Tidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * Nr 12 1997

"SÅSOM DET SKEDDE PÅ NOAS TID, SÅ SKALL DET SKE VID MÄNNISKOSONENS TILLKOMMELSE"

Änglar, Jättar och Dinosaurier


"Den största landlevande köttätaren som någonsin existerat - skallen av rovdinosaurien Charcharodontosaurus från Marocko har till och med större dimensioner än Tyrannosaurus Rex.
I bakgrunden mannen bakom upptäckten, paleontologen Paul Sereno från University of Chicago." (Från en dagstidningsnotis 2/5 1997 - Denis Paquin/AP Photo)

LÄGG DEN UNDER DIG OM DU KAN, ADAM!


Enligt vetenskapen försvann JÄTTEÖDLORNA från jorden efter en stor forntida katastrof... Och enligt Bibeln försvann JÄTTEMÄNNISKORNA från jorden efter en stor forntida katastrof... Både jättarna och dinosaurierna var abnormt stora, jämfört med de arter (människan inkluderad) som idag lever.

KAN DET HA FUNNITS NÅGOT SAMBAND mellan jättarna och dinosaurierna? Jättarna framavlades av fallna änglar som besökte jorden i urtiden. Var också dinosaurierna m.fl jättedjur i urtiden ett resultat av änglarnas lek med Guds skapelse?


Sambanden är ganska tydliga - båda arterna är nu utdöda, båda var abnormt stora, och båda försvann vid en världsomfattande katastrof.

Man kan tänka så här: Om Gud skapade dinosaurierna, varför lever de då inte kvar bland oss idag? Det var ju det som var tanken med Noas ark, att rädda några exemplar av varje art undan den dom som måste drabba den av våld och utomjordiskt liv fördärvade planeten.

Vi kan idag manipulera livsformerna på jorden, klona identiska kopior av apor och får, t.ex. Man menar t.o.m att det snart kommer att vara möjligt att uppväcka utdöda djurarter, som just dinosaurier, genom kloningstekniken.

Jurassic Park blir verklighet - och ett tidstecken: "Såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse." Änglar, jättar - och dinosaurier.

Hade Gud velat rädda de stora urtidsdrakarna för vår tid, så kunde han också ha gjort det. Han räddade ju elefanterna. Ändå sägs det att några par av VARJE skapad art gick in i arken. Men jättarna fick inte gå in, för de var inte skapade av Gud. Dinosaurierna gick uppenbarligen inte heller in - för inte heller de var skapade av Gud...?

Det verkar faktiskt ganska långsökt att Gud skulle ha skapat dessa jättedjur till att leva tillsammans med människan på jorden. Vi skulle ju råda över skapelsen och lägga den under oss. Hur lägger man en 6 ton tung Tyrannosaurus Rex under sig?

Visserligen har vi läst om Sigurd Drakdödaren och andra hjältemodiga mytgestalter, men i det långa loppet skulle väl människan ändå ha förlorat kampen mot dessa monster.

De måste helt enkelt ha utgjort ett jättehot mot vår överlevnad, liksom jättemänniskorna - änglahybriderna.

Det står i berättelsen om Noa att hela jorden uppfylldes av våld. Också dinosaurierna hade brett ut sig över hela jorden, man finner deras skelett på alla kontinenter.

De var nog en hybridart, framavlad kanske genetiskt, av samma utomjordingar som skapade de väldiga titaner som härjade på jorden i över 1000 år.

 

MED RISK FÖR ATT TRÄDA IN PÅ SAGANS MARK kan man faktiskt spekulera också i om inte de gamla myternas kentaurer (hästmänniskor) och cykloper (enögda jättar) och diverse andra mytologiska gestalter kan ha varit ett resultat av jättarnas och änglarnas lekar med Guds skapelse.


Stonehenge i södra England - stjärnobservatorium för jättar?

Myter är aldrig avsedda att uppfattas som fantasier - de menar att skildra verkliga händelser ur folks och stammars historia. Alla folk på jorden har t.ex myter om en stor översvämning, de har berättelser om drakar och jättar, om "gudar" (dvs fallna änglar) och om hjältemodiga människors kamp mot dessa främmande element i den värld vi satts att råda över.

Gudarna på Olympen och i Valhall, övermänniskorna på Atlantis och de flygande indiska arierna - tänk om de alla ursprungligen var just de änglar och jättar som Bibeln säger faktiskt har levt på jorden...?

