. Rein Seehuus var en norsk förkunnare och profetgestalt som bland mycket annat förutsade det andra världskrigets utbrott och ockupationen av Norge. Han blev t.o.m uppkallad till norske kungen för att informera honom om saken.
Åtminstone en av hans böcker utgavs på svenska under Lewi Pethrus tid. De två var ur samma generation pingstpionjärer.
Flygande Tefat

– eller UFO:s, dessa oidentifierade flygande objekt – är ett världsproblem i dessa dagar. Vi har studerat otaliga rapporter från hela världen, bekräftade av astronomer, statsmän, vetenskapsmän och tusentals andra från alla samhällsklasser som varit personliga ögonvittnen, däribland också några vänner och bekanta.


Själv har jag aldrig sett ett UFO. Jag har heller aldrig läst en enda verklig förklaring till dessa fenomen. Hela världen väntar på den.
Med ett ödmjukt hjärta, och för att ära Gud, vågar jag påstå att han har gett mig förklaringen.

Ett fantastiskt problem kräver en fantastisk lösning. Det övernaturliga kräver en övernaturlig förklaring.

I stället för att dra fram de mest uppseendeväckande rapporterna vill jag därför gå rakt på sak: Vem står bakom de flygande tefaten? Jag väntar inte att läsarna skall godta min förklaring vid läsningen av de första raderna eller sidorna. Det är ju heller ingen frälsningssak.

JAG KUNDE BÖRJA MED BIBELN, men väljer att börja med Enoks bok, i samband med Bibeln. Första delen av denna skrift, översatt från professor Dilmans etiopiska text av R. H. Charles, berättar i förordet:

”I 1 Mosebok 5:24 läser vi att Enok vandrade med Gud. Detta uppfattades i senare tid inte bara som att han levde ett heligt och gudfruktigt liv, utan att han var i hänryckning och talade personligen med Gud och änglarna. Det var därför inte underligt att apokalyptisk litteratur började cirkulera under hans namn vid den tiden.”

Denna boks text skriver sig ursprungligen från det andra och första århundradet f.Kr. Alla nytestamentliga författare kände till den. Judas refererar mycket till den, och Barnabas. Bland de tidiga kyrkofäderna hade den lika stort värde som de kanoniska böckerna.

Boken försvann ur sikte för den efterföljande tiden intill året 1773, då en etiopisk utgåva blev funnen i Etiopien, av Bruce. Denna resande förde hem tre exemplar av den. Laurence översatte Enoks första bok 1821.

 

Dagarna före den stora vedermödan

”ENOKS VÄLSIGNADE ORD, varmed han välsignade alla de utvalda och rättfärdiga, som kommer att leva i dagarna före den stora vedermödan, då alla de ogudaktiga och syndarna skall bli dömda.”
”Från änglarna hörde jag allt och jag förstod att vad jag såg inte var för denna tidsålder, utan för den som skall komma” – ” inte för detta släkte, men det avlägset framtida.”
”Hör, ni som bor på jorden! Och giv akt på de förunderliga ting som sker på den, från det största till det minsta, och på hur oberoende allt Guds verk uppenbaras.”

Det skulle alltså ske förunderliga ting på jorden innan den stora vedermödan kommer.

”Och det skedde då människorna begynte att spridas på jorden och döttrar föddes åt dem, vackra till utseendet, att änglar, himmelens söner, såg och fick lust till dem, och de talade sinsemellan och sade: Kom, låt oss ta oss hustrur av människornas döttrar och få barn.”

Detta var från Enoks bok. I 1 Mos. 6:4 läser vi:

”Vid den tiden, likasom ock efteråt, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner begynte gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem; detta var forntidens väldiga män, som voro så namnkunniga.”

Enoks bok fortsätter:

”Och de tog till sig hustrur, dem som de hade lust till, och de gick in till dem och hade samvaro med dem. De uppenbarade och lärde dem de gruvligaste hemliga synder.”
”De hade umgängelse med dem, och lärde dem svartkonst och besvärjelser. Och de blev havande och födde stora jättar.”
”De lärde dem att tillverka armringar och smycken, och bruket av ögonsmink och försköning av ögonbrynen. – Och där var stor och omfattande ogudaktighet, och de bedrev hor och syndade, och alla deras vägar var fördärvade.”
”De undervisade i trollformler – de undervisade stjärntydarna i observation av stjärnor.”

Den magi de invigdes i lyfte slöjan till andevärlden – dvs till ondskans andehär i himlarymden, och undervisningen om stjärnorna gällde dessa fallna änglars framtidsplaner i universum, som deras avkomma skulle få del i, i sinom tid.

