TREENIGHETENS
GUD

förklarad och beskriven i enlighet med Bibelns ord 

 

Var någonstans i Bibeln finns ordet treenighet?

Det finns i 1 Joh. 5:7. Enligt den grekiska grundtexten, och enligt alla gamla bibelöversättningar, inklusive den engelska King James och vår svenska Karl XIIs Bibel, står där följande:

"oti treis eisin oi marturountes en tw ouranw o pathr o logos kai to agion pneuma kai outoi oi treis en eisin"

"For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one."

"Ty tre äro som wittna i himmelen, Fadren, Ordet och den Helige Ande, och de tre äro et."
___

 

 

 

 

I det följande bibelstudiet kan vi se att Jesus är Gud, att Fadern är Gud och att den Helige Ande är Gud.
...

 

 

 

Faderns Gudomlighet

Behöver inte beskrivas.

 

Andens Gudomlighet

"Därför säger jag eder: All annan synd och hädelse skall bliva människorna förlåten, men hädelse mot Anden skall icke bliva förlåten." (Matt. 12:31) - Endast Gud kan bli hädad. Anden är alltså gudomlig.

"Då sade Anden till Filippus: 'Gå fram och närma dig till denna vagn." (Apg. 8:29) - Endast en person kan tala. Anden är alltså mer än en kraft som vissa påstår. Han är gudomlig, och han är en person.

"Men under det Petrus alltjämt begrundade synen, sade Anden till honom: "Här äro ett par män som fråga efter dig." (Apg. 10:19) - Det finns många exempel på när Anden talar till lärjungarna.

"Och Anden sade till mig att jag skulle följa med dem, utan att göra någon åtskillnad mellan folk och folk. Också de sex bröder som äro här kommo med mig; och vi gingo in i mannens hus." (Apg. 11:12)

"Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn." (Rom. 8:16)

"Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad Anden menar, ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga." (Rom. 8:26-27) - Anden manar gott och han menar gott. Personliga egenskaper.

"Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja ock Guds djuphet." (1 Kor. 2:10)

"Om detta tala vi ock, icke med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som Anden lär oss; vi hava ju att tyda andliga ting för andliga människor." (1 Kor. 2:13)

"Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta." (1 Kor. 12:7) - Anden ger sig till känna, i och genom de troende.

"Men allt detta verkar densamme ene Anden, i det han, alltefter sin vilja, tilldelar åt var och en någon särskild gåva." (1 Kor. 12:11) - Anden har vilja och ger personliga gåvor.

"Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet." (2 Kor. 3:17) - Anden är Herren, dvs Gud.

"Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror." (1 Tim. 4:1)

"Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, icke med vattnet allenast, utan med vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, eftersom Anden är sanningen." (1 Joh. 5:6) - Anden liksom Sonen är sanningen personifierad.

"Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva att äta av livets träd, som står i Guds paradis." (Upp. 2:7)

"Och jag hörde en röst från himmelen säga: 'Skriv: Saliga äro de döda som dö i Herren härefter. Ja, säger Anden, de skola få vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följa dem." (Upp. 14:13)

"Och Anden och bruden säga: 'Kom.' Och den som hör det, han säge 'Kom.' Och den som törstar, han komme; ja den som vill, han tage livets vatten för intet." (Upp. 22:17)
...

Här framgår alltså att den Helige Ande är en gudomlig personlighet, som talar, utväljer, ger nådegåvor, och leder missionsarbetet.
Samtidigt vet vi att han inte är identisk med Fadern och Sonen, eftersom både Fadern och Sonen nämns vid sidan om Anden på flera ställen i Bibeln:

 

Treenigheten omnämnd i Bibeln

VID JESU DOP: "Och när Jesus [SONEN] var döpt, steg han strax upp ur vattnet; och se, då öppnades himmelen, och han såg Guds Ande [ANDEN] sänka sig ned såsom en duva och komma över honom. Och från himmelen kom en röst [FADERN], som sade: 'Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag." (Matt. 3:16-17)

I MISSIONSBEFALLNINGEN: "Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i FADERNS och SONENS och DEN HELIGE ANDES namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände." (Matt. 28:18-20)

HOS PAULUS: "Herrens, Jesu Kristi [SONENS], nåd och Guds [FADERNS] kärlek och DEN HELIGE ANDES delaktighet vare med eder alla." (2 Kor. 13:13)

HOS JOHANNES: "Ty det är tre som vittnar i himmelen: FADERN, ORDET [SONEN] och DEN HELIGE ANDE. Och dessa tre är ett." (1 Joh. 5:7, Karl XII & KJ)
...

 

Sonens Gudomlighet

"Se, jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel' (det betyder Gud med oss)." (Matt. 1:23) - Den gudomliga inkarnationen, Gud blir människa.

