BIBELTEMPLETS LÄRJUNGASKOLA


ANDEDOP

När man döpts i tro till Jesus, har man Guds löfte om att få bli döpt i den Helige Ande. Andens dop är inget "extraerbjudande", det är en absolut nödvändighet för att kunna leva och tjäna Jesus, så som Gud vill.

Alla som är födda på nytt har fått Anden som inneboende i hjärtat, men Andedopet är mer än så. Vi kan jämföra med Salomos tempelinvigning. Det allraheligaste var det rum i tabernaklet där Gud alltid hade varit närvarande, genom att förbundsarken och den sjuarmade ljusstaken fanns där. Detta kan sägas motsvara våra helgade och pånyttfödda hjärtan, där Ordet och uppenbarelsen huserar.

Men när Salomo invigde Guds tempel, då flödade Guds härlighet ut ifrån det allraheligaste, och uppfyllde hela templet, så att ingen av prästerna kunde göra något annat än att prisa Gud.

Detta kan sägas motsvara vad Andedopet medför för den troende. Det är en kraftuppfyllelse, som kommer från Gud via vårt pånyttfödda inre, och fyller hela vår varelse med härlighet. Det förbigår förståndet ("prästen"), så att hjärtats språk går direkt ut ur munnen, och vi börjar tala antingen vårt himmelska hemlands tungomål, eller också något jordiskt, för oss okänt tungomål.

Denna härlighetsupplevelse fortsätter sedan, inte med riktigt samma kraft hela tiden, men med ett kontinuerligt tillflöde, varje dag och stund, av den Helige Ande. Och på bönemöten eller i enskild bön till Jesus, så kan uppfyllelsen återupprepas, med nya kraftiga manifestationer.

I och med Andens dop blir man också tillgänglig för de andra nådegåvorna, så att man, när Anden vill, kan användas i dem. Dessutom kommer man att få speciella, bofasta nådegåvor, som hör till den tjänst Anden tilldelar oss.

Jesus sade till sina lärjungar, före sin himmelsfärd: "Stanna kvar här i staden, tills dess ni blir beklädda med kraft ifrån höjden." Den befallningen gäller för oss också. Dvs vi skall inte ge oss ut för att tjäna Jesus i en kallelse, förrän vi blivit beklädda med Andens kraft. Det är inte av egen drift man skall göra tjänst i Guds rike, utan drivkraften skall komma ifrån höjden, och vi skall bara vara följsamma redskap.
...

Löftet om Andens dop gäller både för söner och döttrar, kan vi läsa om i Petrus pingstpredikan, där han citerar Joel. Och eftersom kraften är till för dem som skall tjäna Jesus, så innebär det att både söner och döttrar får tjäna Jesus med de andliga nådegåvorna.

Såvitt jag vet råder det ingen könsskillnad i fråga om någon nådegåva. Däremot är det åtskillnad när det gäller de andliga ämbetena, där bröderna skall ha det yttersta ansvaret, i lärofrågor och gemenskap.
...

Den Helige Ande är ju Guds Ande, så det vore väl konstigt om inte en troende vore uppfylld av hela treenighetens Gud. När Gud verkar, då verkar Fadern, Sonen och den Helige Ande, i samstämmighet, men var och en i sin uppgift. Fadern är initiativtagaren, Sonen är verkställaren, och Anden är kraften. Och vi är redskapen. Tänk att få vara det, ett redskap åt den Allsmäktige Guden.

Tänk att få tala eller skriva ord, som är givna ovanifrån, från himlatronen. Det är så stort att man borde falla ned med ansiktet mot jorden av tacksamhet och ödmjukhet. Ord som blir till liv, till glädje, frid, hälsa, befrielse från mörkrets makter, till vägledning och rätt färdriktning, för Herrens kallade.

Detta hör trots sin storhet alla troende till. Gåvan är för alla, och den är redan given. Den ligger där och väntar på dig, deponerad i Herrens kassavalv. Som alla Guds gåvor tar du emot den i tro, i förväntan om att få en mäktig uppfyllelse.

Sträck upp händerna, öppna din mun och prisa Jesus på ditt modersmål. Rätt som det är övergår språket i Kanaans tungomål, och himlen sänker sig ner över dig!
___

 

 

BIBELTEMPLETS LÄRJUNGASKOLA...
Jesus | Troendedop | Andedop | Helande | Helgelse | Kallelse

 

EMAIL TILL BIBELTEMPLET

BIBELSAMTAL
VÄCKELSEBUDSKAP & BIBELSTUDIERBIBELTEMPLET