KARL XIIs BIBEL PÅ NÄTET

Bibeln Online påbörjade i februari 2007 en utläggning av Karl XII:s Bibel på internet.

Arbetet har nu kommit så långt att både NT och GT är inskannat, och flera av NT:s böcker och brev finns utlagda på nätet. Även delar av GT finns utlagda.

Det återstår dock en del arbete med de befintliga texterna. Dels behövs korrekturläsning och rättning av skannerfel, dels skall parallellställen skrivas in eller kompletteras.

Du som läsare inbjuds att vara med att fullborda arbetet med denna klassiska och hittills mest grundtexttrogna svenska bibelöversättning. Målet är en läs- och sökbar upplaga av Karl XII:s Bibel på nätet.

Alla som lämnar bidrag får om de vill sina namn medtagna i en lista över medverkande som kommer att ingå som eftertext i nätbibeln.

Innan du börjar är det dock bäst att du anmäler ditt intresse här och vad du vill börja med: Kontakt.

(Observera att detta inte handlar om den nyutgivna revisionen, som är copyrightbelagd, utan om originalupplagan av Karl XII:s Bibel, som är "public domain").

 

Instruktion för korrekturläsning:

Den upplaga av Karl XII:S Bibel som används som förlaga vid korrekturläsning skall vara Brittiska Bibelsällskapets upplaga från 1873. Tidigare rekommenderades någon av Samuel Rumstedts upplagor från 1833 och framåt, men eftersom de flesta bidragen hämtats från 1873-upplagan blir det enklare att göra korr-läsning ifrån den. Den är visserligen svår att få tag i, men lättare att läsa eftersom den är tryckt med modernt teckensnitt, och har ett något modernare stavsätt än de äldre upplagorna.

Upplagan från 1873 finns i en nyutgåva från 1976 som också kan användas för korrläsning. (Finns på vissa bibliotek och ev. hos antikvariat.) Eventuellt kommer faximilbilder från den upplagan att läggas ut här på nätet, för att underlätta korrekturläsning.

Om du har en "1873"-bibel att läsa korrektur ifrån, så börja med att hämta hem den text du vill bidra till här: Texter för korrekturläsning (I slutet av filerna finns info om textens status. Vissa texter kan redan vara rättade, så kolla noga.)


Något om formateringen

För att texten skall kunna ingå i Bibeln Online måste den avdelas med "pinnar". (Tecknet finns till vänster på tangentbordet). De filer som finns utlagda för korrläsning är försedda med dessa pinnar, men för förståelsens skull följer här ett exempel:

1|1|0|Verlden, Menniskan skapas.
1|1|1|I begynnelsen (osv)|Ps. 33:6.
1|1|2|Och jorden var (osv)
1|1|*|[1] (osv nottext)
1|2|0|Andra kapitlet
2|1|0|Andra boken

Första sifferkolumnen betecknar bibelboken. Första Moseboken skrivs alltså nr 1, Femte Moseboken nr 5, Josua 6, osv, genom alla 66 böckerna. Andra sifferkolumnen är kapitlet, tredje är versen. För underrubrikerna skriver man en nolla. (Se ex.) Om någon not eller kommentar finns i texten läggs den i slutet av kapitlet med en * som verssiffra. Bokrubrikerna ("Josua Bok" t.ex) behöver inte tas med (men underrubriken skall vara med).

Obs - i vissa utgåvor skiljer sig not- och parallellformateringen från den i de redan inlagda avsnitten här. I sådana fall bör formateringen ändras så att den blir likadan som här. En tumregel kan vara att själva bibelversarna skall hållas rena från annat än just bibeltext. Notsiffror bör om möjligt placeras efter versen, före parallellerna.

Varje rad skall avslutas med en vagnretur. Obs inga övriga vagnreturer eller radbrytningar får finnas. Se exemplet ovan. Om inte raderna bryts automatiskt i insändnings-formuläret, så byt webbläsare (till IE helst). Bäst är att först skriva i Windows Notepad (Anteckningsblocket), spara som oformaterad text, och sedan kopiera över texten till formuläret.

