Om
Pietisterna.se

Pietisterna.se är ännu så länge bara ett embryo till vad den här webbplatsen är tänkt att bli. Ha därför överseende med att artiklar, innehåll och utseende kan ändras och att mycket i detta skede är ofullständigt. Informationen som finns här hittills är ändå så intressant, att den kan verka till ett av syftena med webbplatsen: att återuppväcka intresset för den pietistiska väckelsen, och finna deltagare och delaktiga i detta rennässansverk som är av Gud.

 

VILL DU DELTA?

Webbplatsen är för närvarande administrerad och redigerad av en enda person, men min tro och upplevelse är att detta inte skall vara ett enmansverk, utan att Gud kallar medarbetare, meddeltagare och medaktörer, för att det Gud vill göra här skall nå så många och så långt som möjligt.

Det arv pietisterna lämnade efter sig har länge legat gömt och glömt, det behöver lyftas fram igen, och få sin tillbörliga plats i vår kristna historiekunskap, och också, än viktigare, vara ett levande väckelsearv, en länk i den långa kedja av upplivanden och andliga översvämningar Gud sänt oss genom tiderna genom sin Helige Ande.
...

Angående menyerna så leder bara vissa av dem till läsbara dokument än så länge. Övrigt fylls på efter hand, och nytt tillkommer.

 

DOKUMENTERA

Läsarna får om de har tillgång eller kan skaffa fram det, komma med bidrag. Böcker finns, på antikvariat, dokument och handskrifter finns på bibliotek och i myndighetsarkiv. Allt som går att rädda från glömskan eller förgängelsen bör räddas, bevaras, scannas, fotograferas, kopieras, och sedan delges allmänheten, gärna genom denna webbplats men det är givetvis inget krav. Bara det kommer ut igen och lyfts fram, så får väl Guds vilja anses uppfylld. Be om vishet hur du rättast skall förvalta det du finner.

 

BOKUTGIVNING

Bland det som ingår i vad jag tror är Guds kallelse för detta projekt, är att ge ut den pietistiska litteraturen i bokform. Det kommer givetvis då att kosta en hel del pengar, men pengar skall inte vara något problem när man arbetar för Herren, eller något hinder för hans verks framgång. Den som är intresserad av att medverka och stötta en sådan bokutgivning, kommer att upptäcka att Gud lönar den som ger åt hans verk. Ett särskilt konto för bokutgivning kommer att upprättas, vars kapital blir märkt just för det ändamålet. Den som sedan skänker åt det kontot kommer att få insyn och kunna köpa böcker till självkostnadspriser, förutom att givaren naturligtvis också får ett ex gratis av varje utgåva han/hon skänkt till.

Mer om detta kommer att annonseras här senare.