”Du har sett hur Azasel (deras onda hövding) gjorde, hur han lärde all orätten på jorden och avslöjade de eviga hemligheter, som var beredda i himmelen, och som människor strävade efter att lära känna.”

Dessa hemligheter var av en övernaturlig art, en invigning i de fallna änglarnas mystiska tillvaro, och då speciellt deras egenskaper som andeväsen att kunna korrespondera med den för människor osynliga världen i himlarymden.

”Azasel gav dem förstånd på alla sorters metall, hur de skulle bearbeta den.”
”Han har avslöjat de hemliga ting som var dolda i himlen för världen.”

 

JAG RÄKNAR MED ATT BLI FÖRHÅNAD när jag hävdar att vi skall se att flygande tefat tillverkades av dessa fallna änglar före syndafloden, men skrattmusklerna kommer att stelna när förklaringen fullbordas – och bevisen framläggs både från världens äldsta historia och vår egen tid.

Enoks bok förklarar att Gud gav människorna kvinnor för att släkten skulle uppehållas, och att de änglar som föll begick en fruktansvärd synd eftersom de ursprungligen var heliga, andliga, med delaktighet i ett evigt liv, ett odödligt liv, varför de som andliga väsen skulle bo i himmelen.

Därför sade Gud till ängeln Gabriel:

”Strid emot dessa bastarder och mot deras barn och nedslå dem, locka dem ut till att ödelägga varandra i krig, ty fler dagar skall de icke få.”

Detta gällde domen vid syndaflodens tid.

 

SLÖJAN MELLAN DET ÖVERNATURLIGA OCH DET NATURLIGA

Hur kunde fallna änglar materialisera sig? Enok berättar att Guds änglar visade honom dessa förunderliga ting:

”Och de tog mig bort till en plats där de som befann sig där var som flammande eld, och – när de ville det – såg de ut som människor. Och de förde mig till stormvindens plats och till ett berg vars översta topp nådde himlen. Och jag såg platserna för ljusen och tordönen vid de yttersta gränserna i djupet.”

Profeten blev hänryckt till en planet i himlarymden. Planeten kallas ”ett berg vars topp nådde himlen”. Djupet är det mörka ”djupet” som 1 Mos. 1:2 talar om, nämligen världsrymden. Denna planet är bebodd av fallna änglar i korrespondens med deras avkomma från Noas dagar – som nu håller till på jorden som speciella härmakter i Satans rike. För så står det skrivet i Enoks bok:

”Och nu skall de jättar som blev avlade av andarna och köttet kallas onda andar på jorden, och på jorden skall deras boningar vara. Och onda andar har utgått från deras kött, för de blev skapade ovanifrån, och heliga väktare var deras begynnelse och första upprinnelse. Onda andar skall de vara på jorden och kallas onda andar.”

Vid översvämningen blev de nämligen utrotade, men deras andar – d.ä deras själar – kom efter döden i en särklass, eftersom de inte var skapade till Guds avbild, men till djävulens avbild. De förblev därför på jorden och i himlarymderna.

”Jättarnas andar, Nafalim, (hebreiska: d.ä. Skyarna – ) vilka övar fördärv och överfall och bringar ödeläggelse på jorden och vållar sorg; de äter inget, de törstar inte och kan inte ses – dessa andar kommer att resa sig emot kvinnorna, för från dem har de utgått.”

Det var de fallna och materialiserade änglarna som fördärvade människosläktet i Noas dagar.

”Men när HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda...” (1 Mos. 6:5).

Det var dessa djävulsandar som ingav människorna så många onda påfund. ”Men jorden blev alltmer fördärvad för Guds åsyn, och jorden uppfylldes av våld” (v. 11). Jättarna var inte bara stora till växten, men ”namnkunniga” män, på grund av ett övermänskligt vetande, och på grund av deras bedrifter och prestationer.

Helt symboliskt skall det uppfattas att de var upp till ”3000 alnar höga” – det uttrycker bara det för oss ofattbara att de kunde röra sig fritt i luftrummet (levitera..? ö.a), då de hade en djävulsk natur som dominerade deras förgjorda och besatta människonatur. Tala om bastarder! Djävulsmänniskor av första rang – en Satans förstlingsgröda. Tänk, om han hade fått tag i Eva på det sättet – då hade han segrat för alla tider!