De var faktiskt här först ett och sedan ett halvt årtusende, så de måste ha lämnat spår efter sig, både fysiska i form av byggnadsverk, och i form av berättelser där de figurerar.

De var ju "...forntidens väldiga män, som voro så namnkunniga", alltså så beryktade, säger Mose i sin mycket kortfattade skildring av denna onda tid.

Och även om Noa säkert teg med det mesta av vad han visste om den forntida världen, av säkerhetsskäl, så är det inte säkert att alla hans söner, eller hans söners hustrur, gjorde det.

Någon av dem kan ha fört fragment av den onda kunskapen vidare, den kunskap (dvs gnosticism) som floden skulle dränka. Dessutom (eller kanske just därför), levde det ju jättar också EFTER floden, i åtminstone ett halvt årtusende. De samvetslösa änglarna kom tillbaka (dvs fler änglar av samma läggning), på onda människors inbjudan.

De kan också ha hittat en del gamla skrifter från tiden före floden, eller inskriptioner på de många stenmonument som byggdes under denna tidsperiod. Vetenskapen kallar den "megalitkulturen" - men dess ålder är omtvistad.

När Noas ättlingar vandrade iväg från Babylon och spred sig över jorden kan vissa av dem ha haft med sig dessa fördolda minnen från tiden före floden.

 

UTTRYCKET "STENÅLDERN" bygger nog mer på den evolutionistiska tankebyggnaden, än på verkliga iakttagelser och slutsatser. Anledningen till att man idag inte finner några metallföremål från "stenålderstid" beror väl på att metallföremål rostar bort ganska fort, medan stenföremål består i många tusentals år...?

Om "vetenskapsmännen" inte varit så fruktansvärt rädda för att erkänna Guds existens, skulle de säkert kunnat lösa de flesta av de stora forntidsgåtorna.

För visa är de ju, "men i sin vishet blev de dårar", som Bibeln säger. Vår vishet, de frälstas, i den mån vi mottagit någon, är ju inte vår egen, utan den kommer ned ovanifrån, från himlaljusens fader, genom uppenbarelse och andlig inspiration. Därför verkar den också utifrån helt andra motiv och perspektiv.

Hur gamla är de äldsta metallföremål som hittats? Hur gamla är de äldsta pappers- och pergamentskrifterna? Säkert inte en bråkdel så gamla som de äldsta stenföremål och inristningar som hittats.

Ändå säger Bibeln att redan i det 7:e släktledet efter Adam, alltså minst 1000 år före syndafloden, hade människorna lärt sig att tillverka "alla slags redskap av järn och koppar" (1 Mos. 4:22). Detta bör ha varit för ca 5500 år sedan, och ligger väl då t.o.m tidigare än vad som bland "de lärde" kallas "stenålder".

Järn rostar och koppar ärgar, det vet alla. På fem tusen år hinner nog det mesta format av metall försvinna (då det dessutom under ett år var dränkt av syndaflodens tunga vattenmassor), medan stenredskap och stora byggnader kan ha bevarats.

Att det en gång skulle ha funnits en stor forntida civilisation, i många stycken kanske överlägsen vår egen, det vill man bara inte acceptera, särskilt inte när man möter de samstämmiga vittnesbörden i all världens myter om VARFÖR denna civilisation gick under.

Världseliten känner sig träffad, och därför förnekar och förlöjligar de konsekvent alla fakta som pekar i den riktningen.

"När de berömde sig av att vara visa, blev de dårar".

Att Tubal-Kain, den åttonde från Adam i Kains släktled och därmed samtida med Enok, omtalas som den förste smeden är säkert mer än en händelse.

Det var ju just vid den tiden Guds söner hade kommit till jorden, och enligt Enoks (förment apokryfiska men dock av apostlar citerade) bok, var det de som lärde människorna att använda sig av metall, liksom de lärde ut mycket annat ont och fördärvligt - som magi och bruk av kosmetika, bl.a.

 

VART KAN MAN DÅ KOMMA MED ALLT DETTA? Först och främst till det att det är stora och mäktiga tidstecken. Parallellerna med Noas tid och Lots tid är nu så många, och så tydliga, att det kan framkalla kalla kårar.

Så har också DRAKEN börjat manas fram igen. Det går som en formlig dinosauriekult över världen, och man dyrkar ormar och ödlor och drakar - precis som i forntiden.