"Huru kan denne tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder, utom Gud allena?" (Mark. 2:7) - Jesus kan, alltså är han Gud.

"Och när de orena andarna sågo honom, föllo de ned för honom och och ropade och sade: 'Du är Guds Son." (Mark. 3:11) - Andarna föll mot sin vilja ned, av rädsla för den gudomlige Sonen.

"Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida." (Mark. 16:19) - Bara Gud Sonen kan sitta på Guds högra sida.

"Då begynte de skriftlärde och fariséerna tänka så: 'Vad är denne för en, som talar så hädiska ord? Vem kan förlåta synder utom Gud allena?" (Luk. 5:21) - Ingen. Jesus är Gud.

"Vänd tillbaka hem, och förtälj huru stora ting GUD har gjort med dig." Då gick han bort och förkunnade i hela staden huru stora ting JESUS hade gjort med honom." (Luk. 8:39) - Tolka det som du vill.

"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed." (Joh. 1:1-5) - Gud var hos Gud. Ordet var och är Gud, Skaparen och ljuset.

"Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen. I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom. Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning. (Joh. 1:9-14) - Ordet blev kött; Gud blev människa i Jesus.

"Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är." (Joh. 1:18) - Ingen har sett Gud utom Gud Sonen.

"Och därför stodo judarna ännu mer efter att döda honom, eftersom han icke allenast ville göra sabbaten om intet, utan ock kallade Gud sin Fader och gjorde sig själv lik Gud." (Joh. 5:18) - Judarna förstod precis vad Jesus menade, fastän de inte kunde acceptera hans gudomliga anspråk: att han likställde sig själv med Gud.

"Sannerligen säger jag eder: Den stund kommer, ja, den är redan inne, då de döda skola höra Guds Sons röst, och de som höra den skola bliva levande." (Joh. 5:25) - Den egenskapen har bara Gud.

"Jesus svarade dem: 'Vore Gud eder fader, så älskaden I ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av mig själv, utan det är han som har sänt mig." (Joh. 8:42) - Så talar ingen människa.

"Och Jesus visste att Fadern hade givit allt i hans händer, och att han hade gått ut från Gud och skulle gå till Gud." (Joh. 13:3)

"Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig." (Joh. 14:1) - Jesus gör anspråk på jämlikhet med Gud.

"Ty Fadern själv älskar eder, eftersom I haven älskat mig och haven trott att jag är utgången från Gud." (Joh. 16:27)

"Nu veta vi att du vet allt, och att det icke är behövligt för dig att man frågar dig; därför tro vi att du är utgången från Gud." (Joh. 16:30) - Jesus vet allt, därför är han av Gud.

"Tomas svarade och sade till honom: 'Min Herre och min Gud!" (Joh. 20:28) - Lärjungen inser vem Jesus är.

"Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det icke var möjligt att han skulle kunna behållas av döden." (Apg. 2:24) - Gud Sonen kan inte vara död.

"Men han, full av helig ande, skådade upp mot himmelen och fick se Guds härlighet och såg Jesus stå på Guds högra sida. Och han sade: 'Jag ser himmelen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida." (Apg. 7:55-56)

"Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod." (Apg. 20:28) - Guds eget blod, Jesu blod.

"I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till." (Rom. 8:9) - Kristi Ande jämställs med Guds Ande.

"Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har uppstått; och han sitter på Guds högra sida, han manar ock gott för oss." (Rom. 8:34)

"Dem tillhöra ock fäderna, och från dem är Kristus kommen efter köttet, han som är över allting, Gud, högtlovad i evighet, amen." (Rom. 9:5) - Kristus är Gud, och högtlovad.

"Och fridens Gud skall snart låta Satan bliva krossad under edra fötter. Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder." (Rom. 16:20) - Herrens nåd utgår från Jesus.

"Paulus ...hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo." (1 Kor. 1:1-2) - Jesu namn åkallas av de heliga. Det vore avguderi om Jesus inte är Gud.

"Så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro." (1 Kor. 8:6) - Gud är en, ändå ser vi två personer verksamma i Gudomen, Fadern och Sonen.

"Därför vill jag nu förklara för eder, att likasom ingen som talar i Guds Ande säger: 'Förbannad vare Jesus', så kan ej heller någon säga: 'Jesus är Herre' annat än i den helige Ande." (1 Kor. 12:3) - Gudomliga attribut.

"Ty den Gud som sade: 'Ljus skall lysa fram ur mörkret', han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken." (2 Kor. 4:6) - Guds härlighet strålar från Jesus.

"Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord." (2 Kor. 5:19) - Gud Sonen blev korsfäst.

"Herrens, Jesu Kristi, nåd och Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med eder alla." (2 Kor. 13:13) - Gudomliga attribut hos Sonen, Fadern och Anden.

"Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus;" (Gal. 3:26) - I Kristus är vi Guds barn.

"Och fastän mitt kroppsliga tillstånd då väl hade kunnat innebära en frestelse för eder, så sågen I det ändå icke med ringaktning eller leda, utan togen emot mig såsom en Guds ängel, ja, såsom Kristus Jesus själv." (Gal. 4:14)

"Han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte," (Fil. 2:6) - Bara Gud är jämlik med Gud.

"Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn" (Fil. 2:9)

"och för att alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre." (Fil. 2:11)

"i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat." (Kol. 1:15) - Jesus tillhör inte det skapade.

"Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom" (Kol. 1:19)

"Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida." (Kol. 3:1)

"Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå;" (1 Tess. 4:16)

"Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: 'Herren känner de sina', och: 'Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet." (2 Tim. 2:19)

"medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse" (Tit. 2:13) - Fadern och Sonen har samma härlighet.

"Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde inträda i världen: 'Och alla Guds änglar skola tillbedja honom." (Hebr. 1:6) - Guds änglar skulle aldrig tillbe någon annan än Gud.

"säger han om Sonen: 'Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira." (Hebr. 1:8) - Fadern kallar Sonen Gud.

"Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder" (Hebr. 1:9) - Två gudar? Nej, men två gudomspersoner.

"men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna, sitter han för beständigt på Guds högra sida" (Hebr. 10:12)

"huru mycket svårare straff tron I icke då att den skall anses värd, som förtrampar Guds Son och aktar förbundets blod för orent - det i vilket han har blivit helgad - och som smädar nådens Ande!" (Hebr. 10:29)

"hans som har farit upp till himmelen, och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden hava blivit honom underlagda." (1 Petr. 3:22)

"Saliga ären I, om I för Kristi namns skull bliven smädade, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar då över eder." (1 Petr. 4:14)

"Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son. Den som har Sonen, han har livet; den som icke har Guds Son, han har icke livet. Detta har jag skrivit till eder, för att I skolen veta att I haven evigt liv, I som tron på Guds Sons namn." (1 Joh. 5:11-13)

"Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv." (1 Joh. 5:20) - Jesus är den sanne Guden.

"Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och ifrån Jesus Kristus, Faderns Son, skall vara med oss i sanning och i kärlek." (2 Joh. 1:3) - Johannes jämställer Jesus med Gud Fadern på samma sätt som Paulus.

"Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen." (2 Joh. 1:9) - Enigheten mellan Fadern och Sonen.

"Och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv." (Jud. 1:21)

"Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall komma, den Allsmäktige." (Upp. 1:8)

"Frukta icke. Jag är den förste och den siste och den levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp. 1:17-18) - Också Jesus är A och O, den förste och den siste.

"Och skriv till Laodiceas församlings ängel: 'Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse:" (Upp. 3:14) - Jesus tillhör inte skapelsen, han är dess begynnelse, dvs upphovsman.

"Och de sjöngo en ny sång som lydde så: 'Du är värdig att taga bokrullen och att bryta dess insegel, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor, av alla stammar och tungomål och folk och folkslag, och gjort dem åt vår Gud till ett konungadöme och till präster, och de skola regera på jorden" (Upp. 5:9-10) - Jesus lovsjungs jämte Fadern i himlen.

"Dessa äro de som icke hava orenat sig med kvinnor; ty de äro såsom jungfrur. Dessa äro de som följa Lammet varthelst det går. De hava blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet." (Upp. 14:4)

"Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det namn han har fått är 'Guds Ord'." (Upp. 19:13) - Jesus är Ordet, och Ordet är Gud.

"Och jag såg i den intet tempel, ty Herren Gud, den Allsmäktige, är dess tempel, han och Lammet." (Upp. 21:22)

"Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty Guds härlighet upplyser den och dess ljus är Lammet." (Upp. 21:23) - Jesus är Guds härlighet.

"Och han visade mig en ström med vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron" (Upp. 22:1) - Fadern och Sonen sitter på samma tron, och Anden utgår därifrån.

"Och ingen förbannelse skall vara mer. Och Guds och Lammets tron skall stå där inne, och hans tjänare skall tjäna honom" (Upp. 22:3) - Det finns bara en Guds tron, och på den sitter Jesus jämte Fadern.
...