 

LÅT OSS SÄTTA OSS IN I SITUATIONEN I NOAS DAGAR. Enok upplyser om att de fallna änglarna gick till aktion i hans fader Jereds dagar. Jered var 162 år gammal när Enok föddes. Vi kan utgå ifrån att de fallna änglarna blandade sig med människorna efter Jereds första hundra år – de opererade helt obehindrade i över 1100 år. Tänk på det!

De uppträdde som övermänniskor. De var en överjordisk överklass – och dolde sin sataniska underground-rörelse. Alla människor blev gudlösa och bottenlöst ogudaktiga. Självklart mötte de motstånd från dem som inte underkastade sig och som blev rasande i sin avund. Därför uppfylldes jorden av våld.

Dessa diaboliska jättar var oövervinnliga. I Enoks bok får man också en glimt av att de stred gruvligt mot varandra. Dessa dryga tusen års historia före syndafloden har varit den mest fruktansvärda tid i världshistorien – ett långvarigt helvete på jord.

Enok säger från himmelens änglar, att:

”Från jättarnas dråps och ödeläggelses och dödsdagar – gick andarna ut ur deras kötts själar – och de skall ödelägga intill dagen för fullbordandet av den stora domen när världen ändas.” – Nafalim är det hebreiska namnet på dem – det betyder ’skyarna”.

 

VEM OPERERAR UFO-FARKOSTERNA?

Därför tror jag att allt det underliga som nu föregår på jorden och i skyarna med dessa UFO:s – bevisar att dessa jordfödda demoner förbereder sig under Lucifers ledning för det sista stora slaget om himlarymden – varifrån Mikael med Guds heliga änglar skall kasta ned den gamle draken, Satan och Djävulen med hela hans onda andehär.

Då upptar han kampen på jorden som aldrig förr i Antikrists sista 3½ års härjning, som också är Satans sista korta tid i slaget om de sista dagarnas generation – och det är den du, käre läsare, och jag tillhör.

Varför reser sig dessa jordfödda onda andar av ormens falska kvinnliga säd, mot människorna i de sista dagarna? Därför att de hatar oss, och vill ta hämnd på släktet de blev utrotade av i sitt kött och blod.
De vet att de inte kan undgå sin eviga dom på den yttersta dagen – och de planerar säkert en ny taktik i sitt angrepp på oss.

De kommer inte att uppträda fientligt mot världens befolkning till att börja med. Det gjorde de heller inte i begynnelsen av Noas tid. De söker kontakter och förbereder landningsplatser för den nedstörtning på jorden de vet är oundviklig.

De är i osynlig verksamhet dag och natt – och gör sig synliga när de så önskar. De är återigen på friarstråt bland jordborna.

 

ETT BUDSKAP FRÅN ENOKS BOK till dessa fallna änglar och deras avkomma lyder sålunda:

”Ni var i himmelen, och alla hemligheter var ännu inte uppenbarade för er, men ni kände en förkastlig hemlighet, och den berättade ni i era hjärtans hårdhet för kvinnorna, och med denna hemlighet övar kvinnor och män mycket ont på jorden. Säg därför till dem: ’Ni skall ingen fred ha”.

Detta måste betyda att de fallna änglarna hade en visdom och en insikt från sin ursprungliga tjänst hos Gud i himlen, i speciella hemligheter som inte skulle kungöras för människorna, men som de nu i många stycken avslöjade för jordborna, sedan de själva hade fått jordbor som avkomma.

Antagligen var det uppfinningsrikedom i det onda det rörde sig om. – ”Och jorden uppfylldes av våld”.

När det sägs: ”Ni skall ingen fred ha”, så finns det ju inget så fredlöst i universum som levande väsen i flygande tefat.

Vänta bara med ditt tvivel på det hittills skrivna. Vi sitter inne med de mest uppseendeväckande rapporter och uttalanden, men först lyfter vi mer på slöjan till den andliga världen – både när det gäller den onda och den goda.

 

ÄR DET FARA PÅ FÄRDE?

Innan vi går närmare in på denna fråga skall vi bevisa att Judas brev stämmer med Enoks bok i de ting vi behandlar. Enok:

”Varför har ni lämnat himmelen, er höga, heliga boning? Och blandat er med människors döttrar, och tagit er hustrur bland dem, och gjort likadant som människorna på jorden gör, och de har fött er barn, de väldiga – era söner.
Medan ni ännu var andliga, heliga och fröjdade er i evigt liv, tog ni inte vara på er höga ställning, utan fördärvade er själva med kvinnor. I köttslig lust har ni sammanblandat er med människorna och avlat barn i kött och blod som människorna gör, de som är dödliga och bara lever en kort tid."