Och, som sagt, vetenskapen har nu nått så långt, att man på allvar tror sig kunna väcka dinosaurier till liv, genom att ta DNA från en död "drake" och inplantera den i någon av de mindre ödlor som lever idag.

Samma sak skulle också kunna ske med någon utdöd människas DNA, t.ex en neandertalare eller en cro-magnon. Och cro-magnon-människan var en jättemänniskoras...

Detta är tidstecken, det är som en skrift på väggen, och man skall inte bli förvånad om det ena märkliga fenomenet efter det andra dyker upp (i himlen och på jorden) under de år som är kvar till årtusendeskiftet.

Även om vår tideräkning inte har någon astronomisk betydelse och kanske inte heller någon direkt gudomlig betydelse, så har den stor inverkan på människors sinnen, och förväntan och öppenheten och hysterin inför det nya millenniet kan i sig självt leda fram till de händelser som enligt Bibeln skall mynna ut i Harmagedon, och en apokalyps som lämnar få levande människor kvar på jorden.

Soleruptionerna skall öka mer och mer fram till år 2000, säger astronomerna (de kan slå ut hela det elektroniska kommunikationsnätverk som byggs över jorden just nu), och "tecken skall ske i SOLEN och månen och stjärnorna", säger Jesus. Kometer visar sig, och månförmörkelser.

Vi lever i en apokalyptisk tid, och väntar Jesus på skyarna. Det löftet måste vi tro på och fortsätta att stå för, trots självmordsgrupper som misstolkar det och andra som förtiger det.

Löftet står kvar, och det gäller Guds utvalda, dem som bevarat tron på Jesus.

_______

 

 

"JÄTTEMUS FRAMSTÄLLD GENETISKT"


I skrivande stund (1/5 -97) meddelas det på nyheterna att en "supermus" framställts på genetisk väg. Musen har dubbelt så mycket muskelmassa som sina artfränder och tycks "fungera" bra.

Muskelbyggare talar redan om att pröva samma metod på sig själva, samtidigt som läkarna naturligtvis ser nya möjligheter på det medicinska området.

Jättarnas tidsålder är tillbaka! Drömmer man? Människor med dubbel muskelmassa! Jättarna var ju dubbelt så stora som oss..!

_______

 

 

JÄTTARNAS EXISTENS ÄR BEKRÄFTAD"I nordiska, germanska, grekiska, egyptiska och sumeriska sägner - för att nu nämna bara ett fåtal - berättas ständigt om jättar. Varför skulle man tala om sådana om de aldrig funnits?" - Erich von Däniken

Den förhånade men ändå intressante forntidsforskaren Erich von Däniken presenterar följande fakta om jättarna i sin bok Stenarnas Mystik (1991):


Att det i en grå forntid fanns jättar är ett inte alltför spekulativt antagande.

- Den tyske antropologen Larsson Kohl fann år 1931 ben av jättelika människor på stranden av Elyasi-sjön i Centralafrika.

- De tyska paleontologerna Gustav von Königswald och Franz Weidenreich (1873-1948) upptäckte i slutet av 1930talet flera ben av jättemänniskor i ett apotek i Hongkong. Prof. Weidenreich redogjorde 1944 för sina fynd inför American Ethnological Society.

- Professor Dennis Saurat fann på div. ställen i Nordafrika inte bara jätteben utan också stenredskap som kunnat hanteras bara av jättelika människor.

- I Hanoks (Enoks) bok, en av de apokryfiska böckerna, uppges att gudarna hade avlat ett släkte bestående av jättar.

- I en annan av apokryferna, Baruks bok, nämns rentav antalet jättar som existerade före syndafloden: 4 090 000.

- Och för den som är bibeltroende och tar varje ord i Den heliga skrift för gott kan nämnas att jättarna omtalas också i GT. David kämpade mot jätten Goliat, och i 1 Mos. 6:4 står det: "Vid den tiden levde jättarna på jorden...

- Bibelordet bekräftas lapidariskt i eskimåernas myter, där det heter: "På den tiden fanns jättar på jorden."

_______

 

 


Om du har kommentarer eller frågor om detta budskap, får du gärna skriva i forumet här:

BIBELSAMTAL


LÄS FLER ARTIKLAR
om Forntid, Samtid & Framtid


 

 

Gårdagen är förbi
Morgondagen har ingen sett

IDAG

FRÄLSER HERREN