 

 

Tillbedjan av Fadern och Sonen

"Jesus svarade och sade till honom: 'Det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna." (Luk. 4:8)

"Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde inträda i världen: 'Och alla Guds änglar skola tillbedja honom." (Hebr. 1:6)

"Du allena är HERREN. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad därpå är, haven och allt vad som är i dem, och det är du som behåller det allt vid liv; och himmelens härskara tillbeder dig." (Neh. 9:6)

"Och han (ängeln) sade med hög röst: 'Frukten Gud och given honom ära; ty stunden är kommen, då han skall hålla dom. Ja, tillbedjen honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor." (Upp. 14:7)

"Vem skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Du allena är helig, och alla folk skola komma och tillbedja inför dig. Ty dina domar hava blivit uppenbara." (Upp. 15:4)

"Men se, då kom Jesus emot dem och sade: 'Hell eder!' Och de gingo fram och fattade om hans fötter och tillbådo honom." (Matt. 28:9)

"Och när de fingo se honom, tillbådo de honom. Dock funnos några som tvivlade." (Matt. 28:17)

"Då tillbådo de honom och vände sedan tillbaka till Jerusalem, uppfyllda av stor glädje." (Luk. 24:52)

"Och alla änglar, som stodo runt omkring tronen och omkring de äldste och de fyra väsendena, föllo ned på sina ansikten inför tronen och tillbådo Gud" (Upp. 7:11)

"Och de tjugufyra äldste, som sutto på sina troner inför Gud, föllo ned på sina ansikten och tillbådo Gud" (Upp. 11:16)

 

Åkallan

"Men åt Set föddes ock en son, och han gav honom namnet Enos. Vid denna tid begynte man åkalla HERRENS namn." (1 Mos. 4:26)

"Då steg HERREN ned i molnskyn. Och han ställde sig där nära intill honom och åkallade HERRENS namn." (2 Mos. 34:5)

"Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig." (Ps. 50:15)

"HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt." (Ps. 145:18)

"Då skall HERREN svara, när du åkallar honom; när du ropar, skall han säga: 'Se, här är jag.' Om hos dig icke får finnas någon som pålägger ok och pekar finger och talar, vad fördärvligt är," (Jes. 58:9)

"Men det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn, han skall varda frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall finnas en räddad skara, såsom HERREN har sagt; och till de undsluppna skola höra de som HERREN kallar." (Joel 2:32)

"Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst." (Apg. 2:21)

"Så stenade de Stefanus, under det att han åkallade och sade: 'Herre Jesus, tag emot min ande." (Apg. 7:59)

"Och han har nu här med sig fullmakt ifrån översteprästerna att fängsla alla dem som åkalla ditt namn." (Apg. 9:14)

"Och alla som hörde honom blevo uppfyllda av häpnad och sade: 'Var det icke denne som i Jerusalem förgjorde dem som åkallade det namnet? Och hade han icke kommit hit, för att han skulle föra sådana människor bundna till översteprästerna?" (Apg. 9:21)

"Varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig och avtvå dina synder, och åkalla därvid hans namn." (Apg. 22:16)

"Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom." (Rom. 10:12)

"Ty 'var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst." (Rom. 10:13)

"Paulus ...hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo." (1 Kor. 1:1-2)

"Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor," (1 Tim. 2:1)

"Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: 'Herren känner de sina', och: 'Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet." (2 Tim. 2:19)

"Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren." (2 Tim. 2:22)
...

 

Som synes många starka bevis för att Jesus tillbeds som Gud Sonen tillsammans med Gud Fadern. De två sitter på samma tron, mottager samma tillbedjan, lovsång och åkallan, och är båda Frälsare, Skapare och Allsmäktig Herre. Och den Helige Ande, som utgår från tronen, är sänd till jorden för att vara de troendes Hjälpare och Vägledare i missionsarbetet, Guds Ande personifierad i härlighet och kraft.

Läran om de tre gudomspersonerna är alltså helt obestridlig för den som tar Bibeln på allvar.
___

 

 

Skapelsen återspeglar Guds väsen

Det finns en Gud, och han är evigt varande i tre dimensioner, eller tre allvetande allomfattande allgoda allnärvarande allmäktiga allheter.

Tillvaron är tredimensionell därför att den är en avspegling av Skaparens trefaldighet.

Du får inte tänka dig Gud bara som en personlighet (eller tre) sådan som vi är. Gud är sådan, men han är så mycket mer. Han är tillvarons grund, han bär allt, från honom utgår allt. Han är ljuset, och från honom har allt ljus kommit. Hela universum består av ljus utgånget ur Gud. Sådant som det ljus vi ser, sådan är Gud, fast mer. Ljuset utrannsakar allt, ser allt, genomtränger allt. Ljuset kan ingen fånga, förklara, hinna ifatt. Ljuset förgår aldrig, ljus är liksom Gud evigt.

 

Den rätta tron finner du om du följer ditt hjärtas signaler. Där talar Gud och vägleder. Ge dig inte förrän du funnit FRID och fått VISSHET om att du är hans barn.

Vi säger att vi finner detta, i och genom JESUS, men det är upp till dig att avgöra detta. Du går dit du verkligen vill komma.
___