Judas brev säger:

”Om dessa var det ock som Enok, den sjunde från Adam, profeterade och sade: ’Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga, för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för alla de ogudaktiga gärningar som de hava övat, och för alla de förmätna ord som de i sin syndiga ogudaktighet hava talat mot honom.” (Jud. v. 13-14).

Precis samma ord finns i Enoks bok. Det var därifrån Judas citerade. Men vem syftas det på med orden: Om DESSA var det också som Enok profeterade? Vilka dessa? Jo, de ”änglar som icke behöllo sin furstehöghet, utan övergåvo sin boning” (v. 6), och inte bara dessa, utan också ”Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka på SAMMA SÄTT som de förra bedrevo otukt och stodo efter annat umgänge än det naturliga” (v. 7).

Dessutom, från vers 12: ”De äro irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat till evig tid”.

 

BIBELN LÄR ATT ETT STORT AVFALL ÄGT RUM BLAND HIMLENS ÄNGLAR. Det var under ett medvetet och planlagt uppror mot Gud: Lucifer, Guds Sons tronbeskärmare och adjutant, ville ta Gudasonens plats.

Men han och de änglar som gick med honom önskade inte att lämna sin heliga boning. De blev utkastade därifrån. Men här har vi just läst om änglar som övergav sin egen boning. De tog inte vara på sin höga ställning.

Huruvida dessa vände Gud ryggen samtidigt med Satans fall – eller om de föll först när människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, det är osagt, men var de inte fallna förut så föll de då (1 Mos. 6:1-2).

Jag tänkte också för en tid sedan att ”Guds söner” gällde Sems söner – som lärde gudsfruktan – och att döttrarna de äktade var av Kains släkt. Men nej, det hade inte lett till övermänniskor som jättar och namnkunniga män. De var ogudaktiga nog allesammans i de dagarna, undantaget Noa och hans sju.

Men när Judas säger att dessa sistnämnda fallna änglar hålles i förvar i eviga bojor i mörker tills domen på den stora dagen – och att de lider en evig elds straff – hur kan de nu husera som onda andar på jorden?
Också Enok säger detsamma vad de fallna änglarna beträffar, men angående deras avkomma – dessa djävulsbastarder som föddes av jordens ogudaktigaste kvinnor i tusen år innan översvämningen kom – om dem säger han:

”Dessa jättar, som är avlade av de andliga (fallna) änglarna och födda av människodöttrarna, de köttsliga – skall kallas onda andar på jorden – bland människorna skall de söka sin tillflykt. De väldiga jättarnas andar skall bringa strid, underkuvelse och ödeläggelse, bringa oenighet –
OCH VARA ORSAK TILL KRIG PÅ JORDEN
och bringa sorg. De kommer inte att behöva äta någon mat, inte skall de bli törstiga, och de kommer att vara osynliga (när de vill vara det). Detta skall ske när de människor lever på jorden som skall uppleva den stora vedermödan.”

Så säger boken. Dessa onda andar skall resa sig mot – besätta – människornas barn, män och kvinnor, därför att de är födda av dem (kvinnorna). Därför ställer de krav på att ha rätt till mänskligheten.

Om Guds änglar säger Enok:

”Och de tog mig bort till väsen – skepnader – lika flammande eld. Och när de ville kunde de uppenbara sig som människor.”
”De antog många skepnader – deras andar – skall förföra människorna till att offra till demonerna som gudar. Också de fallna änglarnas hustrur skall bli som sirener (spöken). Och jag Enok har allena sett synen, änden på allt, och ingen människa skall se som jag har sett.”

 

VAD ANNAT ÄR DET VI HÖR OM från världsrymden än om UFO:s och levande väsen i många skepnader från år till år, ja, från dag till dag, när vi följer med lite universellt?

Innan domen kommer över allt det onda, och de onda, så säger profeten Enok:

”I de dagarna skall änglarna vända tillbaka och störta sig mot öst mot parterna och mederna, för att sätta konungarna där i uppror så att upphetsningens ande kommer över dem.”

”Detta stycke”, säger en av de lärda uttolkarna, ”kan tidfästas mellan syriernas upphörande som maktfaktor och romarnas kommande under Pompejus, dvs mellan ca 100 och 63 f. Kr. Änglarna (alltså de onda) skall uppjaga dessa folk mot Israel – för att de skall gå deras undergång till mötes.” (Citat.)