Bindestreck i bibeltextens radslut skall givetvis inte tas med. Inte heller ev. kursiveringar eller fetstil. Däremot skall versaler tas med där de förekommer.


Du kan börja korrekturläsningen genom att köra texten genom något rättstavningsprogram. Många upprepade fel kan enkelt rättas på det sättet.

Korrekturläs sedan genom att jämföra förlagan bokstav för bokstav, ord för ord, med den skannade texten. Vanliga fel vid skanning är att å, ä och ö har bytts eller satts in över a och o. Andra fel kan vara att kommatecken blivit punkter. Eftersom detta är Guds ord är det viktigt att inte ett "jota" faller bort eller sätts in på fel ställe. Vi kan inte kräva fullkomlighet, men man bör självklart alltid göra sitt bästa vid handhavande av den Heliga Skrift.

Skicka in ett eller flera kapitel i taget, eller hela bibelböcker. (Kolla först i tabellen här nedanför vilka delar av Bibeln som är klara.)

Kapitlen behöver inte kollas i ordningsföljd, även om det givetvis är det bästa. Vill du ta speciella "favoritkapitel" så gör det. Det viktiga är bara att allt är riktigt avskrivet och att "pinnarna" finns på rätt ställen. Texten integreras sedan i övrig text och en notering skapas om ditt bidrag.

Lämna ditt namn m.m. om du vill vara med i medverkandelistan. Du kan också vara anonym om du vill.

Skriv ett meddelande i formuläret om vad ditt bidrag består av - korrekturläsning, paralleller, etc.

 

Om parallellhänvisningar

Eftersom 1873-upplagan inte har några parallellhänvisningar, så måste de hämtas ifrån andra utgåvor. Vilken som helst utgåva av Karl XII:s Bibel duger (finns på nätantikvariat och på nätauktioner.) NT finns också på nätet i pdf-filer.

Parallellhänvisningarna kräver lite extra uppmärksamhet.

De skall skrivas enligt följande exempel: Ps. 33:6. (Alltså punkt efter förkortningen, sedan ett mellanslag, sedan kapitelnr och versnr med ett kolon direkt emellan, och så avslutning med punkt.) Skrivs det fel så är det inte säkert att länkningen fungerar. Om parallellstället anger flera versar i samma bibelbok, t.ex: Ps. 33:7. 104:8, 9. - så måste det ändras för länkningens skull. Det föregående exemplet skall då skrivas så här: Ps. 33:7. Ps. 104:8-9. (Dvs bokförkortningen måste vara med, och verslängor skrivs med bindestreck emellan.) Vad gäller vershänvisningar för Jude Epistel m.fl, skall de skrivas Jude 1:1 etc, även om det bara finns ett kapitel i boken/brevet. När en hänvisning avslutas med ett tecken som ser ut ungefär så här: 2C, så skall det ersättas med ett f. Och i de fall siffror skrivs som romerska siffror, dvs I för 1 t.ex, skall dessa bytas mot de siffror vi använder idag. Även detta för länkningens skull. Liksom att förkortningen för Ap. G. måste skrivas ihop till Apg. Övriga förkortningar, se nedan.

Observera att hänvisningarna skall läggas in i de befintliga bibeltexterna efter "pinnen" i slutet av verserna. Du får alltså hämta hem en text och sedan skriva in hänvisningarna och så skicka upp texten igen.
...


DET KOMMER ATT TA TID innan hela återstoden av arbetet blir klart, men de delar som läggs ut kommer ändå att vara till nytta och välsignelse så fort de finns tillgängliga på nätet.

Karl XIIs Bibel är den enda svenska översättning som är grundad på Textus Receptus, den "accepterade texten", dvs de grundtexter som gått genom historien oförvanskade, till skillnad från 1917 och senare översättningars förlagor, som bygger på ett hopkok av olika korrupta manuskript som man menar sammantaget skall ge en bättre text. Som om Guds ord skulle ha överförts till oss i fragment!

