Kongl. Maj:ts

Förordning,

Angående

Fem på Swenska tryckte Skrifter, och huru med dem förfaras skall.

Gifwen Stockholm i Råd Kammaren then 7. October 1747.

____________________________________________

Cum Gratia & Privilegio S:ae R:ae Maj:tis

___________________________________________________

STOCKHOLM Tryckt uti Kongl. Tryckeriet,

Hos Directeuren PET. MOMMA.


 


WI FRIEDRICH

med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung 2c. 2c. 2c. Landt-Grefwe till Hessen 2c. 2c.

Giöre witterligit, at Wi med särdeles missnöje måst förnimma, huru nu nyligen Fem skrifter under följande titlar: 1:0 Korta erindringar om ogudaktige Prester. 2:0 Om rättferdiggiörelsen igenom trona på Christum. 3:0 Emot Zinzendorffianer och alla them, som under namn af fattige syndare rika och noghafvande Laodiceer äro. 4:0 Emot Freijmeurerne. 5:0 Några anmärkningar öfwer ett bref, finnas wara, utan wederhörig pröfning och tillstånd, och utan at Författaren eller Boktryckaren therwid sig tilkänna gifwit, af Trycket utkonme. Och som thesse skrifters innehåll är befunnit skadeligt och til willfarelser ledande, i anseende til åtskillige så ifrån Wår rätta Evangeliska Lära skiljaktige, som emot Predikoembetet och Läroståndet anstötelige utlåtelser; Ty hafwe Wi, til förekommande af then oreda


och förargelse, som slike skrifters utspridande kunde åstadkomma, nödigt funnit, härmed alfwarligen förbiuda thet ingen, eho han wara må, wid Et Tusende daler Silfwermynts wite, må hos sig behålla och i förwar hafwa, mindre til andra utdela och kringsprida, förenämde Fem tryckte skrifter, utan åligger then, som them eller någon del theraf, redan kan hafwa om händer fådt, the samma ofördröjeligen til Wår Öfwer-Ståthållare här i Stockholm, eller til Landshöfdingarne i orterne aflefwerera, hwilkom åligga skal, them genast til wederbörande Consistorier at öfwersända. Wi wele jemwäl härhos hafwa kungiordt, at then, som kan uptäcka Författaren af thesse skrifter, eller then Boktryckaren, som them til trycket emottagit och befordrat, skal therföre en belöning af Et Tusende Daler Silfwermynt hafwa at undfå. Thet allom, som wederbör, til underdånig och hörsam efterrättelse länder. Til yttermera wisso hafwe Wi thetta med Egen Hand underskrivit och med Wårt Kongl. Sigill bekräffta låtit. Stockholm i Råd-Kammaren then 7. October 1747.


FRIEDRICH.

(L. S.) 

"Wi Friedrich"

(Fredrik I, svensk kung 1720 - 1751.)

 


 De förbjudna skrifterna
("Skevikska traktaterna")

är utgivna av och eventuellt författade av radikalpietisten Erick Ericksson, och finns på Kungl. Biblioteket i Stockholm:


Korta ärhindringar om ogudaktiga präster.
(Rubr.) S. impr. förlag/år: Königsberg, 1746 1747 omfång: [16] s. ; 8:o. En av de så kallade "Skevikska traktaterna". Utgiven och eventuellt förf. av Erick Ericksson. Tryckt i Königsberg 1746 eller 1747. Förbjöds i Kongl. maj:ts förordning 7. october 1747.

Om rättfärdiggiörelsen genom trona på Christum.
(Rubr.) S. impr. förlag/år: Königsberg, 1746 1747 omfång: [08] s. ; 8:o. En av de så kallade "Skevikska traktaterna". Utgiven och eventuellt förf. av Erick Ericksson. Tryckt i Königsberg 1746 eller 1747. Förbjöds i Kongl. maj:ts förordning 7. october 1747.

Emot Zinzendorffianer och alla them, som vnder namn af fattig syndare, rika och noghafwande laodiceer äro.
(Rubr.) S. impr. förlag/år: Königsberg, 1746 1747 omfång: [08] s. ; 8:o. En av de så kallade "Skevikska traktaterna". Utgiven och eventuellt förf. av Erick Ericksson. Tryckt i Königsberg 1746 eller 1747. Förbjöds i Kongl. maj:ts förordning 7. october 1747.

Emot freymäurerna.
Förlag/år: Königsberg, 1746 1747 omfång: [16] s. ; 8:o. En av de så kallade "Skevikska traktaterna". Utgiven och eventuellt förf. av Erick Ericksson. Tryckt i Königsberg 1746 eller 1747. Förbjöds i Kongl. maj:ts förordning 7. october 1747.

Några anmärkningar öfwer ett bref.
(Rubr.) S. impr. förlag/år: Königsberg, 1746 1747 omfång: [16] s. ; 8:o. En av de så kallade "Skevikska traktaterna". Utgiven och eventuellt förf. av Erick Ericksson. Tryckt i Königsberg 1746 eller 1747. Förbjöds i Kongl. maj:ts förordning 7. october 1747.


Ref.. E. Linderholm, Sven Rosén och hans insats i frihetstidens radikala pietism, 1911, s. 278, not. Ericksson, Erick, 1695-1761.

LÄNK: http://websok.libris.kb.se/websearch/search?INDEX_WFRF_SAME=Ericksson,+Erick+1695-1761
_______


Stockholmsbon eller -besökaren som vill bijdra till denna webbplats: tage med digitalkamera till K.B, beställe fram skrifterna och avbilde dem så gott det går, sände sedan bilderna hit. Alternativt be att få dem scannade om det tillåtes.