Jag frågar: Är det inte just Syrien som rasar mest mot Israel? Dessa onda andar ”skall jaga dem (mellanösterns folk) upp ifrån deras troner så att de går ut som lejon från sina läger, och som hungriga ulvar mitt i deras hjord, och de skall dra upp och nedtrampa hans utvaldas land, och hans utvaldas land skall vara en tröskplats och slagen väg för dem.”

Detta gäller ju Israels land. Tänk på förtrampningen under hedningarnas långa tider – och sedan Palestinas delning under de sista 20 åren.

”Men mina rättfärdigas stad skall vara ett hinder för deras hästar, och de skall begynna på inbördes strid –.”

Här ser vi Enoks profetia om JERUSALEMS erövring och frigörelse från fienderna. Halleluja! Guds rättfärdigas stad är Jerusalem, den store konungens stad – och de rättfärdiga är den store konungens folk av alla frälsta idag, men skall också omfatta Jerusalems invånare vid Kristi andra tillkommelse till Israels land.

”I de dagarna skall dödsriket öppna sitt gap, och de skall störtas däri, och deras undergång skall vara förbi. Dödsriket skall uppsluka syndare inför de utvaldas ansikte.”

 

EN ANNAN HÄRSKARA

”Och därefter skedde det att jag såg en annan härskara och vagnar (stridsvagnar nämligen), i det att människor körde på dem och kom på vindarna från öst och väst mot syd.”

Detta är de utvalda av judarna, som har vänt tillbaka från förskingringen i världen. De har kommit på vindarna (d.ä flygande till stor del) både från öst och väst. Men här förutsäger Enok också precis vad världen blev vittne till i Israels segrande sexdagarskrig i juni i fjol – 1967.

Det var just på vindarna de kom med sina flygstyrkor, och genom att flyga från öst mot väst och därpå söderöver och in mot Egyptens krigsstyrkor i syd, som de segrade så stort.

”Och ljudet av deras vagnars rassel hördes, och då detta larm ljöd, märkte de heliga det ifrån himlen, och jordens socklar skakades från sina fundament, och det hördes från den ena ändan av himlen till den andra på en dag.”

(Lägg märke till nyheterna över radio, tv och press!) Till fullo skall dessa ord uppfyllas när återstoden inträffar:

”Och de skall alla falla ned och tillbedja Andarnas Herre, och detta är änden på det andra bildtalet.”

 

SÄKER UPPLYSNING

Vi kan tydligt skönja att det är demoner som har besatt Mellanösterns judefientliga statschefer. De avslår stadigt alla medlingsförsök och t.o.m de mest välmenta förslag från Israel själv.

Nu vänder vi tillbaka till situationen i den onda andevärlden, och den förestående sista aktionen till världens förförelse.

Jag påskyndar med vilja min utläggning – och lovar att senare gottgöra med säker upplysning om det mina läsare kommer att stå både undrande, tvivlande – för att inte säga skräckslagna – inför.

Jag har som sagt aldrig själv sett något flygande tefat, men 1967 såg jag och min familj något som inte var att ta fel på på himlen.

Vi bilade på E6 mot Sverige och var i Östfold då vi såg en väldig, stor bokstav bli tydligt skriven på himlen i väst. Det var en jättelik bokstav från det grekiska alfabetet, nämligen den sista – OMEGA. Den bokstaven som så många urmakare har utanför sina butiker.

Ett stort O, men öppet nederst med två tydliga utsvängda hakar. Bokstaven var så stor som kanske en fyra, fem våningars byggnad – och fullkomlig till formen och så tydlig som den kunde vara på västhimlen. Det var molnfritt och solsken, tidigt på eftermiddagen.

Till höger om Omega stod ett väldigt, stort S – bokstaven S alltså. Jag körde inte bilen själv, det gjorde min hustru. Jag såg länge på denna syn, också hon såg den, och alla våra tre barn. Den uttydning jag har fått är följande: ”Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall komma, den Allsmäktige.” (Upp. 1:8)

Så presenterar Herren Jesus Kristus sig i början av sin uppenbarelsebok och så presenterar han sig i Bibelns sista kapitel: ”Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.” (Upp. 22:12).

Bokstaven Omega betyder: Änden. Bokstaven S betyder vad den uttrycker i ett och samma ord tre gånger i Bibelns sista kapitel: ”Och se, jag kommer snart” (Upp. 22:7). ”Se, jag kommer snart” (v. 12). ”Ja, jag kommer snart” (v. 20).

Alltså, ÄNDEN KOMMER SNART! Och änden på hedningarnas tider kom den 7 juni 1967, med Israels erövring av Jerusalem. (Synen sågs i maj 1967).