1917 är dock språkligt en bra översättning. Läser man 1917 och har Karl XII som "facit", så kan man kolla om det finns olikheter på viktiga ställen och få en rätt bild av det hela. Använder man dessutom den engelska King James, som är den engelska översättningen från TR, plus Strong's Numbers, så kommer man så gott som helt ner till grundtextnivå, förutom om man kan läsa hebreiska och grekiska. I så fall finns även de texterna tillgängliga här.
___

 


 

Tabellen visar vad som återstår att göra i Karl XII:s Bibel.
(All text är inskannad, men måste först genomgå en första kontroll. Av det som redan lagts ut är en hel del ifrån Rumstedt-utgåvor (Rst), medan nytt fylls på ifrån 1873-utgåvan. Det som är ifrån Rumstedt får ligga kvar så länge, till dess hela återstoden fyllts på ifrån 1873, därefter skall Rumstedt-texterna bytas mot 1873.)
Ang. paralleller: Grön beteckning: Paralleller är insatta i texten. Gul: Paralleller finns men är ej insatta ännu.

BIBELBOK PARALLELLHÄNV. KORR. RUMSTEDT KORR. BB 1873
1 Boken Mose (Rst) 1-11    
2 Boken Mose (Rst)      
3 Boken Mose (Rst) 1-2,18,20    
4 Boken Mose      
5 Boken Mose      
Josua Bok      
Domare Boken      
Ruths Bok      
1 Samuels Bok      
2 Samuels Bok      
1 Konunga Boken      
2 Konunga Boken      
1 Boken af Chrönicon      
2 Boken af Chrönicon      
Esra Bok      
Nehemia Bok      
Esthers Bok      
Jobs Bok      
Psaltaren (Rst) 1,8,23,31,113,117,118    
Salomos Ordspråk      
Salomos Predikare      
Salomos Höga Wisa (Rst)      
Propheten Esaia      
Propheten Jeremia      
Jeremia Klagowisor      
Propheten Hesekiel      
Propheten Daniel (Rst)      
Propheten Osea      
Propheten Joel (Rst)      
Propheten Amos      
Propheten Obadja      
Propheten Jona (Rst)      
Propheten Micha      
Propheten Nahum      
Propheten Habakuk      
Propheten Sephanja      
Propheten Haggai      
Propheten Sacharja      
Propheten Malachi      
................................      
Matthei Evangelium (Rst)      
Marci Evangelium 1-6    
Luce Evangelium (Rst) 1-8    
Johannis Evangelium      
Apostla Gerningar      
Epistel til de Romare      
Epistel 1 til de Corinthier      
Epistel 2 til de Corinthier      
Epistel til de Galater      
Epistel til de Ephesier      
Epistel til de Philipper      
Epistel til de Colosser      
Epistel 1 til de Thessalonicer      
Epistel 2 til de Thessalonicer      
Epistel 1 til Timotheum      
Epistel 2 til Timotheum      
Epistel til Titum      
Pauli Epistel til Philemon      
Epistel til de Ebreer (Rst)      
Jacobs Epistel      
Petri 1 Epistel      
Petri 2 Epistel      
1 Johannis Epistel (Rst)      
2 Johannis Epistel (Rst)      
3 Johannis Epistel (Rst)      
Jude Epistel (Rst)      
Johannis Uppenbarelse      


Observera att det kan finnas nyinsända texter som väntar på att bli kontrollerade. För att undgå att sända in dubletter, kolla först här:

Texter för korrekturläsning


OBS: För att undgå dubbelarbete är det är alltid bäst att ta kontakt innan du påbörjar något.


Bibelboksförkortningar för parallellställen:

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Ruth | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Chr | 2 Chr | Esra | Neh | Esth | Job | Ps | Ords | Pred | Höga W | Es | Jer | Klag | Hes | Dan | Os | Joel | Amos | Ob | Jona | Micha | Nah | Hab | Zeph | Hagg | Sach | Mal | Matth | Marc | Luc | Joh | Apg | Rom | 1 Cor | 2 Cor | Gal | Eph | Phil | Col | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | Philem | Ebr | Jac | 1 Pet | 2 Pet | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jude | Upp


 

 

FORMULÄR FÖR INSÄNDNING AV BIBELAVSKRIFTER

Ditt namn (om du så önskar):

Fler upplysningar/meddelande till admin:

Email:

Bibelavskrift: