SKULLE PAULUS HA BLIVIT ÅTALAD OM HAN LEVT IDAG?

Antag att Paulus hade levt i Sverige idag, och skrivit det han skrev och skickat ut det eller publicerat det - hade det funnits anledning då, enligt svensk lag, att åtala honom för något?
Troligen skulle en åklagare kunna finna ganska mycket hos Paulus, och säkert även hos Jesus själv och de övriga apostlarna, att väcka åtal för.
Mycket av det Paulus skrev är ju faktiskt skrivet i fängelser. Fast han inte bröt mot något av Guds bud, ansågs han ändå av de samhällen han levde och verkade i, som skyldig till olika brott. Det gick t.o.m så långt att han blev dömd till döden och blev avrättad.

Låt oss leka åklagare och se om det finns något i Paulus brev som är straffbart enligt nuvarande svensk lag.

Det första man tänker på är förstås orden i Romarbrevets kapitel 1, från den 18 versen till kapitlets slut. Särskilt hade en åklagare riktat in sig på versarna 26 och 27:

"Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar; deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön."

Paulus talar här om mänskligheten i stort, och hämtar exemplen från Gamla Testamentet, från tiden före och efter syndafloden. Anledningen till att han tar upp dessa saker är att de omnämnda "styggelserna" var vanligt förekommande i Rom, i det samhälle dit hans brev riktar sig.
En svensk åklagare hade alltså försökt visa att Paulus inte endast citerade Bibeln, utan också lade ut texten och tillämpade den på sin samtid. Han tillfogade egna meningar och tolkningar, som helt klart måste uppfattas som grovt kränkande för de människor som utsattes för dem.
Paulus gör inte ens några ansträngningar att betona att hans ord inte gäller alla. Paulus drar alla över en kam.
I sista versen i kapitlet säger han också att dem han anklagar förtjänar döden. Detta kan inte ses som något annat än att hetsa mot denna grupp människor. Hets mot folkgrupp alltså.

Det finns andra exempel på hur Paulus "ger sig på" människor och folk av olika kulturer. Folket på Kreta kallar han "lögnare" och "odjur". Allihop, han nämner inga undantag. Han angriper också sitt eget folk, judarna, på ett sätt som skulle kunna ses som antisemitiskt, om det togs ur sitt sammanhang.


Enligt svensk lag skall man se till syftet för en handling. Skillnaden mellan en verklig "folkhetsare" eller en antisemit, och en person som uttalar kritik i missionerande syfte, borde kunna förstås av åklagare och tingsrätter. Men att döma av hur man har tillämpat lagen hittills, så saknas denna förståelse, eller så nonchaleras den.

Paulus var ju varken rasist eller antisemit eller homohatare. Han skrev det han skrev i syfte att omvända, skydda, och välsigna människor. De liv de levde var bevisligen till skada för dem själva och för andra, och därför var han skyldig att tillrättavisa dem, och särskilt dem som tillhörde de församlingar han hade kontakt med.

Enligt vad historien säger var den romerske kejsaren vid den tiden homofil eller bisexuell. Detta var vanligt i den romerska kulturen och särskilt bland förnämare folk. Det var också under denna kejsares tid, som Paulus och många andra kristna blev avrättade eller mördade för sin tros skull. I något av Paulus brev framkommer det att det i kejsarens familj fanns personer som blivit kristna. Då är det också troligt att kejsaren kände till vad Paulus hade skrivit i sitt brev till romarna.
Även om det inte sägs någonstans att detta var orsaken till avrättningen av Paulus, så kan man ändå anta att det inte gjorde honom särskilt populär i kejsarens ögon.

På samma sätt kan det vara idag. Bland de åklagare och lagstiftare och politiker, som driver denna hets mot kristna och mot kristen förkunnelse, finns det troligen också en hel del som är homo- eller bisexuella, och kanske i många fall pedofiler.

Eftersom rättstillämpningen i Sverige är så olika, så kan lagen tolkas nästan hur som helst, beroende på den som skall döma. Ofta ändrar en högre rätt en lägre rätts beslut. Man verkar inte ha någon klar uppfattning om hur man skall döma, trots att man har samma lagbok. Detta ger illvilliga personer i hög ställning tillfälle att driva sin egen agenda, och utnyttja lagens tänjbarhet mot vissa människor eller grupper.
Det finns också något som kallas att man prioriterar vissa brott, vilket alltså innebär att rättsmyndigheterna befalls av regeringen att särskilt bekämpa vissa brott, och då naturligtvis förbise andra.
Detta trots alltså att alla skall vara lika inför lagen.
Att det är så i Sverige idag är ett faktum. Man prioriterar "hetsbrott", och man verkar dessutom göra det utan att göra skillnad på syftet, som jag nämnde ovan. Och andra brott utreds inte alls. Det här tyder på att det finns personliga motiv bakom. Det kan vara politiska, t.ex socialdemokratiska "medfödda" aggressioner just mot kristendomen, och det kan också vara sodomitiska, genom att det troligen finns en hel del personer bland lagstiftare och rättsmyndigheter, som är av vidlyftig sexuell läggning.

Ett utländskt exempel på detta sista är Belgien, där pedofilen och barnamördaren Detroux vittnat om att han haft samröre med personer i hög ställning i det belgiska samhället. Detta förnekar givetvis dessa, och de har ju också makt och möjlighet att förneka det. Ju fler de är, desto större möjlighet har de.

Belgien är givetvis inte isolerat, utan det förekommer liknande saker i andra länder naturligtvis.

Som ett exempel från Sverige kan nämnas den s.k. "Homo", som var en av dem inom RFSL, som i RFSL:s tidiga historia förespråkade pedofili. Hur har han kunnat få en så hög ställning, om han inte skyddas av andra?
...

Den avgörande punkten i hela den situation som har uppstått i Sverige verkar vara att man här inte kan eller vill se till syftet för en handling. Trots att det alltså finns en hel del "åtalspunkter" mot Paulus, så inser ändå de flesta rättänkande människor idag, till skillnad från då, att Paulus motiv var gott, och att han var till nytta för samhället genom att han omvände människor, ofta från kriminalitet och prostitution, till att bli hederliga, arbetande, hjälpsamma medmänniskor. Han var inte ute efter att hetsa, kränka eller tala nedsättande om någon.
Alla med ett objektivt synsätt skulle väl förstå och erkänna att detta också är sant när det gäller nutida förkunnare. Är man blind för detta eller förbigår det på något sätt, så tyder det på att man har en dold agenda. Man vill sätta dit kristna, enbart för att de är kristna, och vem är det då som hetsar?

Det ser alltså ut som om det finns en dold, myndighetstödd och orättfärdig plan, att hetsa massmedia och samhället mot bibeltroende kristna. Och då är situationen inte olik den som rådde under den nämnde kejsaren.

Om någon undrar vad han hette, så var det kejsar Lucius Domitius Nero.
___

 

 

Frågor & kommentarer:

BIBELSAMTAL
Sodomi

. . .VILL DU BLI EN NY SKAPELSE
- och få uppleva den himmelska vissheten?ARTIKLAR OM ANDRA ÄMNEN