Detta var Guds finger.

 

VAD FLYGANDE TEFAT BETRÄFFAR är jag övertygad om att några opereras av Guds änglar, medan andra drivs av Djävulens änglar. Vi har sett och skall framdeles se att det finns en särklass av onda andar. De beskrivs t.o.m i urgamla skrifter från hedniska kulturer.

Men vi fortsätter med Enoks bok:

”Och jag fick åter en uppenbarelse: I denna uppenbarelse blev jag bortförd i en sky, och verkningarna av stjärnorna och blixten drog mig, och vindarna i denna syn gav mig vingar och de bortförde mig.”

Vetenskapsmännen granskar idag de magnetiska kraftfälten. Våra jordiska rymdfarare simmar i den höga världsrymden. Och så undrar vi om det finns andra levande väsen i rymden?

Bibeln är Guds uppenbarelse och den kungör att det finns både goda änglaväsen och onda. De onda som står människorna närmast är de avkomlingar som fallna änglar avlade här på jorden i över tusen år före syndafloden, och de är nog så talrika. De har varit falska människor på jorden, och när de dog blev de som onda andar på jorden och i världsrymden.

BEBODDA PLANETER

”Och jag såg änglarnas väg, jag såg jordens ände – firmamentet över himlen”, säger Enok, ”och jag gick mot syd, där brinner det natt och dag – här är sju berg av magnetiska stenar – tre mot öst och tre mot syd. Och således var de mot öst: den ena var av färgad sten, den andra av pärlor, och en av antimon, och de mot syd av röda stenar. Den mittersta räcker ända till himmelen – till Guds tron, och tronen var av safir.” Detta är planeter.

(Eller ett planetsystem, med 6 månar..? Ö.a)

Bibeln förtäljer om ett kerubiskt Eden, vari Lucifer skapades som nr 1 av änglar. De onda andarna och fallna änglarna har ju säkert sina stationer uppe i stjärnhimlen också idag.

Dessa väsen tillhör ”ondskans andemakt i himlarymden” – och har inte förlorat någon av sina egenskaper eller av den intelligens de blev utrustade med från Guds hand vid deras skapelse, men de har förvänt det hela i ondskans tjänst.

Vi kan bara segra över dem i kraft av Lammets blod. De är långt starkare personligheter än vi, för de har ingen dödlig lekamen att bära omsorg om. De skapar sig själva en tillfällig lekamen av den skepnad som passar dem bäst vid vart tillfälle...

Enok säger:

”De (onda andarna) känner alla änglarnas hemligheter och alla satanernas odåd och alla deras dolda krafter och all kraft hos dem som övar magi, och kraften i besvärjelserna, och kraften hos dem som gjuter all jordens gjutna bilder.”

Vad är flygande tefat om de inte är ”gjutna bilder” – dvs av olika former? Några ögonvittnen lade märke till att ett parkerat tefat efterlämnade något av sitt stoff när det hävde sig upp igen och försvann. Experter som undersökte stycket fann att det var antimon – just vad Enok säger att en av planeterna består av.

Antimon är ett grundämne som har många egenskaper gemensamt med metallerna, och räknades tidigare till dessa. Det renade antimonet uppvisar en strålande kristallisk yta, silvervit, hårdare än koppar. Det håller sig väl i luften. Antimon var känt i forntiden.

Som vi har sett beskriver Enok dessa fallna änglar och de onda andarna – deras avkomma – i samband med planeter. Han säger om en av dessa planeter, att ”där är en källa som frambringar tenn, och där står det en ängel, och den ängeln är duktig.”

Flera ögonvittnen rapporterar att när de såg ett överflygande tefat blev det nedsläppt något flytande från det. När de gick fram och undersökte det – visade det sig vara tenn. Vad slags bruk de har av det vet man inte, men det behövs nog lite av varje från etern till luftrummet.

 

UNDERVÄRLDEN

Underliga är också dessa fenomen i förbindelse med Enoks bok, som meddelar:

”Han (Herren) skall innesluta de änglar som har uppenbarat orättfärdigheten, i den brinnande dalen (ett område i nedre världsrymden*) i väst, vid bergen (planeterna) av guld och silver och järn och gjutmetall och tenn. Där skedde en våldsam rörelse – då steg ur den glödande gjutmetallen en svaveldunst. Och dalen med änglarna brinner under jorden.”

*Enligt Rein Seehuus tolkning av Enoks bok är alltså avgrunden – den plats Judas bok talar om där syndaflodsänglarna inneslöts – inte en plats i jordens djup, utan en planet i världsrymden, under jorden. En av Jupiters eller Saturnus månar passar faktiskt in på denna beskrivning. Den brinner av eld och svavel. Men det finns säkert fler sådana himlakroppar ute i rymden.
I samband med detta kan nämnas att astronomer nu tror sig ha upptäckt att universum har ett ”upp” och ett ”ner”, vilket alltså om det är sant styrker Rein Seehuus tolkning av Enoks utsaga.

Om denna undervärld säger Enok vidare:

”Och jag såg en djup avgrund med socklar av – eld som föll oregelbundet ned i djupet. Över avgrunden såg jag icke något firmament ovantill, och ingen grund nedtill; där fanns inget vatten och inga fåglar, det var tomt och öde. Och vad jag såg var förskräckligt – sju stjärnor lika brinnande berg – lika andar – såg på mig.
Och ängeln sade till mig: Detta är platsen där himmel och jord ändas. Denna plats är beredd för de himmelska stjärnor och makter (som föll). De stjärnor du såg likasom eld är de som har upphöjt sig – satt sig emot Guds befallning, som icke aktat på sin höga ställning. Och han har bundit dem där till domens dag då de skall dömas och tillintetgöras – pinas i all evighet.” (De skall tillintetgöras i sin makt, men inte i sin existens.)

De oidentifierade rymdfararna i deras förtrollande flygande föremål har gett några av sina iakttagare del av såväl stanken som avgrundens svavel och även vållat skada på liv och lemmar i våra dagar. Detta skall rapporteras från pålitliga ögonvittnen i vårt blads spalter. Men vi kan också peka på visiter från Guds goda änglar i Allmaktens tjänst.

Emellertid måste vi framdeles lyfta slöjan mellan det naturliga och det övernaturliga.

Enoks bok förtäljer att han blev sänd till Noas far, Lemek, med följande budskap:

”Herren skall utföra nya ting på jorden, och detta har jag allaredan sett i en syn och kungjort dig, att i min fader Jareds släktled överträdde några av himmelens änglar Herrens ord. Och se, de övade synd och överträdde lagen och förenade sig med kvinnor, och tillsammans med dem övade de synd: de äktade några av dem och avlade barn med dem.
En stor ödeläggelse skall komma över hela jorden, och där skall vara översvämning och stor ödeläggelse i ett år. Och denna son som har fötts åt er skall lämnas kvar på jorden, och hans tre barn skall räddas tillsammans med honom. När alla människor på jorden dör skall han och hans tre barn frälsas.
De fallna änglarna avlar jättar på jorden, inte efter anden, men efter köttet, och det skall komma en stor straffdom över jorden, och jorden skall sköljas ren ifrån all orenhet. –
Ge honom namnet Noa, för han skall bli en vila för er, och han och hans barn skall frälsas ifrån den ödeläggelse som skall komma över jorden på grund av all synden och orätten, som kommer att bli fullbordad på jorden i hans dagar.
Och därefter skall det komma ännu större orätt än den som först blev fullbordad på jorden, för jag känner de heligas hemligheter, därför att Herren själv har visat mig och kungjort mig dem, och jag har läst på de himmelska tavlorna.
Och jag såg skrivet på dem, att släkte efter släkte skall synda tills dess ett rättfärdigt släkte uppstår, och förbrytelsen tillintetgöres och synden utrotas från jorden, och allt gott kommer på den.”

Alltså skall synden och orätten bli större och värre i dessa sista dagar än i Noas dagar. Vi återupprepar citatet från Enoks bok: ”I de dagarna skall änglarna vända tillbaka” – och det är just vad som nu sker i himlarymden och på vår egen planet.

”Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.” (Matt. 24:37).

Tusental av ögonvittnen och människor av alla klasser bland alla nationer är nu överbevisade om att bakom de flygande tefaten finns intelligenta väsen som står högt över oss jordbor i kunskapen om universums lagar. De har lärt sig att utnyttja magnetismen och radioaktiviteten så att tyngdlagen behärskas till fullkomning. Många har ju haft kontakt med dessa med egna ögon såväl som med radar och radiosignaler i koder.

Den gamla världens stora profet, Enok, som levde på jorden i 365 år, blev Guds utvalda rymdfarare i världens mest fruktansvärda tid. Han lärde känna den övernaturliga världen och invigdes i både Guds och Satans djupheter, därför är hans ord idag lika levande som hans egen person:

”De fallna änglarnas andar, deras avkomlingar, har blivit många och olika i form och har förfört människorna...“

Vi vågar säga: Den sista förförelsen blir värre än den första.

MENE, MENE, TEKEL – UFARSIN!
_______

 


 

KOMMENTAR TILL OVANSTÅENDE ARTIKEL OCH TILL ENOKS BOK

 

HUR MYCKET TILLTRO KAN MAN SÄTTA TILL ENOKS BOK? Den har inte tagits med i den ”kanon” som fastställdes av kyrkofäderna, och inte heller bland de apokryfer kyrkan senare införlivade med sin ”Bibel”. På Luthers tid var Enoks bok försvunnen, vilket gjorde att Luther aldrig behövde ta ställning till om den skulle ingå i hans tyska översättning.

Boken tycks stå i en klass för sig själv, den är varken räknad som biblisk eller apokryfisk. Oftast ingår den i en samling som kallas ”Pseudepigraferna” (finns i dansk översättning). Den var dessutom försvunnen ända tills på 1700-talet. Detta kan betyda två saker: Antingen är den inte av Gud, för Guds ord skulle ju aldrig förgås, enligt Jesus. Eller så är den Guds ord, men ett gudsord speciellt avsett för ändens tid, vilken vi nu lever i.

Vissa detaljer i boken stämmer in på ting vi idag vet om universum, och apostlarna talar om saker som löper parallellt med vad Enoks bok talar om. Boken var ju känd bland dem, de hade säkert alla läst den och det tillsammans med det faktum att den citeras och alltså erkänns av aposteln Judas, tyder på att den faktiskt är ”ingiven av Gud”.

Men hur är det då med frågan om de avlidnas andar? Kan den inte ge stöd åt tron på ”spöken” och åt tron på spiritistiska fenomen? Det är dock inte några vanliga avlidna människors andar som omtalas hos Enok, fria att spöka på jorden, utan det handlar om två helt speciella klasser: dels de avlidna jättarna, dels de avlidna kvinnor som förenade sig andligt och fysiskt med jättarnas fäder.

Man kan tycka att Gud borde ha fängslat dessa andar tillsammans med de övriga människor och änglar som förgicks vid syndafloden, men vi vet så lite om dessa ting, så det är väl bäst att frågan lämnas öppen.

Vi vet också att Gud en gång faktiskt gjorde ett undantag med en hädangången människoande, nämligen Samuels, men inte heller det ger något stöd åt tron på spöken eller spiritism. De orättfärdiga människornas andar förvaras under straff till domens dag, säger Paulus, och de rättfärdiga är nu i paradiset tillsammans med Jesus.

Och Samuels uppstigande ur dödsriket skedde inte tack vare spåkvinnans besvärjelse, utan det var ett verk av Gud, vid ett speciellt tillfälle i Israels historia.

Och idag vet vi att det är Jesus ensam som har nycklarna till döden och dödsriket. Så Enoks bok behöver inte för dessa tings skull klassas som apokryfisk eller vilseförande. I så fall skulle ju också Samuelsböckerna vara apokryfiska.

För övrigt var Rein Seehuus bland väckelsefolk mottagen som en Herrens profet, och han skulle inte ha refererat till boken om han inte upplevt den som trovärdig och sann. Också Aage Samuelsen har refererat till den. De var inte ofelbara, men det ger ändå stark trovärdighet åt boken, att sådana Herrens vittnen refererar till den, för att inte tala om apostlarnas egna referenser.

Kanhända var den avsedd att stå i en klass för sig själv, och vara förseglad och gömd tills ändetiden närmade sig, för att sedan finnas tillgänglig för de utvalda, samtidigt som den förblir en hemlighet för de utomstående.

Rein Seehuus artikel är i alla fall intressant och har den Helige Andes vittnesbörd. Det är en profet som talar, och man får pröva allt och behålla vad gott är.

ÄNDEN ÄR NÄRA – Jesus kommer snart
_______

 

 

 

Här finns Enoks bok online:

Henochs Bok

 

 

UFOER - HVA ER DET?

Två mp3-filer med Rein Seehus från ett tal i Halden 1971:
Sid 1 | Sid 2
_______

 

 

 

 

"Han bestämmer stjärnornas mängd, han nämner dem alla vid namn." (Ps. 147:4)

"Lyften upp edra ögon mot höjden och sen: vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran däruppe fram i räknade hopar; han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att icke en enda utebliver." (Jes. 40:26)Om du har kommentarer eller frågor om detta budskap, får du gärna skriva i forumet:

BIBELSAMTAL: Tro & Vetenskap

 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG

 

 


LÄS FLER ARTIKLAR